มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ประจำปี 2566

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2566


สรุปข้อมูล เกียรติบัตร จำนวน 46 ฉบับ


หน่วยงาน/สถานศึกษา :
ลำดับ หน่วยงาน/สถานศึกษา จำนวนเกียรติบัตร ร้อยละ
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 5 10.87 %
2. โรงเรียน 3 6.52 %
3. - 2 4.35 %
4. โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 2 4.35 %
5. โรงเรียนนาวังวิทยา 2 4.35 %
6. บ้านคลองตาเพชร 1 2.17 %
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 2.17 %
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 1 2.17 %
9. รร.ตชด.บ้านเขาสารภี 1 2.17 %
10. สพป นศ.2 1 2.17 %
11. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 2.17 %
12. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 1 2.17 %
13. โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง 1 2.17 %
14. โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1 2.17 %
15. โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 1 2.17 %
16. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1 2.17 %
17. โรงเรียนบ้านตะแบกงามสาขาธารมะยม 1 2.17 %
18. โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด 1 2.17 %
19. โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา 1 2.17 %
20. โรงเรียนบ้านวังร่อง 1 2.17 %
21. โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย 1 2.17 %
22. โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 2.17 %
23. โรงเรียนปทุมคงคา 1 2.17 %
24. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์20จังหวัดชุมพร 1 2.17 %
25. โรงเรียนราชวินิตนนทบุรี 1 2.17 %
26. โรงเรียนวัดท่าช้าง 1 2.17 %
27. โรงเรียนวัดธรรมเกษตร (เกษตรานุเคราะห์) 1 2.17 %
28. โรงเรียนวัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) 1 2.17 %
29. โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 1 2.17 %
30. โรงเรียนสตรีศึกษา 1 2.17 %
31. โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” 1 2.17 %
32. โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1 2.17 %
33. โรงเรียนสิริรัตนาธร 1 2.17 %
34. โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 1 2.17 %
35. โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก​ 1 2.17 %
36. โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1 2.17 %
37. โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ 1 2.17 %
รวม 46 100.00 %