วัดท่าปุย

วัดท่าปุย

เผยแพร่เมื่อ 17-08-2018 ผู้ชม 357

[17.2406118, 99.0184851, วัดท่าปุย]

พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบสูง อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี วิหารกว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๐๗ ศาลาการเปรียญกว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๑๕ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง สำหรับปูชนียวัตถุมี พระประธานปูนปั้น ๓ องค์ และพระพุทธรูปเนื้อสัมฤทธิ์องค์หนึ่ง วัดท่าปุย สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๒๔๒๕ มีนามตามชื่อบ้าน ประชานร่วมใจกันสร้างวัดนี้ มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ๗ รูป สามเณร ๘ รูป

คำสำคัญ : วัดท่าปุย

ที่มา : http://tak.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=216:2012-05-10-07-33-26&catid=59:2012-04-26-03-31-07&Itemid=120

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2561). วัดท่าปุย. สืบค้น 27 มิถุนายน 2565, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=846&code_db=610009&code_type=TK006

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=846&code_db=610009&code_type=TK006

Google search

Mic

วัดท่าปุย

วัดท่าปุย

วัดท่าปุย ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๙ บ้านท่าปุย หมู่ที่ ๕ ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๘ ไร่ ๑ งาน ๖๓ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือยาว ๖๕ วา ติดต่อกับที่ดินนางเมือง ทิศใต้ยาว ๕๐ วา ติดต่อกับแม่น้ำ ทิศตะวันออกยาว ๗๐ วา ติดต่อกับถนนสาธารณะ ทิศตะวันตกยาว ๔๘ วา ๒ ศอก ติดต่อกับถนนสาธารณะ

เผยแพร่เมื่อ 17-08-2018 ผู้เช้าชม 357

วัดพระธาตุลอย

วัดพระธาตุลอย

พระบรมธาตลอยตั้งอยู่ฝั่งซ้ายหรือตะวันออกของลําแม่ปิง หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งจ๊ะ ตําบลบ้านนา อําเภอสามงา จังหวัดตาก องค์พระธาตุลอยเจดีย์ก่อด้วยอิฐโบกปูนตอนขันหงายขึ้นไปหุ้มด้วยแผ่นทองจักโก ลงรักปิดทองยอดฉัตร องค์เจดีย์สูง 35 ศอก ฐานกว้างด้านละ 4 วามีเวียงแก้ว (กําแพง) ล้อมรอบทั้ง ๔ ด้าน ด้านใต้และด้านตะวันออกมีวิหารด้านละ 1 หลัง ด้านตะวันตกมีพระพุทธ ไสยาสน์ 1 องค์ มีกําแพงล้อมรอบชั้นนอก 4 ด้านมีซุ้มประตูด้านใต้และด้านตะวันตก นอกกำแพงมีที่พัก 3 หลัง

เผยแพร่เมื่อ 21-12-2020 ผู้เช้าชม 292

 วัดวังไคร้

วัดวังไคร้

วัดวังไคร้ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๒ บ้านวังไคร้ หมู่ที่ ๓ ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๖ ไร่ ๑ งาน ๙๓ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกับที่ดินนางนำ คล่องแคล่ว ทิศใต้ติดต่อกับที่ดินนางผัน ดำดิบ ทิศตะวันออกติดต่อกับถนนสาธารณะ ทิศตะวันตกติดต่อกับแม่น้ำวัง โดยมี ส.ค. ๑ เลขที่ ๓๐๑ และมีที่ธรณีสงฆ์ ๒ แปลง เนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๑ งาน ๑๐ ตารางวา ตาม น.ส. ๓ เลขที่ ๒๑๔,๒๓๒/๒๑๔

เผยแพร่เมื่อ 17-08-2018 ผู้เช้าชม 362