ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ตั้งแต่บัดนี้ - ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗


จำนวน 394 ข้อความ


ลำดับที่ : 294. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 10:49:26 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า สุธาทิพย์ แหงบุญ 3

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 293. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 10:45:35 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววิลาวัลย์ ปิ่นมณี 4

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 292. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 10:39:53 น.

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า อาจาย์ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา 3

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 291. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 10:39:52 น.

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางธวชินี ลาลิน 5

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 290. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 10:38:56 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ดร.อภิญญา จอมพิจิตร 4

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 289. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 10:36:40 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเฉลิมรัตน์ จันทร์กระจ่าง 3

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 288. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 10:36:08 น.

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นายบัญชา วัฒนาทัศนีย์ 3

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 287. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 10:35:38 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศุภลักษณ์ สมโภชน์ 3

ตำแหน่ง : นักตรวจสอบภายในชำนาญการ
หน่วยงาน : หน่วยตรวจสอบภายใน
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 286. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 10:35:13 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรหมเมศ วีระพันธ์ 3

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 285. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 10:33:15 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ดร.ชุตินธร ฉิมสุข 4

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 284. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 10:33:09 น.

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ 4

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 283. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 10:32:08 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า รุ่งรุจี ศรีดาเดช 1

ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
หน่วยงาน : สำนักวิทยยริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 282. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 10:31:43 น.

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นายอนุชา พวงผกา 439

ตำแหน่ง : รองผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 281. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 10:30:40 น.

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ร้อยตรีสุวัต ชมอุต 3

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 280. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 10:30:37 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ชรินรัตน์ บุญมาก 3

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
หน่วยงาน : กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 279. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 10:29:42 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสิริจรรยาวรรณ์ แก้วสะแสน 4

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาบัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 278. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 10:28:54 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นายนรุตม์ บุตรพลอย 3

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 277. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 10:28:45 น.

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นายชัยรัตน์ ศรีวงค์ราช 4

ตำแหน่ง : ช่างวิชาการช่างศิลป์
หน่วยงาน : งานอาคารสถานที่
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 276. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 10:28:29 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปราณี แผนดี 2

ตำแหน่ง : นักสุขศึกษาชำนาญการ
หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 275. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 10:27:22 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ทศพร ศีลอวยพร 5

ตำแหน่ง : วิศวกร
หน่วยงาน : งานอาคารสถานที่
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 274. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 10:23:37 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ 4

ตำแหน่ง : สถาปนิก ชำนาญการ
หน่วยงาน : งานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 273. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 10:22:31 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า มาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์ บอยซ์ 6

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 272. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 10:20:36 น.

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ชลธิชา แสงงาม 3

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพขร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 271. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 10:19:50 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอาลดา สุวิโร 6

ตำแหน่ง : นักศ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 270. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 10:19:44 น.

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า วาสนา จันทร์ผ่อง 3

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : ครุศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 269. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 10:17:50 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นายอรรถวิทย์ เอมโอช 7

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 268. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 10:14:55 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางนาีถนรี เฟื่องอิ่ม 3

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 267. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 10:13:56 น.

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า กฤษณะ จันทร 5

ตำแหน่ง : พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 266. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 10:12:23 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราตรี โพธิ์ระวัช 4

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 265. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 10:12:13 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ 8

ตำแหน่ง : หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 264. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 10:10:58 น.

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ดร.วรรณพรรณ รักษ์ชน 32

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำวิชาเอกการตลาด
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 263. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 10:10:55 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุรีวัลย์ วรอรุณ 3

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 262. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 10:10:13 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นายเอนก หาลี 5

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 261. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 10:08:55 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ชัชชัย พวกดี 5

ตำแหน่ง : ข้าราชการ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 260. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 10:08:39 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ผศ. ดร.สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ 3

ตำแหน่ง : คณบดี
หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 259. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 10:07:46 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์ เพชรไทย 5

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 258. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 10:07:08 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นายธีรศิลป์ กันธา 3

ตำแหน่ง : ผศ.
หน่วยงาน : มรภ.กพ.แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 257. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 10:03:42 น.

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นางพรวิลัย วัฒนศิริ 4

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 256. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 10:03:37 น.

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกัญญารัตน์ ศรีณรงค์ 3

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 255. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 10:03:07 น.

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นายอนุชิต อ่อนเกษ 3

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 254. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 10:01:19 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ดร. ชฎาพร โชติรดาภาณ์ 4

ตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ
หน่วยงาน : งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 253. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 10:00:53 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า สุรีวัลย์ วรอรุณ 4

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 252. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:57:59 น.

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนุจรีย์ สรรคพงษ์ 4

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
หน่วยงาน : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 251. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:55:10 น.

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอธิรดา บุญเดช 4

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 250. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:53:50 น.

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นายอดิศักดิ์ กินา 4

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาระสนเทศ
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 249. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:53:27 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า พัชรมณฑ์ อ่อนเชด 7

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 248. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:53:23 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า คณารัตน์ สิริเสถียรวัฒนา 3

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 247. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:52:49 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวน้ำพัก ข่ายทอง 5

ตำแหน่ง : พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 246. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:52:27 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นายจันทร์ จันทร์ฉาย 4

ตำแหน่ง : ประชาชน
หน่วยงาน : -
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 245. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:52:18 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกนกวรรณ เขียววัน 7

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ