ระบบทะเบียนครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

KPRU63-13.00-0004
Serial Number PF1P2LSC
จำนวน 1 รายการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์ Touch Screen

KPRU63-13.00-0003
Serial Number 8CC9362H4Y
จำนวน 1 รายการ
พื้นที่ให้บริการ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 2 (ตึกใหม่)พื้นที่ให้บริการ อาคารบรรณราชนครินทร์ ...

โทรทัศน์ ขนาด 60 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและติดตั้ง

KPRU63-07.00-0001
Serial Number 907INDP5J194
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ศูนย์คอมพิวเตอร์

ไมโครโฟนชนิดไร้สาย

KPRU63-06.10-0005
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องผสมเสียง

KPRU63-06.10-0004
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

พัดลมติดผนัง

KPRU63-04.00-0019
Serial Number 0690301350,0690301369,0690301370,0690301379,0690301355
จำนวน 1 รายการ
ห้องหลักสูตรและแบบเรียน, ห้องเด็กและเยาวชนห้องหลักสูตรและแบบเรียน, ห้องเด็กและเยาวชน

พัดลมติดผนัง

KPRU63-04.00-0018
Serial Number 0690301350,0690301369,0690301370,0690301379,0690301355
จำนวน 1 รายการ
รีแลกซ์ โซน
รีแลกซ์ โซน

พัดลมติดผนัง

KPRU63-04.00-0017
Serial Number 0690301350,0690301369,0690301370,0690301379,0690301355
จำนวน 1 รายการ
รีแลกซ์ โซน
รีแลกซ์ โซน

พัดลมติดผนัง

KPRU63-04.00-0016
Serial Number 0690301350,0690301369,0690301370,0690301379,0690301355
จำนวน 1 รายการ
ห้องพัก อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 1 (ตึกเก่า)ห้องพัก อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 1 (ตึกเก่า)

พัดลมติดผนัง

KPRU63-04.00-0015
Serial Number 0690301350,0690301369,0690301370,0690301379,0690301355
จำนวน 1 รายการ
ห้องผู้อำนวยการ
ห้องผู้อำนวยการ

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับให้บริการเครื่องลูกข่าย

KPRU62-15.00-0075
จำนวน 1 รายการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อุปกรณ์สลับสัญญาณแบบ PoE ขนาด 24 พอร์ต พร้อม Uplink 10 Gbps จำนวน 5 ชุด

KPRU62-15.00-0074
จำนวน 1 รายการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ครุภัณฑ์อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบ SAN Storage (ส่วนขยาย)

KPRU62-15.00-0034
จำนวน 1 รายการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร พร้อมระบบสัญญาณ การติดตั้ง จำนวน 10 ชุด

KPRU62-15.00-0005
จำนวน 1 รายการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ครุภัณฑ์โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์

KPRU62-15.00-0003
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

ครุภัณฑ์เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab)

KPRU62-15.00-0001
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องสำรองไฟ ขนาด 625VA

KPRU62-13.00-0027
จำนวน 1 รายการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เครื่องสำรองไฟ ขนาด 625VA

KPRU62-13.00-0026
จำนวน 1 รายการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เครื่องสำรองไฟ ขนาด 625VA

KPRU62-13.00-0025
จำนวน 1 รายการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เครื่องสำรองไฟ ขนาด 625VA

KPRU62-13.00-0024
จำนวน 1 รายการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เครื่องสำรองไฟ ขนาด 625VA

KPRU62-13.00-0021
จำนวน 1 รายการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ครุภัณฑ์พัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

KPRU62-13.00-0018
จำนวน 1 รายการ
ห้องเซิฟเวอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ห้องเซิฟเวอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เครื่องสำรองไฟ

KPRU62-13.00-0017
จำนวน 1 รายการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อุปกรณ์ Switch Layer 3 (อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่าย)

KPRU62-13.00-0016
จำนวน 1 รายการ
ห้องเซิฟเวอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ห้องเซิฟเวอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับออกแบบและผลิตสื่อมัลติมีเดีย

KPRU62-13.00-0008
Serial Number C02XK07BHX87
จำนวน 1 รายการ
ห้องเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 1 (ตึกใหม่)ห้องเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ อาคารบรรณราช...

เครื่องพิมพ์มัลติฟังชั่นเลเซอร์ LaserJet

KPRU62-13.00-0003
Serial Number VNF3B00159
จำนวน 1 รายการ
ห้องเจ้าหน้าที่ธุรการ
ห้องเจ้าหน้าที่ธุรการ

สื่อประชาสัมพันธ์ Digital Signage

KPRU62-07.00-0013
Serial Number 10119550NWT003
จำนวน 1 รายการ
พื้นที่ให้บริการสื่อโสตทัศนวัสดุ อาคารเอวี
พื้นที่ให้บริการสื่อโสตทัศนวัสดุ อาคารเอวี

สื่อประชาสัมพันธ์ Digital Signage

KPRU62-07.00-0012
Serial Number 10119550NWT005
จำนวน 1 รายการ
พื้นที่ให้บริการ อาคารบรรณราชนครินทร์  ชั้น 1 (ตึกเก่า)พื้นที่ให้บริการ อาคารบรรณราชนครินทร์ ...

โทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

KPRU62-07.00-0006
Serial Number 05DE3NIKB00181Y
จำนวน 1 รายการ
ห้องมินิเธียเตอร์ 1
ห้องมินิเธียเตอร์ 1

โทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

KPRU62-07.00-0005
Serial Number 05DE3NIKB00177W
จำนวน 1 รายการ
ห้องมินิเธียเตอร์ 2
ห้องมินิเธียเตอร์ 2

เครื่องฉายภาพสามมิติ

KPRU62-07.00-0003
Serial Number 10718D1420H175
จำนวน 1 รายการ
ห้องวิทยบริการ 1
ห้องวิทยบริการ 1

เครื่องฉายภาพสามมิติ

KPRU62-07.00-0002
Serial Number 10718D1420H002
จำนวน 1 รายการ
ห้องประชุมดอกสัก
ห้องประชุมดอกสัก

เครื่องฉายภาพสามมิติ

KPRU62-07.00-0001
Serial Number 10718D1420H004
จำนวน 1 รายการ
ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 2
ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 2

เครื่องสำรองไฟฟ้าตู้สื่อสาร ประจำอาคารหอพักขจีรัตน์

KPRU62-06.10-0014
Serial Number AS1910361034
จำนวน 1 รายการ
อาคารเอวีอาคารเอวี

ลำโพง

KPRU62-06.10-0006/006
จำนวน 25 รายการ
ห้องเครื่องขยายเสียง
ห้องเครื่องขยายเสียง

ตู้แร็ค

KPRU62-06.10-0006/005
จำนวน 1 รายการ
ห้องเครื่องขยายเสียง
ห้องเครื่องขยายเสียง

ไมโครโฟนสำหรับประกาศ

KPRU62-06.10-0006/004
Serial Number 0000CM10120URG270008
จำนวน 1 รายการ
ห้องเครื่องขยายเสียง
ห้องเครื่องขยายเสียง

ไมโครโฟนสำหรับประกาศ

KPRU62-06.10-0006/003
Serial Number 0000CM10120URG270009
จำนวน 1 รายการ
ห้องเครื่องขยายเสียง
ห้องเครื่องขยายเสียง

เครื่องผสมสัญญาณเสียง 350W

KPRU62-06.10-0006/002
Serial Number 0MP1000P320UQI140126
จำนวน 1 รายการ
ห้องเครื่องขยายเสียง
ห้องเครื่องขยายเสียง

เครื่องขยายเสียง120W

KPRU62-06.10-0006/001
Serial Number 000MP812120URJ099004
จำนวน 1 รายการ
ห้องเครื่องขยายเสียง
ห้องเครื่องขยายเสียง

ชุดเครื่องเสียงภายในอาคาร

KPRU62-06.10-0006
จำนวน 1 รายการ
ห้องเครื่องขยายเสียง
ห้องเครื่องขยายเสียง

อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย พร้อมติดตั้ง

KPRU62-04.00-0168
จำนวน 1 รายการ
อาคารเอวีอาคารเอวี

สาย FIBER OPTIC พร้อมติดตั้ง

KPRU62-04.00-0126
จำนวน 1 รายการ
อาคารเอวีอาคารเอวี

กล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง

KPRU62-04.00-0076
จำนวน 1 รายการ
--

เครื่องลบสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า

KPRU62-04.00-0033
จำนวน 1 รายการ
--

เครื่องสแกนบาร์โค้ด

KPRU62-04.00-0015
จำนวน 1 รายการ
--

เครื่องสแกนบาร์โค้ด

KPRU62-04.00-0014
จำนวน 1 รายการ
--

เครื่องสแกนบาร์โค้ด

KPRU62-04.00-0013
จำนวน 1 รายการ
--

เครื่องสแกนบาร์โค้ด

KPRU62-04.00-0012
จำนวน 1 รายการ
--

เครื่องสแกนบาร์โค้ด

KPRU62-04.00-0011
จำนวน 1 รายการ
--