Kampheang phet - Tak Local

ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

เจ้าของ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อรวบรวมสารสนเทศท้องถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชร และตาก

2. เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นให้แพร่หลาย และเป็นการทำนุบำรุงและธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

3. เพื่อเป็นแหล่งสารสนเทศท้องถิ่น ประกอบการศึกษาค้นคว้า และวิจัย

4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ให้เกิดประโยชน์

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์

ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บรรณาธิการ

นางกาญจนา จันทร์สิงห์

บรรณารักษ์

ผู้จัดทำข้อมูล

นางกาญจนา จันทร์สิงห์

บรรณารักษ์

คณะบรรณาธิการ

นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช

รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางกาญจนา จันทร์สิงห์

บรรณารักษ์

กราฟิกดีไซน์

นายวิจิตร โภคากร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ผู้พัฒนาระบบ

นายอนุชา พวงผกา

บรรณารักษ์