มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

นิทรรศการ/โครงการ/กิจกรรม/ฯ


ลำดับที่ รายการ จำนวน(คน) สถิติรับชม(ครั้ง) สถิติเข้าร่วม(ครั้ง) ข้อมูล/ดาวน์โหลด
9. อบรมฐานข้อมูลกฤตภาคออนไลน์ 34 150 149 คลิก!!
8. โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา QA.KM สำหรับนักศึกษา 159 288 282 คลิก!!
7. กิจกรรมส่งความสุขวันคริสต์มาส 207 311 310 คลิก!!
6. กิจกรรมอบรมฐานข้อมูลค้นหาตัวเล่มวารสารวิชาการ 5 93 84 คลิก!!
5. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ประจำปี 2566 46 1,079 932 คลิก!!
4. งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2566 3,252 8,221 15,311 คลิก!!
3. โครงการอนุรักษ์พลังงาน การปลูกจิตสำนึกการลดใช้พลังงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 108 180 724 คลิก!!
2. การใช้บริการยืม-คืน ประจำปี 2566 26 96 1,628 คลิก!!
1. นิทรรศการวิชาการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 361 725 4,501 คลิก!!