Google : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

เก้าอี้นั่งทรงกลม (ขนาดเล็ก)

เก้าอี้นั่งทรงกลม (ขนาดเล็ก) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากไม้สักขัดเงา เหมาะสำหรับใช้นั่งทำงานในที่ต่ำๆ หรือเหมาะสำหรับให้เด็กนั่ง

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กำแพงเพชร

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กำแพงเพชร

เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีบทบาท ภารกิจสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกาพัฒนาและให้คำปรึกษา

วัดวังม่วง

วัดวังม่วง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๓ บ้านวังม่วง หมู่ที่ ๕ ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดิ