ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ตั้งแต่บัดนี้ - ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗


จำนวน 394 ข้อความ


ลำดับที่ : 394. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 23:08:31 น.

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า ชวิศา ตันติรถานนท์ 15

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 393. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 22:44:19 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นายนพรัตน์ ไชยวิโน 14

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 392. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 22:29:18 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นฤชล เขื่อนยัง 12

ตำแหน่ง : นิติกร
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 391. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 22:25:08 น.

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง 11

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 390. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 21:55:44 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ร.ต.หญิงทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ 15

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 389. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 21:53:36 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นายอานนท์ ปลื้มเนตร 15

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 388. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 18:12:36 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม 12

ตำแหน่ง : ประธานโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 387. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 18:10:02 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า บุณยกฤต รัตนพันธุ์ 9

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 386. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 18:09:20 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ผศ.ดร.วาสนา จรูญศรีโชคิกำจร 15

ตำแหน่ง : พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน : ม.ราชภัฎกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 385. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 18:08:34 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์ 15

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 384. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 17:58:12 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นายมนตรี หลินภู 14

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 383. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 17:55:13 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิกา อุสสาสาร 9

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 382. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 17:54:24 น.

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ภาวิณี ภูจริต 9

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 381. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 17:52:43 น.

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า ภาเกล้า ภูมิใหญ่ 14

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะวืทย์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 380. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 17:50:50 น.

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นาย ณภัทร แสงคำพันธ์ุ 18

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 379. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 17:42:15 น.

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกัลยารัตน์ มาลาศรี 15

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 378. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 17:40:53 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นายขวัญ พิกุลทอง 10

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 377. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 17:29:32 น.

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า เทพกาญจนา เทพแก้ว 9

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 376. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 17:27:53 น.

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า เทพกาญจนา 11

ตำแหน่ง : เทพแก้ว
หน่วยงาน : ครุศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 375. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 17:02:51 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวราววาด ยิ้มสวัสดิ์ 9

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 374. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 16:39:04 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ปฐมพงษ์ สุดเขียว 9

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 373. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 16:23:01 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นาย อนุชิต เพชรเภรี 12

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 372. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 16:14:44 น.

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นายธวัชชัย แดงซิว 13

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 371. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 16:11:31 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า สุธิดา ทับทิมศรี 11

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มรภ.กพ.แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 370. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 16:03:29 น.

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางพรรษพร เครือวงษ์ 9

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 369. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 15:58:29 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นายเอกลักษณ์ หลิมมงคล 9

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 368. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 15:53:17 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า อนุพงศ์ รุ่งน้อย 12

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 367. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 15:51:26 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปาริชาติ สายจันดี 11

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 366. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 15:41:48 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนิตยา พิชิตปัญญา 13

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 365. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 15:30:03 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ทยากร กล่อมแก้ว 10

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 364. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 15:28:07 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 15

ตำแหน่ง : ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน
หน่วยงาน : บริษัท เอสเอส สยาม เอนจิเนียริง จำกัด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 363. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 15:23:32 น.

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางมัทรี ขาวจุ้ย 14

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 362. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 14:43:52 น.

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า อรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล 9

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 361. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 14:43:34 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ธารณา สุวรรณเจริญ 17

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 360. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 14:42:32 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า อรัญญารัตน์ ศรีพัฒนะกุล 13

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 359. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 14:39:01 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นงนุช ดวงอ่อน 11

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 358. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 14:32:44 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า รศ.ดร.สุนทรี ดวงทิพย์ 9

ตำแหน่ง : ข้าราชการบำนาญ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 357. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 14:25:38 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า จิรพงศ์ ยืนยง 13

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 356. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 14:13:48 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ดร.อภิชญา พัดพิน 11

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มรภ.กำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 355. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 14:12:44 น.

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า ประพล จิตคติ 11

ตำแหน่ง : อาจารย์ดร.
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 354. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 14:09:55 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันต์ นาควังไทร 10

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 353. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 13:56:16 น.

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า อาจารย์ ดรฺ.เอกรัฐ ปัญญาเทพ 8

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 352. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 13:54:02 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางมัลลิกา ปัญญาเทพ 10

ตำแหน่ง : นักวิชาการและบัญชีชำนักวิชาการ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 351. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 13:53:33 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า อาจารย์ ดร.อัจฉรา ใจดี 14

ตำแหน่ง : ประธานโปรแกรมวิชาเคมี
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 350. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 13:49:19 น.

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นางปวีณณัฎฐ์ คงสมนาม 11

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ​ ชำนาญการ
หน่วยงาน : งานพัสดุ​ กองกลาง​ สำนักงานอธิการบดี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 349. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 13:43:05 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า จิรัชญา มีเครือรอด 13

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 348. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 13:36:25 น.

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า จิรเดช วังนาค 13

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 347. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 13:35:03 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า คุณัญญา เบญจวรรณ 10

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 346. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 13:34:56 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ผศ.ดร.เลเกีย เขียวดี 14

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 345. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 13:21:48 น.

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศิริทร ศิริคุณ 10

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ