๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร ระหว่างวันที่ ๑๐-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗


จำนวน 331 ข้อความ


ลำดับที่ : 331. วันที่ : 19 ก.ค. 2567 เวลา 22:18:53 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายจิรเดช วังนาค 1

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 330. วันที่ : 19 ก.ค. 2567 เวลา 16:14:41 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสุพิชา จันทร์ละมูล 1

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 329. วันที่ : 19 ก.ค. 2567 เวลา 13:23:05 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ ร.ต.เกียรติชัย เกษาพร

ตำแหน่ง : นักวิชาดารศึกษา
หน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 328. วันที่ : 19 ก.ค. 2567 เวลา 13:18:39 น.

Long Live the King

ข้าพระพุทธเจ้า ธีริทธิ์ กันยารอง

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 327. วันที่ : 19 ก.ค. 2567 เวลา 11:39:19 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ดร.เฉลิม ทองจอน 1

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 326. วันที่ : 19 ก.ค. 2567 เวลา 10:32:22 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวมณฑิตา นิตย์อดุลย์ 3

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 325. วันที่ : 19 ก.ค. 2567 เวลา 08:50:58 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายจิรศักดิ์ สิงหบุตร 1

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 324. วันที่ : 19 ก.ค. 2567 เวลา 05:16:43 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ผศ.ดร.วาสนา จรูญศรีโชติกำจร 1

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 323. วันที่ : 19 ก.ค. 2567 เวลา 05:15:24 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวราววาด ยิ้มสวัสดิ์ 1

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 322. วันที่ : 18 ก.ค. 2567 เวลา 16:59:07 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนภัทร เตี๋ยอนุกูล 1

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 321. วันที่ : 18 ก.ค. 2567 เวลา 16:41:33 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนิสรา สิงห์ทอง 1

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 320. วันที่ : 18 ก.ค. 2567 เวลา 16:21:20 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายจิรัฎฐ์ เพ็งแดง 1

ตำแหน่ง : ผูิช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 319. วันที่ : 18 ก.ค. 2567 เวลา 15:48:06 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายธนวัตน์ วัดเกลี้ยพงษ์ 2

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 318. วันที่ : 18 ก.ค. 2567 เวลา 11:07:07 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.นงนุช วิทยโชคกิติคุณ 2

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 317. วันที่ : 18 ก.ค. 2567 เวลา 08:31:14 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คมกริช กลิ่นอาจ 1

ตำแหน่ง : พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 316. วันที่ : 17 ก.ค. 2567 เวลา 19:51:07 น.

Long Live the King

ข้าพระพุทธเจ้า อ.ศรีสุดา เอกลัคนารัตน์ 2

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 315. วันที่ : 17 ก.ค. 2567 เวลา 16:02:15 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพิชญนันท์ ดอนไพวัลย์ 2

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 314. วันที่ : 17 ก.ค. 2567 เวลา 13:10:16 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์ ดร.แดนชัย เครื่องเงิน 2

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรนวัตกรรมและธุรกิจอาหาร
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภักฏำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 313. วันที่ : 17 ก.ค. 2567 เวลา 09:49:08 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพัชรีรัต หารไชย 3

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 312. วันที่ : 17 ก.ค. 2567 เวลา 09:48:48 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายวีระพล พลีสัตย์ 3

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 311. วันที่ : 17 ก.ค. 2567 เวลา 09:36:47 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ผศ.ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ 3

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 310. วันที่ : 17 ก.ค. 2567 เวลา 09:08:14 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวผดุงพร พันธ์พืช 4

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 309. วันที่ : 17 ก.ค. 2567 เวลา 08:48:14 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกัลยารัตน์ มาลาศรี 3

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 308. วันที่ : 17 ก.ค. 2567 เวลา 08:40:42 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ยุวธิดา พรมสายใจ 2

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 307. วันที่ : 17 ก.ค. 2567 เวลา 08:17:40 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางปวีณณัฎฐ์ คงสมนาม 2

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
หน่วยงาน : งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 306. วันที่ : 16 ก.ค. 2567 เวลา 22:33:40 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ผศ.นงลักษณ์ จิ๋วจู 2

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 305. วันที่ : 16 ก.ค. 2567 เวลา 15:47:51 น.

Long Live the King

ข้าพระพุทธเจ้า ดร.นิภัชราพร สภาพพร 57

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 304. วันที่ : 16 ก.ค. 2567 เวลา 14:44:02 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ผศ.ดร.นพคุณ ชูทัน 4

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 303. วันที่ : 16 ก.ค. 2567 เวลา 13:23:19 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกรรณิกา อินแผลง 4

ตำแหน่ง : บุคลากร
หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 302. วันที่ : 16 ก.ค. 2567 เวลา 11:21:45 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ผศ.การันต์ เจริญสุวรรณ 3

ตำแหน่ง : คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 301. วันที่ : 16 ก.ค. 2567 เวลา 11:20:43 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุภาภรณ์ หมั่นหา 5

ตำแหน่ง : พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 300. วันที่ : 16 ก.ค. 2567 เวลา 10:49:57 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ผศ.ทวิโรฒ ศรีแก้ว 1

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 299. วันที่ : 16 ก.ค. 2567 เวลา 10:45:36 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ผศ.อมรา ศรีแก้ว 5

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 298. วันที่ : 16 ก.ค. 2567 เวลา 10:07:43 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวหนึ่งฤทัย จักรศรี 2

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 297. วันที่ : 16 ก.ค. 2567 เวลา 09:39:51 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ญาณิศา แซ่ว้า 3

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 296. วันที่ : 16 ก.ค. 2567 เวลา 08:11:14 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสิริรักษ์ แก้วทุ่ง 3

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 295. วันที่ : 15 ก.ค. 2567 เวลา 21:19:54 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ดร.กนกพร ไพศาลสุจารีกุล 4

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 294. วันที่ : 15 ก.ค. 2567 เวลา 18:58:27 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ปัณณวิชญ์ เเซ่ย่าง 1

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 293. วันที่ : 15 ก.ค. 2567 เวลา 16:35:34 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวทิพย์วรรณ สีสัน 3

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 292. วันที่ : 15 ก.ค. 2567 เวลา 16:20:37 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า อิสรีย์ ด่อนคร้าม 3

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำวิชาเอกการตลาด
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 291. วันที่ : 15 ก.ค. 2567 เวลา 15:59:07 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล 5

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 290. วันที่ : 15 ก.ค. 2567 เวลา 15:06:08 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า อ.พัตราภรณ์ อารีเอื้อ 5

ตำแหน่ง : อาจารย์​
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​กำแพงเพชร​
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 289. วันที่ : 15 ก.ค. 2567 เวลา 14:28:12 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางประหยัด อิ่มพงษ์ 3

ตำแหน่ง : ประชาชน
หน่วยงาน : ข้าราชการบำนาญสังกัดกองการศึกษาเทศบาลนครสวรรค์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 288. วันที่ : 15 ก.ค. 2567 เวลา 14:22:23 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายชัยปิยะภัทร เชาว์วิไลย 3

ตำแหน่ง : นักเรียน
หน่วยงาน : โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 287. วันที่ : 15 ก.ค. 2567 เวลา 14:18:08 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยโทนครินทร์ เชาว์วิไลย 3

ตำแหน่ง : ผู้บังคบหมวด
หน่วยงาน : กองพันทหารม้าที่25 รักษาพระองค์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 286. วันที่ : 15 ก.ค. 2567 เวลา 14:14:40 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางราตรี เชาว์วิไลย 5

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ
หน่วยงาน : รพ สต.บ้านหนองแพงพวย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 285. วันที่ : 15 ก.ค. 2567 เวลา 14:03:40 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววรฤทัย ภู่สงค์ 5

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน่วยงาน : งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 284. วันที่ : 15 ก.ค. 2567 เวลา 13:56:06 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายภิญญาพัชญ์ แฉล้มฉัตร 2

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 283. วันที่ : 15 ก.ค. 2567 เวลา 13:30:29 น.

Long Live the King

ข้าพระพุทธเจ้า ดร.ศิรประภา พลธนะ 2

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 282. วันที่ : 15 ก.ค. 2567 เวลา 11:53:24 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า เหมือนฝัน จริยาจินดาเสถียร 3

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ