มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

อบรมฐานข้อมูลกฤตภาคออนไลน์

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 - 29 กุมภาพันธ์ 2567


สรุปข้อมูล เกียรติบัตร จำนวน 34 ฉบับ


หน่วยงาน/สถานศึกษา :
ลำดับ หน่วยงาน/สถานศึกษา จำนวนเกียรติบัตร ร้อยละ
1. - 8 23.53 %
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 5 14.71 %
3. วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 3 8.82 %
4. กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 2 5.88 %
5. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 5.88 %
6. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 2.94 %
7. ฉวางรัชดาภิเษก 1 2.94 %
8. ราชวินิต มัธยม 1 2.94 %
9. วัดพุทธิสาร 1 2.94 %
10. วิทยาลัยอาชีวศีกษานครปฐม 1 2.94 %
11. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 1 2.94 %
12. โรงเรียนบ้านคำก้อม 1 2.94 %
13. โรงเรียนบ้านดอนตูม 1 2.94 %
14. โรงเรียนบ้านวังกะทะ สพป.ชย.3 1 2.94 %
15. โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1 2.94 %
16. โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล 1 2.94 %
17. โรงเรียนมัธยมจิตจัณ 1 2.94 %
18. โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 2.94 %
19. โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1 2.94 %
รวม 34 100.00 %