ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ตั้งแต่บัดนี้ - ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗


จำนวน 394 ข้อความ


ลำดับที่ : 244. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:51:00 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า สุมิตรา หอมอรุณ 5

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 243. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:48:16 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ผศ.ดร.นพคุณ ชูทัน 5

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 242. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:47:32 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นายธนากร วงษศา 18

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 241. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:44:09 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวโอกามา จ่าแกะ 6

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : การพัฒนาสังคม
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 240. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:42:31 น.

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัจนภา เพชรรัตน์ 5

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 239. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:42:14 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นิศากร ประคองชาติ 5

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์ฯ
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 238. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:42:14 น.

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเกศกนกกรณ์ ไทยณดาขันธ์อิน 11

ตำแหน่ง : พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน : งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 237. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:41:56 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า อาจารย์จินดาพร อ่อนเกตุ 5

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 236. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:41:44 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า กนกวรรณ นาคเหล็ก 5

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 235. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:39:49 น.

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า ธีริทธิ์ กันยารอง 5

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 234. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:38:59 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นายกิตติกร กล้าแข็ง 5

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 233. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:38:08 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นายสิน นุ่มพรม 6

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน : โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 232. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:35:10 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอรนุช สินธุสุวรรณ 4

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 231. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:33:58 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางวาสนา มณีโชติ 5

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
หน่วยงาน : สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 230. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:33:41 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า สุภาภรณ์ นุชรุ่งเรือง 6

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 229. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:32:45 น.

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นายเมตตรัย ตะติยะ 3

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 228. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:32:44 น.

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นายภัคพล สุวรรณทา 5

ตำแหน่ง : ประชาชนทั่วไป
หน่วยงาน : -
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 227. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:32:07 น.

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอินทิรา สมคำ 6

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 226. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:31:56 น.

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นายพศวีร์ ศิริสราญลักษณ์ 4

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 225. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:31:37 น.

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวชุติมา สังวรินทะ 5

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 224. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:30:52 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ดร.ธนกิจ โคกทอง 6

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 223. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:30:48 น.

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา ม่วงการ 6

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 222. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:30:12 น.

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสุมาพร จั่นศรี 6

ตำแหน่ง : พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 221. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:29:31 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางนริศรา อินน่วม 5

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 220. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:28:02 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ผศ.ชูวิทย์ กมุทธภิไชย 5

ตำแหน่ง : รองคณบดีผ่ายบริหารและบริการวิชาการ
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 219. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:27:44 น.

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นายบุญญวัฒน์ ศรีวังราช 5

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์ปละสังคมศาสตร?
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 218. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:26:51 น.

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า ณิชารีย์ วุฒิชุมภู 8

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา (ชำนาญการ)
หน่วยงาน : ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 217. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:25:59 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศิริพร เงินทอง 6

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 216. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:25:46 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ผศ.ดร.วนัสนันท์ ศิริรัตนะ 5

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 215. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:22:28 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นายภัคพล รื่นกลิ่น 171

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 214. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:21:35 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวภัทวรรณ์ ไชยภักดิ์ 75

ตำแหน่ง : พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 213. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:21:11 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า กิตติณัฏฐ์ ศิริรัตน์ 5

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มรภ.กำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 212. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:20:53 น.

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า เกศกนก รักยิ้ม 5

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : ราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 211. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:19:36 น.

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ขจรเกียรติ แตงวงศ์ 4

ตำแหน่ง : นักนักศึกษาษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 210. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:19:06 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกิติยา ลุ่มลึก 5

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 209. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:18:06 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต 19

ตำแหน่ง : อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 208. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:17:45 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นฤมล ส่งต่าย 6

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
หน่วยงาน : งานคลังและบัญชี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 207. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:16:52 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวคนึงนิจ สรรคพงษ์ 143

ตำแหน่ง : บุคลากร
หน่วยงาน : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 206. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:15:39 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางปุณยนุช อยู่จำรัส 11

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 205. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:15:36 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า อาจารย์นภาลัย บุญคำเมือง 6

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 204. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:15:28 น.

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปาจรีย์ เงินรุ่ง 4

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 203. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:15:17 น.

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า ธนิสรณ์ สุขพร้อม 6

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
หน่วยงาน : งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 202. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:15:08 น.

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.วรรณภา 5

ตำแหน่ง : หอมคำแหง
หน่วยงาน : งานคลังและบัญชี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 201. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:15:06 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นายทวิโรฒ ศรีแก้ว 4

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 200. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:14:54 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนัฐรินทร์ พิชิตปัญญา 5

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 199. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:14:46 น.

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า สมหญิง กัลป์เจริญศรี 7

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : ครุศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 198. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:14:36 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางอมรา ศรีแก้ว 5

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 197. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:14:31 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ผศ.ดร.รัษฎากร วินิจกุล และครอบครัว 6

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 196. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:14:14 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า มุทิตา นาคเมือง 5

ตำแหน่ง : Music Instructor
หน่วยงาน : Music Education
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 195. วันที่ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 09:14:06 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นายภาณพงศ์ สืบศิริ 5

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ