มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กิจกรรมส่งความสุขวันคริสต์มาส

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 - 25 ธันวาคม 2566


สรุปข้อมูล เกียรติบัตร จำนวน 207 ฉบับ


หน่วยงาน/สถานศึกษา :
ลำดับ หน่วยงาน/สถานศึกษา จำนวนเกียรติบัตร ร้อยละ
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 131 63.29 %
2. Kamphaeng Phet Rajabhat University 12 5.80 %
3. มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร 9 4.35 %
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 5 2.42 %
5. งานคลังและบัญชี 3 1.45 %
6. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 1.45 %
7. Kamphaengphet Rajabhat University 2 0.97 %
8. มหาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2 0.97 %
9. มหาวิทยาลัย 2 0.97 %
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำเเพงเพชร 2 0.97 %
11. มหาวิราชภัฎกำแพงเพชร 2 0.97 %
12. มหาวิราชภัฏกำแพงเพชร 2 0.97 %
13. - 1 0.48 %
14. KPRU 1 0.48 %
15. คณะพยาบาล 1 0.48 %
16. คณะพยาบาลศาสตร์ 1 0.48 %
17. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์​ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 1 0.48 %
18. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 1 0.48 %
19. คณะวิท​ยาการ​จัดการ 1 0.48 %
20. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร 1 0.48 %
21. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 1 0.48 %
22. งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 1 0.48 %
23. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร 1 0.48 %
24. มกาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร 1 0.48 %
25. มหาวิทชัยราชภัฏกำแพงเพชร 1 0.48 %
26. มหาวิทยาลับราชภัฎกำแพงเพชร 1 0.48 %
27. มหาวิทยาลับราชภัฏกำแพงเพชร 1 0.48 %
28. มหาวิทยาลัยกําแพงเพชร 1 0.48 %
29. มหาวิทยาลัยราชกำแพงเพชร 1 0.48 %
30. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด 1 0.48 %
31. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม่สอด 1 0.48 %
32. มหาวิทยาลัยราชภัยกำแพงเพชร 1 0.48 %
33. มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​กำแพงเพชร​ 1 0.48 %
34. มหาวิทลัยราชภัฎกำแพงเพชร 1 0.48 %
35. มหาวิทลัยราชภัฏกำแพงเพชร 1 0.48 %
36. มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​กำแพงเพชร​ 1 0.48 %
37. ราชภัฏกำแพงเพชร 1 0.48 %
38. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 1 0.48 %
39. สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 1 0.48 %
40. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 1 0.48 %
41. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 1 0.48 %
42. โรงเรียนธรรมราชศึกษา 1 0.48 %
43. โรงเรียนบ้านหัวรัง 1 0.48 %
44. โรงเรียนวัชรวิทยา 1 0.48 %
รวม 207 100.00 %