องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

เผยแพร่เมื่อ 18-08-2018 ผู้ชม 709

[16.343193, 99.8584895, องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง]

ตำบลทุ่งทองได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลทุ่งทองขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ในปี พ.ศ. 2540 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ชั้น 5 และในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการปรับเปลี่ยนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ตามประกาศกำหนดขนาดขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2545 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง จัดอยู่ในหลักเกณฑ์ได้รับการจัดชั้นให้เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก ต่อมาได้มีการปรับขนาดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง จากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง เมื่อวันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2551

วิสัยทัศน์การพัฒนา
ตำบลทุ่งทอง ตำบลแห่งเกษตรปลอดสารพิษ พิชิตความจน แก้ปัญหาสังคมครอบคลุม สนับสนุนด้านการศึกษา พัฒนาสุขภาพอนามัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พรั่งพร้อมการคมนาคม

พันธกิจหลักการพัฒนา
1. ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิต พืช ผัก ปลอดสารพิษ 
2. ส่งเสริมให้ประชาชนในวัยทำงาน(15 – 60 ปี) มีงานทำ 
3. ส่งเสริมด้านการศึกษา , ด้านสุขภาพอนามัย 
4. จัดให้มีการบำรุง ดูแลรักษา และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. เกษตรกรสามารถผลิต พืช ผัก ที่ปลอดสารพิษ ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลผลิต ทางการเกษตรให้แก่เกษตรกร 
2. ประชาชนในวัยทำงานมีอาชีพและรายได้พอเพียง 
3. ประชาชนสามารถเข้าถึงข่าวสารและการศึกษาอย่างทั่วถึง 
4. ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ 
5. ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ได้รับการบำรุงดูแลรักษา และสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ 
6. การคมนาคมทางบก มีความสะดวกรวดเร็ว

คำสำคัญ : องค์การบริหารส่วนตำบล

ที่มา : http://www.thungthong.go.th/index.php?options=general2

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2561). องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง. สืบค้น 23 เมษายน 2567, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap/local/?nu=pages&page_id=881&code_db=610013&code_type=08

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=881&code_db=610013&code_type=08

Google search

Mic

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา เป็นโรงเรียนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ ณ  เลขที่ ๗๒  
บ้านทุ่งทราย หมู่ที่ ๑๕ ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร โดยทางโรงเรียนได้รับบริจาคที่ดินจาก นายเม่งฮุย แซ่ลี้จำนวน ๓๙ ไร่ ๓๗๖ ตารางวา

เผยแพร่เมื่อ 18-08-2018 ผู้เช้าชม 1,627

สถานีตำรวจภูธรทรายทองวัฒนา

สถานีตำรวจภูธรทรายทองวัฒนา

122  หมู่ 5  ต.ทุ่งทราย  อ.ทรายทองวัฒนา
จ.กำแพงเพชร 62190
หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร
055-862148

เผยแพร่เมื่อ 16-08-2018 ผู้เช้าชม 1,998

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทราย

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทราย

ตำบลทุ่งทราย แต่เดิมขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ต่อมา กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศแบ่งการปกครองออกเป็นตำบลทุ่งทราย และได้แยกตัว ออกมาจากอำเภอคลองขลุง เป็นกิ่งอำเภอทุ่งทรา ซึ่งมี  3  ตำบลคือ  ตำบลทุ่งทราย ตำบลทุ่งทองและตำบลถาวรวัฒนา  โดยนำคำท้ายของ 3 ตำบล  คือ ทราย - ทอง - วัฒนา รวมเป็น "ทรายทองวัฒนา"  และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กิ่งอำเภอทรายทองวัฒนา” จนกระทั่งยกฐานะเป็น "อำเภอทรายทองวัฒนา” ในปัจจุบัน 

เผยแพร่เมื่อ 18-08-2018 ผู้เช้าชม 1,594

องค์การบริหารส่วนตําบลถาวรวัฒนา

องค์การบริหารส่วนตําบลถาวรวัฒนา

  ตำบลถาวรวัฒนา ได้แบ่งแยกจากตำบลวังแขม  อำเภอคลองขลุง เมื่อปี พ.ศ. 2527 โดยชื่อเดิมเรียกกันว่า คลองปลาร้า ต่อมาเมื่อได้มีการแบ่งแยกตำบลออกมาจึงได้มีการเปลี่ยนชื่อขึ้นมาใหม่ เป็นตำบลถาวรวัฒนา เนื่องจากเชื่อกันว่าจะก่อให้เกิดความมั่นคงถาวรสำหรับผู้อยู่อาศัย  อีกทั้งเป็นการตั้งชื่อให้สอดคล้องกับอำเภอ 

เผยแพร่เมื่อ 18-08-2018 ผู้เช้าชม 888

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

ตำบลทุ่งทองได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลทุ่งทองขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ในปี พ.ศ. 2540 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ชั้น 5 และในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการปรับเปลี่ยนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ตามประกาศกำหนดขนาดขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2545 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง จัดอยู่ในหลักเกณฑ์ได้รับการจัดชั้นให้เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก ต่อมาได้มีการปรับขนาดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง จากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง เมื่อวันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2551

เผยแพร่เมื่อ 18-08-2018 ผู้เช้าชม 709