มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กิจกรรมอบรมฐานข้อมูลค้นหาตัวเล่มวารสารวิชาการ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 - 19 พฤศจิกายน 2566


สรุปข้อมูล เกียรติบัตร จำนวน 5 ฉบับ


หน่วยงาน/สถานศึกษา :
ลำดับ หน่วยงาน/สถานศึกษา จำนวนเกียรติบัตร ร้อยละ
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 3 60.00 %
2. ทางพูนวิทยาคาร 1 20.00 %
3. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 1 20.00 %
รวม 5 100.00 %