มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

โครงการอนุรักษ์พลังงาน การปลูกจิตสำนึกการลดใช้พลังงาน ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 - 11 สิงหาคม 2566


สรุปข้อมูล เกียรติบัตร จำนวน 108 ฉบับ


หน่วยงาน/สถานศึกษา :
ลำดับ หน่วยงาน/สถานศึกษา จำนวนเกียรติบัตร ร้อยละ
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 53 49.07 %
2. กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 4 3.70 %
3. งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน 4 3.70 %
4. สถาบันวิจัยและพัฒนา 4 3.70 %
5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 2.78 %
6. งานคลังและบัญชี 3 2.78 %
7. สำนักงานอธิการบดี 3 2.78 %
8. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 3 2.78 %
9. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 1.85 %
10. งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี 2 1.85 %
11. พนักงานมหาวิทยาลัย 2 1.85 %
12. ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 1.85 %
13. สำนักงานอธิการบดี งานการเงิน 2 1.85 %
14. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 1.85 %
15. กองกลาง 1 0.93 %
16. กองกลาง งานอธิการบดี 1 0.93 %
17. กองนโยบายและแผน 1 0.93 %
18. กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี 1 0.93 %
19. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร 1 0.93 %
20. คณะเทคโนโลีอุตสาหกรรม 1 0.93 %
21. งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 1 0.93 %
22. งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน 1 0.93 %
23. งานอาคารสถานที่ 1 0.93 %
24. งานเลขานุการ 1 0.93 %
25. งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลัง 1 0.93 %
26. พัสดุ 1 0.93 %
27. ศูนย์ภาษา 1 0.93 %
28. สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 0.93 %
29. สำนักงานอธิการบดี​ 1 0.93 %
30. สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 1 0.93 %
31. สำนักวิทยบริการ 1 0.93 %
32. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1 0.93 %
33. ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1 0.93 %
รวม 108 100.00 %