ระบบทะเบียนครุภัณฑ์

ลิฟท์โดยสาร ประจำอาคารบรรณราชนครินทร์

KPRU61-15.00-0143
จำนวน 1 รายการ
ห้องโถงหน้าลิฟท์ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 1 (ตึกเก่า)ห้องโถงหน้าลิฟท์ อาคารบรรณราชนครินทร์ ...

ครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

KPRU61-13.00-0110
จำนวน 1 รายการ
--

จอแสดงผลรายการสำหรับพัฒนาระบบ ขนาด 24 นิ้ว

KPRU61-13.00-0100
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

จอแสดงผลรายการสำหรับพัฒนาระบบ ขนาด 24 นิ้ว

KPRU61-13.00-0099
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

การ์ดแสดงผลทางหน้าจอ (Graphc Card)

KPRU61-13.00-0098
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

อุปกรณ์ช่วยการประมวลผล (RAM) สำหรับเครื่อง PC

KPRU61-13.00-0097
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

อุปกรณ์ช่วยการประมวลผล (RAM) สำหรับเครื่อง PC

KPRU61-13.00-0096
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

อุปกรณ์ช่วยการประมวลผล (RAM) สำหรับเครื่อง PC

KPRU61-13.00-0095
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

เครื่องสำรองไฟ (UPS)

KPRU61-13.00-0091
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

เครื่องสำรองไฟ (UPS)

KPRU61-13.00-0090
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

เครื่องสำรองไฟ (UPS)

KPRU61-13.00-0089
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

เครื่องสำรองไฟ (UPS)

KPRU61-13.00-0088
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

เครื่องสำรองไฟ (UPS)

KPRU61-13.00-0087
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

เครื่องสำรองไฟ (UPS)

KPRU61-13.00-0086
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

เครื่องสำรองไฟ (UPS)

KPRU61-13.00-0085
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

เครื่องสำรองไฟ (UPS)

KPRU61-13.00-0084
จำนวน 1 รายการ
อาคารเอวีอาคารเอวี

เครื่องสำรองไฟ (UPS)

KPRU61-13.00-0083
จำนวน 1 รายการ
อาคารเอวีอาคารเอวี

เครื่องสำรองไฟ (UPS)

KPRU61-13.00-0082
จำนวน 1 รายการ
อาคารเอวีอาคารเอวี

จอแสดงผลรายการสำหรับพัฒนาระบบ ขนาด 24 นิ้ว

KPRU61-13.00-0081
จำนวน 1 รายการ
อาคารเอวีอาคารเอวี

จอแสดงผลรายการสำหรับพัฒนาระบบ ขนาด 24 นิ้ว

KPRU61-13.00-0080
จำนวน 1 รายการ
อาคารเอวีอาคารเอวี

การ์ดแสดงผลทางหน้าจอ (Graphc Card)

KPRU61-13.00-0079
Serial Number 173051163329
จำนวน 1 รายการ
อาคารเอวีอาคารเอวี

อุปกรณ์ช่วยการประมวลผล (RAM) สำหรับเครื่อง PC

KPRU61-13.00-0078
Serial Number 66T0085E
จำนวน 1 รายการ
อาคารเอวีอาคารเอวี

อุปกรณ์ช่วยการประมวลผล (RAM) สำหรับเครื่อง PC

KPRU61-13.00-0077
Serial Number 66T0085E
จำนวน 1 รายการ
อาคารเอวีอาคารเอวี

อุปกรณ์ช่วยการประมวลผล (RAM) สำหรับเครื่อง PC

KPRU61-13.00-0076
Serial Number 66T0085E
จำนวน 1 รายการ
อาคารเอวีอาคารเอวี

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขาย (server)

KPRU61-13.00-0071
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

อุปกรณ์เครือข่ายไร้สายประจำบ้านพัก จำนวน 4 ชุด

KPRU61-13.00-0070
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

เครื่องพิมพ์ 3D Printer

KPRU61-13.00-0069
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ศูนย์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ 3D Printer

KPRU61-13.00-0068
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ศูนย์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ 3D Printer

KPRU61-13.00-0067
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ศูนย์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0061
Serial Number PC0Q62NA
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0060
Serial Number PC0Q62NO
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0059
Serial Number PC0Q62MP
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0058
Serial Number PC0Q62LY
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0057
Serial Number PC0Q62P2
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0056
Serial Number PC0Q62N5
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0055
Serial Number PC0Q62P5
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0054
Serial Number PC0Q62M4
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0053
Serial Number PC0Q62LZ
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0052
Serial Number PC0Q62MS
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0051
Serial Number PC0Q62MT
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0050
Serial Number PC0Q62NK
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0049
Serial Number PC0Q62LW
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0048
Serial Number PC0Q62PK
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0047
Serial Number PC0Q62PH
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0046
Serial Number PC0Q62M6
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0045
Serial Number PC0Q62MW
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0044
Serial Number PC0Q62NB
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0043
Serial Number PC0Q62PF
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0042
Serial Number PC0Q62M7
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0041
Serial Number PC0Q62PJ
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา