มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

นิทรรศการ/โครงการ/กิจกรรม/ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เจ้าของ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วัตถุประสงค์

KPRUExhibition เป็นระบบให้บริการลงทะเบียน อบรม พัฒนาทักษะ เรียนรู้ และอื่นๆ พร้อมรับเกียรติบัตร อาทิเช่น โครงการอบรมฯ โครงการพัฒนาทักษะ และอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การฝึกอบรม การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล รวมไปถึงการใช้บริการลงทะเบียนอบรมโครงการ กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้สะดวกยิ่งขึ้น KPRUExhibition ให้บริการแก่ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประชาชนทั่วไป ใช้บริการได้ที่ KPRUExhibition (https://arit.kpru.ac.th/ap/exhibition/)

ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรหมเมศ วีระพันธ์

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ผู้มีส่วนร่วม ผู้เสนอแนะ และผู้แสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาระบบ

ขอขอบคุณ คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ขอขอบคุณ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ทีมงาน

นางไพรัตน์ พวงผกา

บรรณารักษ์

นายภูเบศ มาศธนานันต์

นักวิชาการโสต

นายนฤเบศร์ กลัดภิบาล

นักวิชาการโสต

ผู้พัฒนาระบบ

นายอนุชา พวงผกา

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ