ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ตั้งแต่บัดนี้ - ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗


จำนวน 394 ข้อความ


ลำดับที่ : 44. วันที่ : 1 เม.ย. 2567 เวลา 11:49:40 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นาย ธนวัฒน์ พันธ์เกตุกิจ 7

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 43. วันที่ : 1 เม.ย. 2567 เวลา 11:42:08 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นายวันธนะพล หมั่นหา 7

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 42. วันที่ : 1 เม.ย. 2567 เวลา 11:29:05 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ดร.พิทยาธร เพชรนุ่น 9

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 41. วันที่ : 1 เม.ย. 2567 เวลา 11:28:52 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวณพิชชา ปาละโค 6

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 40. วันที่ : 1 เม.ย. 2567 เวลา 11:21:38 น.

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์ 10

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 39. วันที่ : 1 เม.ย. 2567 เวลา 11:19:06 น.

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า พรนรินทร์ สายกลิ่น 9

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 38. วันที่ : 1 เม.ย. 2567 เวลา 11:11:50 น.

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นายณัฐพงษ์ ลำจะเรา 6

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 37. วันที่ : 1 เม.ย. 2567 เวลา 10:49:24 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ทศพล ใบพะออม 7

ตำแหน่ง : นักศึกษาพยาบาล
หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 36. วันที่ : 1 เม.ย. 2567 เวลา 10:47:26 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ปราณี เลิศแก้ว 8

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน : ครุศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 35. วันที่ : 1 เม.ย. 2567 เวลา 10:47:10 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวธิดารัตน์ พรหมมา 7

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 34. วันที่ : 1 เม.ย. 2567 เวลา 10:41:36 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า อัญชลี เกษสาคร 12

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 33. วันที่ : 1 เม.ย. 2567 เวลา 10:33:58 น.

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า วรรณภา สุวรรณพงษ์ 9

ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 32. วันที่ : 1 เม.ย. 2567 เวลา 10:30:12 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ดร. กนกพร ไพศาลสุจารีกุล 6

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 31. วันที่ : 1 เม.ย. 2567 เวลา 10:29:34 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ดร.เฉลิม ทองจอน 9

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 30. วันที่ : 1 เม.ย. 2567 เวลา 10:26:49 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางรัชนี ศรีตะวัน 5

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 29. วันที่ : 1 เม.ย. 2567 เวลา 10:24:37 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า พิมพ์นิภา อยู่กัน 8

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 28. วันที่ : 1 เม.ย. 2567 เวลา 10:22:17 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นายสุรเชษฐ ขอนทอง 8

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 27. วันที่ : 1 เม.ย. 2567 เวลา 10:21:35 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นายอมร วรรณารักษ์ 7

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 26. วันที่ : 1 เม.ย. 2567 เวลา 10:20:30 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางศรีสุดา เอกลัคนารัตน์ 6

ตำแหน่ง : อาจารย์พยาบาล
หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 25. วันที่ : 1 เม.ย. 2567 เวลา 10:15:28 น.

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า คมกริช กลิ่นอาจ 8

ตำแหน่ง : พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 24. วันที่ : 1 เม.ย. 2567 เวลา 10:13:29 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ 4

ตำแหน่ง : คณบดี คณะวิทยาการจัดการ
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 23. วันที่ : 1 เม.ย. 2567 เวลา 10:11:18 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุภาภรณ์ หมั่นหา 6

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 22. วันที่ : 1 เม.ย. 2567 เวลา 10:11:13 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ผศ.ดร.ถิวริท ไพรมหานิยม 6

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : ครุศาสตร์ ม.ราชภัฎกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 21. วันที่ : 1 เม.ย. 2567 เวลา 10:10:01 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ธัญญา พลับพลาทอง 8

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 20. วันที่ : 1 เม.ย. 2567 เวลา 10:03:57 น.

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวณัฐลัดดา วิชัย 7

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : อื่นๆ
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 19. วันที่ : 1 เม.ย. 2567 เวลา 10:02:14 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า วนัฏชา ดาสาลี 6

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 18. วันที่ : 1 เม.ย. 2567 เวลา 10:01:17 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศุภรักษ์ คมขำ 6

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 17. วันที่ : 1 เม.ย. 2567 เวลา 09:58:23 น.

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ราตรี เที่ยงจิตต์ 9

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 16. วันที่ : 1 เม.ย. 2567 เวลา 09:58:07 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางกวินลักษณ์ นาวชิต 6

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 15. วันที่ : 1 เม.ย. 2567 เวลา 09:58:04 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเจนจิรา หุ่นไทย 6

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 14. วันที่ : 1 เม.ย. 2567 เวลา 09:58:02 น.

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นริศรา วรรณรัตน์ 6

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 13. วันที่ : 1 เม.ย. 2567 เวลา 09:57:57 น.

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวตุลนาฒ ทวนธง 9

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 12. วันที่ : 1 เม.ย. 2567 เวลา 09:56:37 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวลลิตา คงคาอินทร์ 9

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 11. วันที่ : 1 เม.ย. 2567 เวลา 09:56:21 น.

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวบุษยา อภัยรุณ 6

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎกำเเพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 10. วันที่ : 1 เม.ย. 2567 เวลา 09:56:11 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า อาจารย์ ดร.เกตุกาล ทิพย์ทิมพ์วงศ์ 4

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะพี่ศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 9. วันที่ : 1 เม.ย. 2567 เวลา 09:55:18 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า วีรนุช นามนา 5

ตำแหน่ง : นักศึกษาพยาบาล
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 8. วันที่ : 1 เม.ย. 2567 เวลา 09:55:02 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ณัฐเดช ดวงแก้ว 4

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 7. วันที่ : 1 เม.ย. 2567 เวลา 09:55:00 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ทิพวรรณ วงษ์ใจ 3

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 6. วันที่ : 1 เม.ย. 2567 เวลา 09:54:57 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว ณัฐนันท์ โพธิ์สุวรรณ์ 5

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 5. วันที่ : 1 เม.ย. 2567 เวลา 09:54:56 น.

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวธนาภา สารเขียว 4

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 4. วันที่ : 1 เม.ย. 2567 เวลา 09:54:28 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวภัทรมล เรืองรุ่ง 7

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 3. วันที่ : 1 เม.ย. 2567 เวลา 09:52:25 น.

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ตาเสนา 3

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 2. วันที่ : 1 เม.ย. 2567 เวลา 09:52:23 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพุทธรักษ์ เป็งมอย 3

ตำแหน่ง : พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 1. วันที่ : 1 เม.ย. 2567 เวลา 09:52:21 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นายทศพร เกษรทอง 3

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ