วัดท่าปุย

วัดท่าปุย

เผยแพร่เมื่อ 17-08-2018 ผู้ชม 1,089

[17.2406118, 99.0184851, วัดท่าปุย]

ชื่อวัด : 
 
      วัดท่าปุย

สถานที่ตั้ง :
       
ตั้งอยู่เลขที่ 119 บ้านท่าปุย หมู่ที่ 5 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

ประวัติความเป็นมา : 
        พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบสูง อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี วิหารกว้าง 11 เมตร ยาว 16 เมตร สร้าง พ.ศ. 2507 ศาลาการเปรียญกว้าง 8 เมตร ยาว 24 เมตร สร้าง พ.ศ. 2515 กุฏิสงฆ์ จำนวน 4 หลัง สำหรับปูชนียวัตถุมี พระประธานปูนปั้น 3 องค์ และพระพุทธรูปเนื้อสัมฤทธิ์องค์หนึ่ง วัดท่าปุย สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2425 มีนามตามชื่อบ้าน ประชาชนร่วมใจกันสร้างวัดนี้ มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา 7 รูป สามเณร 8 รูป

คำสำคัญ : วัดท่าปุย

ที่มา : http://tak.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=216:2012-05-10-07-33-26&catid=59:2012-04-26-03-31-07&Itemid=120

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2561). วัดท่าปุย. สืบค้น 21 มิถุนายน 2567, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=846&code_db=610009&code_type=TK006

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=846&code_db=610009&code_type=TK006

Google search

Mic

วัดพระธาตุลอย

วัดพระธาตุลอย

พระบรมธาตลอยตั้งอยู่ฝั่งซ้ายหรือตะวันออกของลําแม่ปิง หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งจ๊ะ ตําบลบ้านนา อําเภอสามงา จังหวัดตาก องค์พระธาตุลอยเจดีย์ก่อด้วยอิฐโบกปูนตอนขันหงายขึ้นไปหุ้มด้วยแผ่นทองจักโก ลงรักปิดทองยอดฉัตร องค์เจดีย์สูง 35 ศอก ฐานกว้างด้านละ 4 วามีเวียงแก้ว (กําแพง) ล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน ด้านใต้และด้านตะวันออกมีวิหารด้านละ 1 หลัง ด้านตะวันตกมีพระพุทธ ไสยาสน์ 1 องค์ มีกําแพงล้อมรอบชั้นนอก 4 ด้านมีซุ้มประตูด้านใต้และด้านตะวันตก นอกกำแพงมีที่พัก 3 หลัง

เผยแพร่เมื่อ 21-12-2020 ผู้เช้าชม 1,058

 วัดวังไคร้

วัดวังไคร้

วัดวังไคร้ ตั้งอยู่เลขที่ 202 บ้านวังไคร้ หมู่ที่ 3 ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 93 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกับที่ดินนางนำ คล่องแคล่ว ทิศใต้ติดต่อกับที่ดินนางผัน ดำดิบ ทิศตะวันออกติดต่อกับถนนสาธารณะ ทิศตะวันตกติดต่อกับแม่น้ำวัง โดยมี ส.ค. 1 เลขที่ 301 และมีที่ธรณีสงฆ์ 2 แปลง เนื้อที่ 11 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา ตาม น.ส. 3 เลขที่ 214,232/214

เผยแพร่เมื่อ 17-08-2018 ผู้เช้าชม 1,105

วัดท่าปุย

วัดท่าปุย

วัดท่าปุย ตั้งอยู่เลขที่ 119 บ้านท่าปุย หมู่ที่ 5 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 8 ไร่ 1 งาน 63 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือยาว 65 วา ติดต่อกับที่ดินนางเมือง ทิศใต้ยาว 50 วา ติดต่อกับแม่น้ำ ทิศตะวันออกยาว 70 วา ติดต่อกับถนนสาธารณะ ทิศตะวันตกยาว 48 วา 2 ศอก ติดต่อกับถนนสาธารณะ

เผยแพร่เมื่อ 17-08-2018 ผู้เช้าชม 1,089