Google-Scholar : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

วัดหนองพิกุล

บริเวณอรัญญิก เมืองนครชุม มีวัดโบราณเก่าแก่แปลกและสวยงามอยู่วัดหนึ่ง ชาวบ้านเรียกขานกันว่าวัดหนองพิกุล อยู่บริเวณทางเข้าวัดพิกุล หมู่ที่ 3 ตำบลนครช

ส้มเช้า

ส้มเช้าเป็นพืชที่มีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด คือ ชนิดที่มีขนาดของต้นเตี้ยและเป็นไม้พุ่ม ซึ่งมีความสูงได้ไม่เกิน 1.5 เมตร ชนิดนี้ต้นหรือปลายต้นมักมีรูปร่าง

ประเพณีการแข่งขันเรือพายโบราณ

ประเพณีการแข่งขันเรือพายโบราณ

งานประเพณีลอยกระทงสายและประเพณีแข่งเรือพายโบราณ  ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของชาวอำเภอบ้านตาก  จะมีการจัดกิจกรรมทั้งกลางวันและกลางคืน  โ