มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2566

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2566


สรุปข้อมูล เกียรติบัตร จำนวน 3,252 ฉบับ


หน่วยงาน/สถานศึกษา :