Google : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

ประวัติอำเภอพบพระ

ประวัติอำเภอพบพระ

อำเภอพบพระเดิมอยู่ในเขตการปกครองของตำบลช่องแคบ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก คำว่า "พบพระ" มีคำบอกเล่าของ นายสูน อดีตผู้ใหญ่บ้านที่สอง ของบ้านเพอะพะ ว่าเม

ประวัติอำเภอเมืองกำแพงเพชร

ประวัติอำเภอเมืองกำแพงเพชร

อำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็นบ้านเมืองมาแต่สมัยใดยังไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนนัก สันนิฐานว่าอาจจะเป็นบ้านเมืองมาก่อนสมัยอาณาจักรสุโขทัยเพราะจากตำนานสิงหนวัต

ประเพณีแหล่สางลอง(แห่ลูกแก้ว)

ประเพณีแหล่สางลอง(แห่ลูกแก้ว)

ประเพณีแหล่ส่างลอง  ประกอบพิธีที่วัดแม่ซอดน่าด่าน  อำเภอแม่ระมาด  ช่วงประมาณกลางเดือนมีนาคม  –  ต้นเดือนเมษายน

บุนนาค

บุนนาค

บุนนาค มีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดีย ศรีลังกา อินโดจีน พม่า ไทย คาบสมุทรมาเลเซีย และสิงค์โปร์ โดยจัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มีความสูงปร