ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ตั้งแต่บัดนี้ - ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗


จำนวน 394 ข้อความ


ลำดับที่ : 344. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 13:18:38 น.

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า อภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์ 8

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 343. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 13:18:19 น.

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นายณะราทิ น้อยม่วง 7

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 342. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 13:16:45 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ดร.อรอนงค์ กลางนภา 10

ตำแหน่ง : อาจารย์สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะพยาบาลศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 341. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 13:12:12 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเจนจิรา วงษ์ใจ 8

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำเเพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 340. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 13:09:04 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ธนัชพร หาได้ 80

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 339. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 13:01:42 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ผศ.นงลักษณ์ จิ๋วจู 6

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 338. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 12:41:00 น.

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นางอนุสรา มีบุญ 6

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : มรภ.กพ.มส
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 337. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 12:40:48 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวภชิสา ปัทมภูวนนท์ 7

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน่วยงาน : มรภ กพ แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 336. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 12:39:06 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกันต์กนิษฐ์ จูรัตน์ 8

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 335. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 12:37:41 น.

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า วารุณี อัศดรประเสริฐ 7

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 334. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 12:36:27 น.

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปุณณดา ทรงอิทธิสุข 7

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 333. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 12:36:14 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอภิชยา ศรีเกาะ 7

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 332. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 12:35:00 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์ 7

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 331. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 12:30:21 น.

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า พิรฎา ทองประเสริฐ 8

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 330. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 12:25:12 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด 9

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
หน่วยงาน : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 329. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 12:25:05 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุกิตติ์ พิบูลนฤดม 10

ตำแหน่ง : รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 328. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 12:23:21 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นายจิรศักดิ์ สิงหบุตร 6

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 327. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 12:15:27 น.

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นายฉัตรชัย อินทรประพันธ์ 6

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะวิทยากาารจัดการ
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 326. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 12:03:30 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์ 11

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 325. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 11:56:23 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ผศ.ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น 7

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 324. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 11:55:02 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร 9

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 323. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 11:51:53 น.

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า อมรรัตน์ วงษ์เขียด 8

ตำแหน่ง : นักศษา
หน่วยงาน : มหาวิทยลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 322. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 11:51:21 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ประพัสสร บัวเผื่อน 5

ตำแหน่ง : อาจารย์โปรแกรมวิชาการบัญชี
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 321. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 11:50:16 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นายนัครินทร์ ศรัทธานนท์ 5

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 320. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 11:44:00 น.

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า รติกานต์ เรื่อศรีจันทร์ 8

ตำแหน่ง : สถาปนิก
หน่วยงาน : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 319. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 11:43:08 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวทิพวรรณ วรศิลป์ 10

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 318. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 11:42:25 น.

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า เด็กหญิงณภัชศมญวัลก์ ลิมปนารมณ์ 9

ตำแหน่ง : นักเรียน
หน่วยงาน : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 317. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 11:41:13 น.

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า เด็กชายศิรภัฒค์ฐ์ ลิมปนารมณ์ 9

ตำแหน่ง : นักเรียน
หน่วยงาน : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 316. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 11:39:39 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางกณิจฐิมญศ์ ลิมปนารมณ์ 6

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 315. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 11:39:04 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นายเอกพงษ์ เครือคำจิ๋ว 8

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 314. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 11:38:03 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพรอุมา ส้มแป้น 6

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 313. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 11:37:34 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นายธนภัทร ลิมปนารมณ์ 6

ตำแหน่ง : ครู
หน่วยงาน : โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 312. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 11:35:33 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศิชา สังวารวงษ์ 7

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 311. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 11:34:24 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า Anchalee Ketsakorn 6

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 310. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 11:30:11 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกันยา มั่นคง 7

ตำแหน่ง : นัดตรวจสอบภายใน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 309. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 11:20:05 น.

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า อำไพ แสงจันทร์ไทย 6

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : ออกแบบผลิตภัณฑ์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 308. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 11:17:03 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศิริพร บัวคำ 7

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 307. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 11:16:57 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นายณัฐพล อนุรักษ์วัฒนะ 7

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประจำส่วนงานอาคารสถานที่และอนุรักษ์พลังงาน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 306. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 11:15:46 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า น้ำฝน สะละโกสา 7

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 305. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 11:14:33 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางนันท์นภัส ชิตนุรัตน์ เว็บเบอร์ 7

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 304. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 11:09:58 น.

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นายอนุวัฒน์ แนไพร 5

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 303. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 11:06:15 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพนิดา อินทร์ลับ 7

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 302. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 10:56:08 น.

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นายกีรศักดิ์ พะยะ 6

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 301. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 10:55:16 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพิกุล อินไผ่ 6

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 300. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 10:53:03 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางค์ รามบุตร 6

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 299. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 10:53:01 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศศิธร เมธาวิวัฒน์ 7

ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 298. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 10:51:51 น.

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า วัชรินทร์ ปัญญาเสน 5

ตำแหน่ง : พนังงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 297. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 10:51:06 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นายสุรเชษฐ์ ตุ้มมี 8

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 296. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 10:51:01 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ชุลีพร แสงสุวรรณ์ 26

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 295. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 10:50:27 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางไพรัตน์ พวงผกา 7

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ