มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การใช้บริการยืม-คืน ประจำปี 2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 - 23 กรกฎาคม 2566


สรุปข้อมูล เกียรติบัตร จำนวน 26 ฉบับ


หน่วยงาน/สถานศึกษา :