มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

นิทรรศการวิชาการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 - 26 สิงหาคม 2565


สรุปข้อมูล เกียรติบัตร จำนวน 361 ฉบับ


หน่วยงาน/สถานศึกษา :
ลำดับ หน่วยงาน/สถานศึกษา จำนวนเกียรติบัตร ร้อยละ
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 153 42.38 %
2. โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 33 9.14 %
3. มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร 11 3.05 %
4. โรงเรียนลานกระบือวิทยา 11 3.05 %
5. โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 11 3.05 %
6. โรงเรียนคณฑีพิทยาคม 10 2.77 %
7. มหาวิทยาลัย 8 2.22 %
8. โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 7 1.94 %
9. โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 7 1.94 %
10. โรงเรียนระหานวิทยา 7 1.94 %
11. โรงเรียน 6 1.66 %
12. โรงเรียนขาณุวิทยา 6 1.66 %
13. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 1.39 %
14. โค้งไผ่วิทยา 5 1.39 %
15. โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 5 1.39 %
16. โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 5 1.39 %
17. สถาบันวิจัยและพัฒนา 4 1.11 %
18. โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 4 1.11 %
19. โรงเรียนวัดคูยาง 4 1.11 %
20. โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 4 1.11 %
21. โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 3 0.83 %
22. โรงเรียนวัดหินลาด 3 0.83 %
23. โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 3 0.83 %
24. โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 3 0.83 %
25. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 0.55 %
26. มหาวิทยาลัยราชภัฎกำเเพงเพชร 2 0.55 %
27. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2 0.55 %
28. โรงเรียนพรานกระต่ายวิทยาคม 2 0.55 %
29. โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 2 0.55 %
30. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกำแพงเพชร 2 0.55 %
31. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกำแพงเพชร 2 0.55 %
32. _ 1 0.28 %
33. กองกลาง 1 0.28 %
34. กองนโยบายและแผน 1 0.28 %
35. คณะ​มนุษย์​ศาสตร์​เเละ​สังคม​ศาสตร์​ 1 0.28 %
36. งานการเงิน 1 0.28 %
37. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1 0.28 %
38. มรภ.กำแพงเพชร 1 0.28 %
39. มหาลัย ราชภัฎกำเเพงเพชร 1 0.28 %
40. มหาวิทยาลัยราชฎักกำแพงเพชร 1 0.28 %
41. มหาวิทยาลัยราชฎัชกำแพงเพชร 1 0.28 %
42. ศูนย์คอมพิวเตอร์ 1 0.28 %
43. สำนักงานอธิการบดี 1 0.28 %
44. สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 1 0.28 %
45. สำนักวิทยบริการฯ 1 0.28 %
46. สำนักวิทยบริการและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร 1 0.28 %
47. โรงพรานกระต่ายพิทยาคม 1 0.28 %
48. โรงเรียน นครไตรตรึงษ์ 1 0.28 %
49. โรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์ 1 0.28 %
50. โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยร 1 0.28 %
51. โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 1 0.28 %
52. โรงเรียนบ้านส่องตาแล 1 0.28 %
53. โรงเรียนบ้านเพชรมงคล 1 0.28 %
54. โรงเรียนพรานต่ายพทยาคม 1 0.28 %
55. โรงเรียนพารนกระต่ายพิทยาคม 1 0.28 %
56. โรงเรียนระหายวิทยา 1 0.28 %
57. โรงเรียนสบกบาตรวิทยา 1 0.28 %
58. โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1 0.28 %
59. โรงเรียน​พรานกระต่าย​วิทยา​คม​ 1 0.28 %
60. โรงเรียน​พราน​กระต่าย​วิทยา​คม​ 1 0.28 %
รวม 361 100.00 %