มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา QA.KM สำหรับนักศึกษา

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 - 20 ธันวาคม 2566


สรุปข้อมูล เกียรติบัตร จำนวน 159 ฉบับ


หน่วยงาน/สถานศึกษา :
ลำดับ หน่วยงาน/สถานศึกษา จำนวนเกียรติบัตร ร้อยละ
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 117 73.58 %
2. มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร 5 3.14 %
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำเเพงเพชร 5 3.14 %
4. มหาวิราชภัฏกำแพงเพชร 5 3.14 %
5. คณะพยาบาลศาสตร์ 3 1.89 %
6. ราชภัฏกำแพงเพชร 3 1.89 %
7. มหาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2 1.26 %
8. มหาวิทยาลัย 2 1.26 %
9. มหาวิทยาลัยราชภัฎกำเเพงเพชร 2 1.26 %
10. มหาวิราชภัฎกำแพงเพชร 2 1.26 %
11. โรงเรียนดารุสสาลาม 2 1.26 %
12. คณะครุศาสตร์ 1 0.63 %
13. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 1 0.63 %
14. มหาลัยราชภัฏกำแพงเพรช 1 0.63 %
15. มหาวิทยาราชภัฏกำแพงเพชร 1 0.63 %
16. มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร​ 1 0.63 %
17. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพชร 1 0.63 %
18. มหาวิทราชภัฏกำแพงเพชร 1 0.63 %
19. มหาวิทลัยราชภัฏกำแพงเพชร 1 0.63 %
20. มหาวิราชภัฎกำแพฃเพชร 1 0.63 %
21. มาหาวิทยราชภัฏกำแพงเพชร 1 0.63 %
22. มาหาวิทราชภัฏกำแพงเพชร 1 0.63 %
รวม 159 100.00 %