ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ตั้งแต่บัดนี้ - ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗


จำนวน 394 ข้อความ


ลำดับที่ : 194. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:12:03 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นส.ศุภณัฐ เหมือวสอน 5

ตำแหน่ง : นักศึษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 193. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:11:51 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ปาริชาต เตชะ 18

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาตราจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลันราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 192. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:10:43 น.

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า พัชรีรัต หารไชย 3

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 191. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:10:31 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า บุษบา เหมือนวิหาร 5

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 190. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:09:32 น.

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า วีระพล พลีสัตย์ 5

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 189. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:09:08 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง 3

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 188. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:08:50 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า คัทลียา ปัญญาอูด 6

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 187. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:08:29 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บุญนิยม 4

ตำแหน่ง : พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 186. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:08:21 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า เบญจมาศ ผิวขาว 6

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 185. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:06:27 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกริช ฆ้องนำโชค 7

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 184. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:06:26 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นายธนาธิป กาศเกษม 7

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 183. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:06:19 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ผศ.ดร.รัษฎากร วินิจกุล 5

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 182. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:06:15 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นายวันเฉลิม พูนใจสม 5

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเคอร์ (ชำนาญการ)
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 181. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:05:07 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุธิดา เพชรพิมูล 5

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน : โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 180. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:04:43 น.

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นายอิสราวัชร เฟื่องอิ่ม 5

ตำแหน่ง : เจ้าหบริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : คณะมนุษยและสังคมศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 179. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:04:31 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุนันท์ แหวนประดับ 5

ตำแหน่ง : พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 178. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:04:11 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ประทับใจ ทัศนแจ่มสุข 6

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 177. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:03:38 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนฤมล ส่งต่าย 5

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 176. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:02:54 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววราภรณ์ คล้ามสถิต 7

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
หน่วยงาน : งานคลังและบัญชี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 175. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:02:02 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศิริกัญญา เจนเขตกิจ 5

ตำแหน่ง : พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน : กองนโยบายและแผน
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 174. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:00:43 น.

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า ภัทรวดี 3

ตำแหน่ง : จิตคติ
หน่วยงาน : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 173. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:00:31 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุรีรัตน์ แก้วหร่าย 5

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
หน่วยงาน : งานคลังและบัญชี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 172. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:00:29 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพิชญนันท์ ดอนไพวัลย์ 3

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 171. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 08:59:46 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว ทัตพร มัดไทสง 3

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 170. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 08:59:25 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นายสุวิทย์ เหล่าสี 3

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 169. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 08:59:18 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสุพิชา จันทร์ละมูล 4

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 168. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 08:58:59 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพิมประไพ ขาวขำ 5

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 167. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 08:58:58 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นายณัฐเวศม์ ชัยมงคล 3

ตำแหน่ง : ันักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน่วยงาน : กองนโยบายและแผน
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 166. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 08:58:36 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นายมนตรี ประชุม 3

ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้า ชำนาญการ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 165. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 08:58:00 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ปรีชาภรณ์ ขันบุรี 4

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 164. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 08:57:47 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวบวรลักษณ์ แสงกล้า 3

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 163. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 08:56:36 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวบุญช่วย จันทร์ฉาย 4

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 162. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 08:53:47 น.

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเมธาวี บริบูรณ์ 6

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 161. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 08:53:00 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ผศ.ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว 3

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 160. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 08:52:24 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวดรุณี สายหยุด ฉิมพลี 5

ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 159. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 08:51:20 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นงนุช วิทยโชคกิติคุณ 3

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 158. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 08:50:52 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ 3

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 157. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 08:50:39 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววิยุดา ทิพย์วิเศษ 2

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 156. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 08:49:40 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นายธนวัตน์ วัดเกลี้ยพงษ์ 3

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 155. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 08:49:03 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ธาดา พรมทับ 3

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 154. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 08:48:40 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปัญฐิญา พงษ์ทอง 4

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 153. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 08:48:21 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า จีรวรรณ สุขมาก 13

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : สำนังส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 152. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 08:46:30 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ร้อยตรีหญิงอิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม 3

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 151. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 08:45:34 น.

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นายพนัส เพ็งเลิก 3

ตำแหน่ง : อาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาไทย
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 150. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 08:43:33 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นายนันทพัทธ์ สุขไกร 2

ตำแหน่ง : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 149. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 08:43:29 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวชลธิชา สว่างไตรภพ 4

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 148. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 08:42:59 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี ยวงแก้ว 16

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฎกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 147. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 08:42:34 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุทธีรา คำบุญเรือง 2

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 146. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 08:42:13 น.

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า จุฑาทิพย์ โอบอ้อม 3

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 145. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 08:41:55 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ประภัสสรา ห่อทอง 3

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ