โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา

เผยแพร่เมื่อ 18-08-2018 ผู้ชม 1,697

[16.3133748, 99.8325987, โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา]

ประวัติโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
           โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา เป็นโรงเรียนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ ณ  เลขที่ ๗๒  
บ้านทุ่งทราย หมู่ที่ ๑๕ ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร โดยทางโรงเรียนได้รับบริจาคที่ดินจาก นายเม่งฮุย แซ่ลี้จำนวน ๓๙ ไร่ ๓๗๖ ตารางวา
           วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๒๐ ได้รับการอนุมัติจัดตั้งโรงเรียนขึ้นโดยมีนายภิญโญ สาธร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ลงนามพร้อมทั้งได้รับความร่วมมือร่วมใจจากประชาชน ในท้องถิ่นช่วยกันก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น จำนวน ๑ หลัง ๓ ห้องเรียน
           วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๐ เปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก มีนักเรียนจำนวน  ๓๐ คน ครู จำนวน ๓ คน และนักการภารโรงจำนวน ๑ คน โดยมีนายไสว คำบันลือ เป็นครูใหญ่ จนถึง  พ.ศ.๒๕๒๓ กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายพิทยา  คงศัตรา มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
            พ.ศ.๒๕๒๗ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ได้รับการคัดเลือกให้เข้าโครงการมัธยมศึกษา เพื่อพัฒนาชนบท ๒ รุ่น ๒ จากสำนักงานโครงการพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
            พ.ศ.๒๕๒๘ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น จนได้เป็นโรงเรียมัธยมศึกษาขนาดกลาง และได้เลื่อนระดับผู้บริหารโรงเรียนเป็นตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ โดยนายพิทยา คงศัตรา เป็นอาจารย์ใหญ่ จนถึง พ.ศ.๒๕๓๑
            พ.ศ.๒๕๓๑ กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายวิชิต บุญประดับ มาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ จนถึง พ.ศ.๒๕๓๓ และในปีเดียวกันโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ได้รับการคัดเลือกให้เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
            พ.ศ.๒๕๓๓ กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายสารัทธ์   สุนทรนันท์ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
            พ.ศ.๒๕๓๕ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ได้เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน   ๓ ห้องเรียน แยกเป็นสายสามัญ ๒ ห้องเรียน และสายอาชีพ ๑ ห้องเรียน
            พ.ศ.๒๕๓๖ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ได้รับการคัดเลือกให้เข้าโครงการ รพชส. รุ่น ๒  และโครงการ สอร.รุ่น ๓ จากสำนักโครงการพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น จนกระทั่งได้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง และผู้บริหารโรงเรียน ได้รับการเลื่อนระดับ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมีนายสารัทธ์   สุนทรนันท์ เป็นผู้อำนวยการจนถึง ปี พ.ศ.๒๕๓๙
            พ.ศ.๒๕๓๙ กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายเฉลยลาภ   ศิริเจริญ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา จนถึงปี  พ.ศ.๒๕๔๔
            พ.ศ.๒๕๔๔ กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายปรีชา เชษฐ์ตระกูล  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา  จนถึงปี พ.ศ.๒๕๔๙ โรงเรียนได้รับการประเมินให้เป็นโรงเรียนหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน
            พ.ศ.๒๕๔๙  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชรเขต ๒ ได้แต่งตั้ง นายสมชาย  โตจีน เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา จนถึงปี พ.ศ.๒๕๕๑
            พ.ศ.๒๕๕๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชรเขต ๒ ได้แต่งตั้ง นายชาญศักดิ์ กนกสิงห์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๒
            พ.ศ.๒๕๕๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชรเขต ๒ ได้แต่งตั้ง นายสอิ้ง  กันยะมูล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา จนถึงปัจจุบัน

คำสำคัญ : โรงเรียน

ที่มา : http://www.tsw.ac.th/data_57620

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2561). โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา. สืบค้น 14 มิถุนายน 2567, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap/local/?nu=pages&page_id=862&code_db=610013&code_type=08

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=862&code_db=610013&code_type=08

Google search

Mic

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา เป็นโรงเรียนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ ณ  เลขที่ ๗๒  
บ้านทุ่งทราย หมู่ที่ ๑๕ ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร โดยทางโรงเรียนได้รับบริจาคที่ดินจาก นายเม่งฮุย แซ่ลี้จำนวน ๓๙ ไร่ ๓๗๖ ตารางวา

เผยแพร่เมื่อ 18-08-2018 ผู้เช้าชม 1,697

สถานีตำรวจภูธรทรายทองวัฒนา

สถานีตำรวจภูธรทรายทองวัฒนา

122  หมู่ 5  ต.ทุ่งทราย  อ.ทรายทองวัฒนา
จ.กำแพงเพชร 62190
หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร
055-862148

เผยแพร่เมื่อ 16-08-2018 ผู้เช้าชม 2,061

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

ตำบลทุ่งทองได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลทุ่งทองขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ในปี พ.ศ. 2540 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ชั้น 5 และในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการปรับเปลี่ยนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ตามประกาศกำหนดขนาดขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2545 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง จัดอยู่ในหลักเกณฑ์ได้รับการจัดชั้นให้เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก ต่อมาได้มีการปรับขนาดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง จากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง เมื่อวันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2551

เผยแพร่เมื่อ 18-08-2018 ผู้เช้าชม 737

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทราย

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทราย

ตำบลทุ่งทราย แต่เดิมขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ต่อมา กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศแบ่งการปกครองออกเป็นตำบลทุ่งทราย และได้แยกตัว ออกมาจากอำเภอคลองขลุง เป็นกิ่งอำเภอทุ่งทรา ซึ่งมี  3  ตำบลคือ  ตำบลทุ่งทราย ตำบลทุ่งทองและตำบลถาวรวัฒนา  โดยนำคำท้ายของ 3 ตำบล  คือ ทราย - ทอง - วัฒนา รวมเป็น "ทรายทองวัฒนา"  และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กิ่งอำเภอทรายทองวัฒนา” จนกระทั่งยกฐานะเป็น "อำเภอทรายทองวัฒนา” ในปัจจุบัน 

เผยแพร่เมื่อ 18-08-2018 ผู้เช้าชม 1,648

องค์การบริหารส่วนตําบลถาวรวัฒนา

องค์การบริหารส่วนตําบลถาวรวัฒนา

  ตำบลถาวรวัฒนา ได้แบ่งแยกจากตำบลวังแขม  อำเภอคลองขลุง เมื่อปี พ.ศ. 2527 โดยชื่อเดิมเรียกกันว่า คลองปลาร้า ต่อมาเมื่อได้มีการแบ่งแยกตำบลออกมาจึงได้มีการเปลี่ยนชื่อขึ้นมาใหม่ เป็นตำบลถาวรวัฒนา เนื่องจากเชื่อกันว่าจะก่อให้เกิดความมั่นคงถาวรสำหรับผู้อยู่อาศัย  อีกทั้งเป็นการตั้งชื่อให้สอดคล้องกับอำเภอ 

เผยแพร่เมื่อ 18-08-2018 ผู้เช้าชม 922