ระบบทะเบียนครุภัณฑ์

ชุดเครื่องเสียงภายในอาคาร

KPRU62-06.10-0006
จำนวน 1 รายการ
ห้องเครื่องขยายเสียง
ห้องเครื่องขยายเสียง

อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย พร้อมติดตั้ง

KPRU62-04.00-0168
จำนวน 1 รายการ
อาคารเอวีอาคารเอวี

สาย FIBER OPTIC พร้อมติดตั้ง

KPRU62-04.00-0126
จำนวน 1 รายการ
อาคารเอวีอาคารเอวี

กล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง

KPRU62-04.00-0076
จำนวน 1 รายการ
--

เครื่องลบสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า

KPRU62-04.00-0033
จำนวน 1 รายการ
--

เครื่องสแกนบาร์โค้ด

KPRU62-04.00-0015
จำนวน 1 รายการ
--

เครื่องสแกนบาร์โค้ด

KPRU62-04.00-0014
จำนวน 1 รายการ
--

เครื่องสแกนบาร์โค้ด

KPRU62-04.00-0013
จำนวน 1 รายการ
--

เครื่องสแกนบาร์โค้ด

KPRU62-04.00-0012
จำนวน 1 รายการ
--

เครื่องสแกนบาร์โค้ด

KPRU62-04.00-0011
จำนวน 1 รายการ
--

ลิฟท์โดยสาร ประจำอาคารบรรณราชนครินทร์

KPRU61-15.00-0143
จำนวน 1 รายการ
ห้องโถงหน้าลิฟท์ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ (ตึกเก่า)
ห้องโถงหน้าลิฟท์ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนค...

ครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

KPRU61-13.00-0110
จำนวน 1 รายการ
--

จอแสดงผลรายการสำหรับพัฒนาระบบ ขนาด 24 นิ้ว

KPRU61-13.00-0100
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

จอแสดงผลรายการสำหรับพัฒนาระบบ ขนาด 24 นิ้ว

KPRU61-13.00-0099
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

การ์ดแสดงผลทางหน้าจอ (Graphc Card)

KPRU61-13.00-0098
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

อุปกรณ์ช่วยการประมวลผล (RAM) สำหรับเครื่อง PC

KPRU61-13.00-0097
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

อุปกรณ์ช่วยการประมวลผล (RAM) สำหรับเครื่อง PC

KPRU61-13.00-0096
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

อุปกรณ์ช่วยการประมวลผล (RAM) สำหรับเครื่อง PC

KPRU61-13.00-0095
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

เครื่องสำรองไฟ (UPS)

KPRU61-13.00-0094
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

เครื่องสำรองไฟ (UPS)

KPRU61-13.00-0093
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

เครื่องสำรองไฟ (UPS)

KPRU61-13.00-0092
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

เครื่องสำรองไฟ (UPS)

KPRU61-13.00-0091
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

เครื่องสำรองไฟ (UPS)

KPRU61-13.00-0090
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

เครื่องสำรองไฟ (UPS)

KPRU61-13.00-0089
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

เครื่องสำรองไฟ (UPS)

KPRU61-13.00-0088
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

เครื่องสำรองไฟ (UPS)

KPRU61-13.00-0087
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

เครื่องสำรองไฟ (UPS)

KPRU61-13.00-0086
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

เครื่องสำรองไฟ (UPS)

KPRU61-13.00-0085
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

เครื่องสำรองไฟ (UPS)

KPRU61-13.00-0084
จำนวน 1 รายการ
อาคารเอวีอาคารเอวี

เครื่องสำรองไฟ (UPS)

KPRU61-13.00-0083
จำนวน 1 รายการ
อาคารเอวีอาคารเอวี

เครื่องสำรองไฟ (UPS)

KPRU61-13.00-0082
จำนวน 1 รายการ
อาคารเอวีอาคารเอวี

จอแสดงผลรายการสำหรับพัฒนาระบบ ขนาด 24 นิ้ว

KPRU61-13.00-0081
จำนวน 1 รายการ
อาคารเอวีอาคารเอวี

จอแสดงผลรายการสำหรับพัฒนาระบบ ขนาด 24 นิ้ว

KPRU61-13.00-0080
จำนวน 1 รายการ
อาคารเอวีอาคารเอวี

การ์ดแสดงผลทางหน้าจอ (Graphc Card)

KPRU61-13.00-0079
Serial Number 173051163329
จำนวน 1 รายการ
อาคารเอวีอาคารเอวี

อุปกรณ์ช่วยการประมวลผล (RAM) สำหรับเครื่อง PC

KPRU61-13.00-0078
Serial Number 66T0085E
จำนวน 1 รายการ
อาคารเอวีอาคารเอวี

อุปกรณ์ช่วยการประมวลผล (RAM) สำหรับเครื่อง PC

KPRU61-13.00-0077
Serial Number 66T0085E
จำนวน 1 รายการ
อาคารเอวีอาคารเอวี

อุปกรณ์ช่วยการประมวลผล (RAM) สำหรับเครื่อง PC

KPRU61-13.00-0076
Serial Number 66T0085E
จำนวน 1 รายการ
อาคารเอวีอาคารเอวี

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขาย (server)

KPRU61-13.00-0071
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

อุปกรณ์เครือข่ายไร้สายประจำบ้านพัก จำนวน 4 ชุด

KPRU61-13.00-0070
จำนวน 1 รายการ
อาคารบรรณราชนครินทร์อาคารบรรณราชนครินทร์

เครื่องพิมพ์ 3D Printer

KPRU61-13.00-0069
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ศูนย์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ 3D Printer

KPRU61-13.00-0068
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ศูนย์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ 3D Printer

KPRU61-13.00-0067
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ศูนย์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0061
Serial Number PC0Q62NA
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0060
Serial Number PC0Q62NO
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0059
Serial Number PC0Q62MP
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0058
Serial Number PC0Q62LY
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0057
Serial Number PC0Q62P2
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0056
Serial Number PC0Q62N5
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0055
Serial Number PC0Q62P5
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา

เครื่องคอมพิวเตอร์

KPRU61-13.00-0054
Serial Number PC0Q62M4
จำนวน 1 รายการ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา