องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู

องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู

เผยแพร่เมื่อ 20-08-2018 ผู้ชม 1,367

[16.6068242, 99.3325119, องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู ]

ประวัติความเป็นมา
ตำบลเพชรชมภู เดิมตั้งอยู่ใน ตำบลโกสัมพีนคร และตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอเมืองกำแพงเพชร ต่อมาในปี พ.ศ. 2532 กรมการปกครองได้แบ่งแยกและจัดตั้งเป็นตำบล ตำบลเพชรชมภูตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเมืองกำแพงเพชร ระยะทางจากที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร ตามถนนพหลโยธินสายกำแพงเพชร - จังหวัดตาก ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร และตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่ว่าการอำเภอโกสัมพีนคร ระยะทางจากที่ว่าการอำเภอโกสัมพีนครไปตามถนนพหลโยธินประมาณ 5 กิโลเมตร และแยกเข้าทางบ้านวังชมภูประมาณ 3 กิโลเมตร ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านวังชมภู, หมู่ 2 บ้านเกาะรากเสียด, หมู่ 3 บ้านมอเสือดุ , หมู่ 4 บ้านคลองแต้ว, หมู่ 5 บ้านไหล่ประดา, หมู่ 6 บ้านใหม่พัฒนา, หมู่ 7 บ้านเกาะรากเสียดใน, หมู่ 8 บ้านแสงตะวัน, หมู่ 9 บ้านวังเพชร
พื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู มีเนื้อที่ประมาณ 102.9 ตารางกิโลเมตร หรือเนื้อที่คิดเป็นไร่ประมาณ 64,330 ไร่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลเพชรชมภูเป็นที่ดอนหรือที่ราบสูง ลักษณะเป็นลอนลูกคลื่น ดังนั้นโอกาสที่ฝนทิ้งช่วง หรือฝนไม่ตกติดต่อกันเป็นเวลา 100 วันขึ้นไปอาจมีผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรค่อนข้างมาก และระบบการให้น้ำแบบการชลประทานมีเฉพาะ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 7 ของโครงการสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้า และระบบน้ำใต้ดินค่อนข้างลึก การขุดบ่อตอกเพื่อการเกษตรเป็นไปได้ยาก เนื่องจากติดหินดินดาน พื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากภาวะฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วงมีทั่วไป พื้นที่ประมาณ 40,310 ไร่ หรือร้อยละ 92 ของพื้นที่การเกษตร ประชากรตำบลเพชรชมภูส่วนใหญ่จะเป็นราษฎรอพยพมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ ร้อยละ 80 ที่เหลือจะเป็นคนในท้องถิ่นหรือคนในเขตพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาอาศัยอยู่ตำบลเพชรชมภู
เขตพื้นที่
ทิศเหนือ ติดต่อ แม่น้ำปิง และตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลทรงธรรม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลลานดอกไม้ อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

คำสำคัญ : องค์การบริหารส่วนตำบล

ที่มา : http://www.thaitambon.com/tambon/621102

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2561). องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู . สืบค้น 18 พฤษภาคม 2567, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=916&code_db=610013&code_type=02

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=916&code_db=610013&code_type=02

Google search

Mic

องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี

องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี

องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี เลขที่ ๑๑/๕ หมู่ที่ ๔ บ้านมะเดื่อชุมพร ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ตั้งอยู่ ห่างทางทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ระยะทางประมาณ ๓๒ กิโลเมตร มีทั้งหมด ๒๕ หมู่บ้าน มีเนื้อที่ประมาณ ๒๒๑,๖๕๒ ไร่ หรือ ๓๕๐ ตารางกิโลเมตร

เผยแพร่เมื่อ 20-08-2018 ผู้เช้าชม 1,215

สถานีตำรวจโกสัมพีนคร

สถานีตำรวจโกสัมพีนคร

ที่ตั้ง  402 ถนน โยธาธิการ ตำบล โกสัมพี อำเภอ โกสัมพีนคร จังหวัด กำแพงเพชร 62000
โทร.: (+66) 55714797

เผยแพร่เมื่อ 16-08-2018 ผู้เช้าชม 3,257

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖ หมู่ ๔ (บ้านมะเดื่อชุมพร) ตำบลโกสัมพี  อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร เริ่มก่อตั้งในพ.ศ. ๒๕๒๒ สมัยที่ ดร.ก่อ สวัสดิพานิช ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในขณะนั้นตำบลโกสัมพียังขึ้นอยูกับอำเภอเมืองกำแพงเพชร โดยมีกำลังสำคัญในการก่อสร้าง คือ นายประคอง บัวผัน ขณะนั้นดำรงตำแหน่งกำนันตำบลโกสัมพี นายคำนึง ทรงประดิษฐ์ ตำแหน่งสมาชิกสภาจังหวัด(เสียชีวิตแล้ว) และตัวแทนประชาชนตำบลโกสัมพี รวมทั้งได้รับการสนับสนุน จากชาวบ้าน บ้านมะเดื่อชุมพร ช่วยบริจาคที่ดินให้ทั้งสิ้น๕๔ไร่ 

เผยแพร่เมื่อ 18-08-2018 ผู้เช้าชม 1,188

องค์การบริหารส่วนตําบลลานดอกไม้ตก

องค์การบริหารส่วนตําบลลานดอกไม้ตก

ตำบลบานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับการยกฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย

เผยแพร่เมื่อ 20-08-2018 ผู้เช้าชม 953

โรงพยาบาลโกสัมพีนคร

โรงพยาบาลโกสัมพีนคร

สำหรับโรงพยาบาลโกสัมพีนครเป็นโรงพยาบาลขนาด ๓๐ เตียง ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ บนเนื้อที่ ๒๔ ไร่ ๒ งาน ๑๖ ตารางวา ตั้งอยู่บริเวณศูนย์ ราชการอ าเภอโกสัมพีนคร เปิดให้บริการด้าน รักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน ควบคุมโรคและฟื้นฟูสภาพ

เผยแพร่เมื่อ 17-08-2018 ผู้เช้าชม 1,865

องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู

องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู

องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู มีเนื้อที่ประมาณ 102.9 ตารางกิโลเมตร หรือเนื้อที่คิดเป็นไร่ประมาณ 64,330 ไร่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลเพชรชมภูเป็นที่ดอนหรือที่ราบสูง ลักษณะเป็นลอนลูกคลื่น ดังนั้นโอกาสที่ฝนทิ้งช่วง หรือฝนไม่ตกติดต่อกันเป็นเวลา 100 วันขึ้นไปอาจมีผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรค่อนข้างมาก และระบบการให้น้ำแบบการชลประทานมีเฉพาะ

เผยแพร่เมื่อ 20-08-2018 ผู้เช้าชม 1,367