ระบบทะเบียนครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล

KPRU64-15.00-0065
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ศูนย์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล

KPRU64-15.00-0064
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ศูนย์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล

KPRU64-15.00-0063
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ศูนย์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล

KPRU64-15.00-0062
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ศูนย์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล

KPRU64-15.00-0061
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ศูนย์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล

KPRU64-15.00-0060
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ศูนย์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล

KPRU64-15.00-0059
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ศูนย์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล

KPRU64-15.00-0058
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ศูนย์คอมพิวเตอร์

เครื่องยืมคืนผ่านบรรณารักษ์และลงรหัสข้อมูลหนังสือ (Staff Station)

KPRU64-15.00-0031
Serial Number SST1202006LIB
จำนวน 1 รายการ
ห้องเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 2 (ตึกเก่า)ห้องเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ อาคารบรรณราช...

ชุดโปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอน

KPRU64-15.00-0004
จำนวน 1 รายการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ พร้อมติดตั้ง

KPRU64-13.00-0001
จำนวน 1 รายการ
อาคารเอวีอาคารเอวี

จ้างปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดบริเวณทางเข้า-ออก ประตูมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

KPRU64-04.00-0039
จำนวน 1 รายการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เครื่องดูดฝุ่น

KPRU63-16.00-0012
จำนวน 1 รายการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เครื่องดูดฝุ่น

KPRU63-16.00-0011
จำนวน 1 รายการ
ห้องเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการงานโสตทัศนวัสดุ อาคารเอวีห้องเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการงานโสตทัศนวัส...

เครื่องซักผ้า

KPRU63-16.00-0010
จำนวน 1 รายการ
ห้องเก็บของ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 1 (ตึกเก่า)ห้องเก็บของ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 1 (ตึกเก่า)

ตู้ทำน้ำเย็น

KPRU63-16.00-0009
Serial Number 90005460
จำนวน 1 รายการ
พื้นที่ให้บริการ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 2 (ตึกใหม่)พื้นที่ให้บริการ อาคารบรรณราชนครินทร์ ...

ตู้ทำน้ำเย็น

KPRU63-16.00-0008
Serial Number 90005455
จำนวน 1 รายการ
ห้องโถงหน้าลิฟท์ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 3 (ตึกเก่า)ห้องโถงหน้าลิฟท์ อาคารบรรณราชนครินทร์ ...

ตู้ทำน้ำเย็น

KPRU63-16.00-0007
Serial Number 90005428
จำนวน 1 รายการ
ห้องโถงหน้าลิฟท์ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 2 (ตึกเก่า)ห้องโถงหน้าลิฟท์ อาคารบรรณราชนครินทร์ ...

ตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น

KPRU63-16.00-0006
Serial Number 80011169
จำนวน 1 รายการ
ห้องโถงหน้าลิฟท์ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 1 (ตึกเก่า)ห้องโถงหน้าลิฟท์ อาคารบรรณราชนครินทร์ ...

ระบบป้องกันไฟไหม้และดับเพลิง สำหรับห้องข้อมูลศูนย์กลาง (Fire suppression system)

KPRU63-15.00-0273
จำนวน 1 รายการ
ห้องเซิฟเวอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ห้องเซิฟเวอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ระบบทำความเย็นและการควบคุมความชื้นสำหรับห้องข้อมูลศูนย์กลาง (Precision air system) ขนาด35KW พร้อมการติดตั้ง จำนวน 2 ระบบ

KPRU63-15.00-0272
จำนวน 1 รายการ
ห้องเซิฟเวอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ห้องเซิฟเวอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เครื่องยืมคืนหนังสืออัตโนมัติ library security & Access control solution

KPRU63-15.00-0253/004
จำนวน 1 รายการ
พื้นที่ให้บริการ อาคารบรรณราชนครินทร์  ชั้น 1 (ตึกเก่า)พื้นที่ให้บริการ อาคารบรรณราชนครินทร์ ...

เครื่องยืมคืนหนังสืออัตโนมัติ library security & Access control solution

KPRU63-15.00-0253/003
จำนวน 1 รายการ
พื้นที่ให้บริการ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 3 (ตึกเก่า)พื้นที่ให้บริการ อาคารบรรณราชนครินทร์ ...

เครื่องยืมคืนหนังสืออัตโนมัติ library security & Access control solution

KPRU63-15.00-0253/002
จำนวน 1 รายการ
พื้นที่ให้บริการ อาคารบรรณราชนครินทร์  ชั้น 1 (ตึกเก่า)พื้นที่ให้บริการ อาคารบรรณราชนครินทร์ ...

เครื่องยืมคืนหนังสืออัตโนมัติ library security & Access control solution

KPRU63-15.00-0253/001
จำนวน 1 รายการ
พื้นที่ให้บริการ อาคารบรรณราชนครินทร์  ชั้น 1 (ตึกเก่า)พื้นที่ให้บริการ อาคารบรรณราชนครินทร์ ...

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อความปลอดภัย

KPRU63-15.00-0250
จำนวน 1 รายการ
อาคารเอวีอาคารเอวี

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2

KPRU63-15.00-0249
จำนวน 1 รายการ
พื้นที่ให้บริการ อาคารบรรณราชนครินทร์  ชั้น 1 (ตึกเก่า)พื้นที่ให้บริการ อาคารบรรณราชนครินทร์ ...

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2

KPRU63-15.00-0236
จำนวน 1 รายการ
ห้องเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการงานโสตทัศนวัสดุ อาคารเอวีห้องเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการงานโสตทัศนวัส...

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2

KPRU63-15.00-0228
จำนวน 1 รายการ
ห้องเจ้าหน้าที่ธุรการ
ห้องเจ้าหน้าที่ธุรการ

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2

KPRU63-15.00-0219
จำนวน 1 รายการ
ห้องเจ้าหน้าที่ธุรการ
ห้องเจ้าหน้าที่ธุรการ

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2

KPRU63-15.00-0216
จำนวน 1 รายการ
ห้องผู้อำนวยการ
ห้องผู้อำนวยการ

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2

KPRU63-15.00-0210
จำนวน 1 รายการ
อาคารเอวีอาคารเอวี

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2

KPRU63-15.00-0209
จำนวน 1 รายการ
อาคารเอวีอาคารเอวี

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2

KPRU63-15.00-0208
จำนวน 1 รายการ
อาคารเอวีอาคารเอวี

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2

KPRU63-15.00-0207
จำนวน 1 รายการ
อาคารเอวีอาคารเอวี

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2

KPRU63-15.00-0206
จำนวน 1 รายการ
อาคารเอวีอาคารเอวี

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2

KPRU63-15.00-0200
จำนวน 1 รายการ
ห้องเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการงานโสตทัศนวัสดุ อาคารเอวีห้องเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการงานโสตทัศนวัส...

โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน 2,500 licenses ระยะเวลา 1 ปี

KPRU63-15.00-0139
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

CompTIA IT fundamentals 50 Vouchers ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 3 ระบบ

KPRU63-15.00-0118
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ศูนย์คอมพิวเตอร์

เครื่องสำรองไฟขนาด 40 KVA

KPRU63-13.00-0052
จำนวน 1 รายการ
อาคารเอวีอาคารเอวี

เครื่องสำรองไฟ

KPRU63-13.00-0014
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ศูนย์คอมพิวเตอร์

เครื่องสำรองไฟ

KPRU63-13.00-0013
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ศูนย์คอมพิวเตอร์

เครื่องสำรองไฟ

KPRU63-13.00-0012
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ศูนย์คอมพิวเตอร์

เครื่องสำรองไฟ

KPRU63-13.00-0011
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ศูนย์คอมพิวเตอร์

เครื่องสำรองไฟ

KPRU63-13.00-0010
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ศูนย์คอมพิวเตอร์

เครื่องสำรองไฟ

KPRU63-13.00-0009
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ศูนย์คอมพิวเตอร์

เครื่องสำรองไฟ

KPRU63-13.00-0008
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ศูนย์คอมพิวเตอร์

เครื่องสำรองไฟ

KPRU63-13.00-0007
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ศูนย์คอมพิวเตอร์

เครื่องสำรองไฟ

KPRU63-13.00-0006
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ศูนย์คอมพิวเตอร์

เครื่องสำรองไฟ

KPRU63-13.00-0005
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ศูนย์คอมพิวเตอร์