องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทราย

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทราย

เผยแพร่เมื่อ 18-08-2018 ผู้ชม 1,659

[16.2882524, 99.8234417, องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทราย]

ตำบลทุ่งทราย แต่เดิมขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ต่อมา กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศแบ่งการปกครองออกเป็นตำบลทุ่งทราย และได้แยกตัว ออกมาจากอำเภอคลองขลุง เป็นกิ่งอำเภอทุ่งทรา ซึ่งมี  3  ตำบลคือ  ตำบลทุ่งทราย ตำบลทุ่งทองและตำบลถาวรวัฒนา  โดยนำคำท้ายของ 3 ตำบล  คือ ทราย - ทอง - วัฒนา รวมเป็น "ทรายทองวัฒนา"  และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กิ่งอำเภอทรายทองวัฒนา” จนกระทั่งยกฐานะเป็น "อำเภอทรายทองวัฒนา” ในปัจจุบัน 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทราย
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2538  และได้ยกฐานะเป็น  “เทศบาลตำบลทุ่งทราย”  เมื่อวันที่  29  สิงหาคม 2550  โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2550
       ผู้บริหารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
      1. จอ.ปัญญา    ฟ้ากระจ่าง    กำนันตำบลทุ่งทราย  เป็นประธานกรรมการบริหาร ฯ 
      2. นายพิสูจน์    ดีพิจารณ์      กำนันตำบลทุ่งทราย  เป็นประธานกรรมการบริหาร ฯ
      3. นายสุธน     สังข์ทอง        ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทราย
      4. นายปรีชา     พุทธรักษา    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทราย
      5. นายสุธน    สังข์ทอง        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทราย
      6. นายสุธน    สังข์ทอง        นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทราย
      7. นายพิสูจน์   ดีพิจารณ์     นายกเทศมนตีตำบลทุ่งทราย 

ที่ตั้ง ตำบลทุ่งทราย ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง ห่างจากตัวจังหวัดกำแพงเพชร มาทางด้านทิศใต้ประมาณ 50 กิโลเมตร
อาณาเขต   ทิศเหนือ จดตำบลทุ่งทอง อำเภอทรายทองวัฒนาและตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม
                          ทิศใต้  จดตำบลท่ามะเขือ ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง
                          ทิศตะวันออก จดตำบลถาวรวัฒนา อำเภอทรายทองวัฒนา
                          ทิศตะวันตก จดตำบลวังบัว อำเภอคลองขลุง
เนื้อที่  ตำบลทุ่งทรายมีเนื้อที่ประมาณ 56,750 ไร่ หรือประมาณ 90.80 ตารางกิโลเมตร
ภูมิประเทศ  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ดินร่วนปนทรายเหมาะแก่การเพาะปลูก ทำไร่ ทำนา ทำสวน
ข้อมูลประชากร 1. จำนวนหมู่บ้าน  17  หมู่บ้าน   จำนวนครัวเรือน  3,111   ครัวเรือน
                                    2. จำนวนประชากรทั้งหมด  9,143   คน  ชาย   4,25  คน  หญิง  4,618  คน
                                    3. มีความหนาแน่นเฉลี่ย 100.69  คน / ตารางกิโลเมตร     
                                    4. มีความหนาแน่นเฉลี่ย  2.94 คน / ครัวเรือน
โครงสร้างพื้นฐาน
การคมนาคม การคมนาคมในตำบลทุ่งทราย มีเส้นทางคมนาคมระหว่าง หมู่บ้าน ตำบล และอำเภอดังนี้ 
     1. ถนนลาดยางสายท่ามะเขือ - ทุ่งทอง ผ่านหมู่ที่  14,13,1,10,11,15,9
     2. ถนนลาดยางสายทุ่งสนุ่น-   ทุ่งมหาชัย ผ่านหมู่ที่  5,16
     3. ถนนลาดยางสายทุ่งทรายออก- บึงบ้าน  ผ่านหมู่ที่  11,5,16
     4. ถนนลาดยางสายบ้านหนองนกชุม   ผ่านหมู่ที่   13
     5. ถนนลาดยางสายบ้านวังน้ำแดง ผ่านหมู่ที่  14,17
     6. ถนนลาดยางสายทุ่งทราย- โพธิ์พัฒนา ผ่านหมู่ที่  1,7,8
     7. ถนนลาดยางสายทุ่งทราย- สามจบ ผ่านหมู่ที่  1,6,4
     8. ถนนลาดยางสายไทรย้อย- พานทอง ผ่านหมู่ที่  9
     9. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก/ไม้ไผ่ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  1,2,4,6,7,8,9,10,11,15,16,17
     10. ถนนลาดยางภายในหมู่บ้านจำนวน  7 หมู่ หมู่ที่  1,2,9,10,12,17
        ถนนลาดยาง       ระยะทางรวมประมาณ   36.015  กิโลเมตร
        ถนนคสล. / คสม.  ระยะทางรวมประมาณ  8.18   กิโลเมตร
        ถนนลูกรัง / ดิน     ระยะทางรวมประมาณ  8.35    กิโลเมตร

ด้านสาธารณูปโภค
       1. การไฟฟ้า
       การให้บริการกระแสไฟฟ้าเป็นหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาล  แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน
                -  ครัวเรือนทั้งหมด                3,111    ครัวเรือน            
                -  ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้       3,025    ครัวเรือน 
        2. การประปา  
        การบริการด้านการประปา เป็นระบบประปาหมู่บ้านของหน่วยงานต่างๆ  เช่น  กรมอนามัย กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท กรมโยธาธิการ กรมทรัพยากรธรณีฯ ปัจจุบันได้ถ่ายโอนมาให้เทศบาลตำบลทุ่งทรายดูแลสามารถให้บริการได้ทุกหมู่บ้าน  แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน
              -  ครัวเรือนทั้งหมด                     3,111     ครัวเรือน         
              -  ครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้     3,085     ครัวเรือน 
        3. การโทรคมนาคม
              -  ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งทราย      อยู่ในพื้นที่ หมู่ที่  1
              -  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ   9  ตู้    อยู่ในพื้นที่ หมู่ที่  1,10,13,16,17   โทรศัพท์ที่ประชาชนเป็นผู้เช่าเลขหมายอีกประมาณ  290  เลขหมาย
             -  สถานีรับ – ส่ง สัญญาณโทรศัพท์ระบบ  DTAC,TRUEMOVE,ToT  ตั้งอยู่หมู่ที่  10  และระบบ  GSM  ตั้งอยู่หมู่ที่  1

ด้านการศึกษา
        -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก         5  แห่ง          
        -  โรงเรียนประถมศึกษา    5  แห่ง
       -  โรงเรียนมัธยมศึกษา       1  แห่ง
       -  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  1  แห่ง
       -  ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน  17  แห่ง

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        1.  ทรัพยากรดิน
        สภาพดินโดยทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทราย เป็นดินร่วนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางเหมาะแก่การเพาะปลูก
        2. ทรัพยากรน้ำ  แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญคือ
               -  คลองกงจีน                ไหลผ่าน     หมู่ที่   3, 17, 14
              -  คลองปลาร้า (2R)    ไหลผ่าน    หมู่ที่   9, 15, 11, 10, 6, 4
              -  คลองเวทนา               ไหลผ่าน    หมู่ที่   8, 7, 1, 10 มารวมกับคลองปลาร้าหมู่ที่ 6
              -  คลองตะกอง               เป็นคลองเก็บน้ำเพื่อการเกษตรขนาดใหญ่ อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 11,5,6,4
              -  คลองด้วน(1R)           ไหลผ่าน     หมู่ที่     12, 2, 13
              -  บึงทาก เป็นบึงเก็บน้ำเพื่อการเกษตรขนาดพื้นที่ประมาณ 43  ไร่ อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 16
      3. ทรัพยากรป่าไม้
       พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทราย บางส่วนอยู่ในเขตป่าหนองคล้า - ดงฉัตร ซึ่งแต่เดิมมีสภาพป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มาก ทั้งไม้สัก ยาง มะค่า และประดู่ แต่ในปัจจุบันป่าไม้ดังกล่าวได้ถูกบุกรุก  แผ้วถางทำลายเพื่อใช้พื้นที่ทำการเกษตรมาเป็นเวลานาน จนในขณะนี้สภาพป่าได้หมดไป

คำสำคัญ : องค์การบริหารส่วนตำบล

ที่มา : http://www.thungsaikpp.go.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=5383036

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2561). องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทราย. สืบค้น 24 มิถุนายน 2567, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap/local/?nu=pages&page_id=884&code_db=610013&code_type=08

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=884&code_db=610013&code_type=08

Google search

Mic

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทราย

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทราย

ตำบลทุ่งทราย แต่เดิมขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ต่อมา กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศแบ่งการปกครองออกเป็นตำบลทุ่งทราย และได้แยกตัว ออกมาจากอำเภอคลองขลุง เป็นกิ่งอำเภอทุ่งทรา ซึ่งมี  3  ตำบลคือ  ตำบลทุ่งทราย ตำบลทุ่งทองและตำบลถาวรวัฒนา  โดยนำคำท้ายของ 3 ตำบล  คือ ทราย - ทอง - วัฒนา รวมเป็น "ทรายทองวัฒนา"  และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กิ่งอำเภอทรายทองวัฒนา” จนกระทั่งยกฐานะเป็น "อำเภอทรายทองวัฒนา” ในปัจจุบัน 

เผยแพร่เมื่อ 18-08-2018 ผู้เช้าชม 1,659

องค์การบริหารส่วนตําบลถาวรวัฒนา

องค์การบริหารส่วนตําบลถาวรวัฒนา

  ตำบลถาวรวัฒนา ได้แบ่งแยกจากตำบลวังแขม  อำเภอคลองขลุง เมื่อปี พ.ศ. 2527 โดยชื่อเดิมเรียกกันว่า คลองปลาร้า ต่อมาเมื่อได้มีการแบ่งแยกตำบลออกมาจึงได้มีการเปลี่ยนชื่อขึ้นมาใหม่ เป็นตำบลถาวรวัฒนา เนื่องจากเชื่อกันว่าจะก่อให้เกิดความมั่นคงถาวรสำหรับผู้อยู่อาศัย  อีกทั้งเป็นการตั้งชื่อให้สอดคล้องกับอำเภอ 

เผยแพร่เมื่อ 18-08-2018 ผู้เช้าชม 935

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

ตำบลทุ่งทองได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลทุ่งทองขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ในปี พ.ศ. 2540 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ชั้น 5 และในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการปรับเปลี่ยนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ตามประกาศกำหนดขนาดขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2545 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง จัดอยู่ในหลักเกณฑ์ได้รับการจัดชั้นให้เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก ต่อมาได้มีการปรับขนาดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง จากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง เมื่อวันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2551

เผยแพร่เมื่อ 18-08-2018 ผู้เช้าชม 749

สถานีตำรวจภูธรทรายทองวัฒนา

สถานีตำรวจภูธรทรายทองวัฒนา

122  หมู่ 5  ต.ทุ่งทราย  อ.ทรายทองวัฒนา
จ.กำแพงเพชร 62190
หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร
055-862148

เผยแพร่เมื่อ 16-08-2018 ผู้เช้าชม 2,076

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา เป็นโรงเรียนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ ณ  เลขที่ ๗๒  
บ้านทุ่งทราย หมู่ที่ ๑๕ ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร โดยทางโรงเรียนได้รับบริจาคที่ดินจาก นายเม่งฮุย แซ่ลี้จำนวน ๓๙ ไร่ ๓๗๖ ตารางวา

เผยแพร่เมื่อ 18-08-2018 ผู้เช้าชม 1,716