องค์การบริหารส่วนตําบลถาวรวัฒนา

องค์การบริหารส่วนตําบลถาวรวัฒนา

เผยแพร่เมื่อ 18-08-2018 ผู้ชม 923

[16.2872776,, 99.8654727, องค์การบริหารส่วนตําบลถาวรวัฒนา]

ประวัติความเป็นมาของตำบลถาวรวัฒนา
                  ตำบลถาวรวัฒนา ได้แบ่งแยกจากตำบลวังแขม  อำเภอคลองขลุง เมื่อปี พ.ศ. 2527 โดยชื่อเดิมเรียกกันว่า คลองปลาร้า ต่อมาเมื่อได้มีการแบ่งแยกตำบลออกมาจึงได้มีการเปลี่ยนชื่อขึ้นมาใหม่ เป็นตำบลถาวรวัฒนา เนื่องจากเชื่อกันว่าจะก่อให้เกิดความมั่นคงถาวรสำหรับผู้อยู่อาศัย  อีกทั้งเป็นการตั้งชื่อให้สอดคล้องกับอำเภอ คือ อำเภอทรายทองวัฒนา ซึ่งมีอยู่ 3 ตำบล คือ ตำบลทุ่งทราย  ตำบลทุ่งทอง  และตำบลถาวรวัฒนา  นอกจากนี้ ยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก 1 แห่ง คือองค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา โดยได้ประกาศจัดตั้งลงในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป  เล่ม 113 ตอนที่ 9 ง ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2539 มีผลบังคับในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2539
ขนาดและที่ตั้งตำบลถาวรวัฒนา
                  เป็นตำบลหนึ่งในสามตำบลของอำเภอทรายทองวัฒนา ซึ่งมีตำบล ทุ่งทราย, ทุ่งทอง, และถาวรวัฒนา  ซึ่งตำบลถาวรวัฒนาอยู่ติดถนนสาย มหาชัย – ทุ่งสนุ่น และสาย ทุ่งตากแดด – บึงบ้าน มีเนื้อที่ประมาณ 76.61 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 47,881.25 ไร่     มีประชากร รวม 6,710  คน  ชาย 3,366 คน  หญิง 3,344 คน   คิดเป็นความหนาแน่นของประชากรเท่ากับ  87.58 คน ต่อตารางกิโลเมตร

 

คำสำคัญ : องค์การบริหารส่วนตำบล

ที่มา : http://www.thawornwattana.go.th/index.php?options=content&mode=cate&id=1

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2561). องค์การบริหารส่วนตําบลถาวรวัฒนา. สืบค้น 14 มิถุนายน 2567, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap/local/?nu=pages&page_id=882&code_db=610013&code_type=08

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=882&code_db=610013&code_type=08

Google search

Mic

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

ตำบลทุ่งทองได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลทุ่งทองขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ในปี พ.ศ. 2540 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ชั้น 5 และในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการปรับเปลี่ยนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ตามประกาศกำหนดขนาดขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2545 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง จัดอยู่ในหลักเกณฑ์ได้รับการจัดชั้นให้เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก ต่อมาได้มีการปรับขนาดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง จากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง เมื่อวันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2551

เผยแพร่เมื่อ 18-08-2018 ผู้เช้าชม 737

สถานีตำรวจภูธรทรายทองวัฒนา

สถานีตำรวจภูธรทรายทองวัฒนา

122  หมู่ 5  ต.ทุ่งทราย  อ.ทรายทองวัฒนา
จ.กำแพงเพชร 62190
หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร
055-862148

เผยแพร่เมื่อ 16-08-2018 ผู้เช้าชม 2,061

องค์การบริหารส่วนตําบลถาวรวัฒนา

องค์การบริหารส่วนตําบลถาวรวัฒนา

  ตำบลถาวรวัฒนา ได้แบ่งแยกจากตำบลวังแขม  อำเภอคลองขลุง เมื่อปี พ.ศ. 2527 โดยชื่อเดิมเรียกกันว่า คลองปลาร้า ต่อมาเมื่อได้มีการแบ่งแยกตำบลออกมาจึงได้มีการเปลี่ยนชื่อขึ้นมาใหม่ เป็นตำบลถาวรวัฒนา เนื่องจากเชื่อกันว่าจะก่อให้เกิดความมั่นคงถาวรสำหรับผู้อยู่อาศัย  อีกทั้งเป็นการตั้งชื่อให้สอดคล้องกับอำเภอ 

เผยแพร่เมื่อ 18-08-2018 ผู้เช้าชม 923

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา เป็นโรงเรียนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ ณ  เลขที่ ๗๒  
บ้านทุ่งทราย หมู่ที่ ๑๕ ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร โดยทางโรงเรียนได้รับบริจาคที่ดินจาก นายเม่งฮุย แซ่ลี้จำนวน ๓๙ ไร่ ๓๗๖ ตารางวา

เผยแพร่เมื่อ 18-08-2018 ผู้เช้าชม 1,697

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทราย

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทราย

ตำบลทุ่งทราย แต่เดิมขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ต่อมา กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศแบ่งการปกครองออกเป็นตำบลทุ่งทราย และได้แยกตัว ออกมาจากอำเภอคลองขลุง เป็นกิ่งอำเภอทุ่งทรา ซึ่งมี  3  ตำบลคือ  ตำบลทุ่งทราย ตำบลทุ่งทองและตำบลถาวรวัฒนา  โดยนำคำท้ายของ 3 ตำบล  คือ ทราย - ทอง - วัฒนา รวมเป็น "ทรายทองวัฒนา"  และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กิ่งอำเภอทรายทองวัฒนา” จนกระทั่งยกฐานะเป็น "อำเภอทรายทองวัฒนา” ในปัจจุบัน 

เผยแพร่เมื่อ 18-08-2018 ผู้เช้าชม 1,648