วัดวังไคร้

วัดวังไคร้

เผยแพร่เมื่อ 17-08-2018 ผู้ชม 1,070

[17.2167642, 99.0749866, วัดวังไคร้]

ชื่อวัด : 
        วัดวังไคร้

สถานที่ตั้ง :
     
   ตั้งอยู่เลขที่ 202 บ้านวังไคร้ หมู่ที่ 3 ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

ประวัติความเป็นมา : 
         วัดวังไคร้ สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2450 มีนามตามชื่อหมู่บ้านประชาชนร่วมใจกันจัดสร้างวัดนี้ เดิมบริเวณเป็นป่ามีหนองคลองบึง และมีสัตว์ป่าสัตว์น้ำมากมายหลายชนิด ประชาชนได้อพยพมาจากถิ่นฐานต่าง ๆ เมื่อมีจำนวนมากพอสมควรแล้วจึงได้ดำเนินการวัดสร้างวัดนี้ขึ้นมา มีพระภิกษุอยู่ประจำ 2 รูป สามเณร 3 รูป 
         วัดวังไคร้ เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 93 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกับที่ดินนางนำ คล่องแคล่ว ทิศใต้ติดต่อกับที่ดินนางผัน ดำดิบ ทิศตะวันออกติดต่อกับถนนสาธารณะ ทิศตะวันตกติดต่อกับแม่น้ำวัง โดยมี ส.ค. 1 เลขที่ 301 และมีที่ธรณีสงฆ์ 2 แปลง เนื้อที่ 11 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา ตาม น.ส. 3 เลขที่ 214,232/214 พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบต่ำอยู่ริมแม่น้ำวังทางฝั่งตะวันออก อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี ศาลาการเปรียญกว้าง 4 เมตร ยาว 34 เมตร สร้าง พ.ศ. 2510 กุฏิสงฆ์ จำนวน 2 หลัง เป็นอาคารไม้ สำหรับปูชนียวัตถุ พระประธานจำนวน 4 องค์ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น

คำสำคัญ : วัดวังไคร้

ที่มา : http://tak.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=252:2012-05-11-06-27-05&catid=59:2012-04-26-03-31-07&Itemid=120

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2561). วัดวังไคร้. สืบค้น 21 พฤษภาคม 2567, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=845&code_db=610009&code_type=TK006

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=845&code_db=610009&code_type=TK006

Google search

Mic

วัดพระธาตุลอย

วัดพระธาตุลอย

พระบรมธาตลอยตั้งอยู่ฝั่งซ้ายหรือตะวันออกของลําแม่ปิง หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งจ๊ะ ตําบลบ้านนา อําเภอสามงา จังหวัดตาก องค์พระธาตุลอยเจดีย์ก่อด้วยอิฐโบกปูนตอนขันหงายขึ้นไปหุ้มด้วยแผ่นทองจักโก ลงรักปิดทองยอดฉัตร องค์เจดีย์สูง 35 ศอก ฐานกว้างด้านละ 4 วามีเวียงแก้ว (กําแพง) ล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน ด้านใต้และด้านตะวันออกมีวิหารด้านละ 1 หลัง ด้านตะวันตกมีพระพุทธ ไสยาสน์ 1 องค์ มีกําแพงล้อมรอบชั้นนอก 4 ด้านมีซุ้มประตูด้านใต้และด้านตะวันตก นอกกำแพงมีที่พัก 3 หลัง

เผยแพร่เมื่อ 21-12-2020 ผู้เช้าชม 1,028

 วัดวังไคร้

วัดวังไคร้

วัดวังไคร้ ตั้งอยู่เลขที่ 202 บ้านวังไคร้ หมู่ที่ 3 ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 93 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกับที่ดินนางนำ คล่องแคล่ว ทิศใต้ติดต่อกับที่ดินนางผัน ดำดิบ ทิศตะวันออกติดต่อกับถนนสาธารณะ ทิศตะวันตกติดต่อกับแม่น้ำวัง โดยมี ส.ค. 1 เลขที่ 301 และมีที่ธรณีสงฆ์ 2 แปลง เนื้อที่ 11 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา ตาม น.ส. 3 เลขที่ 214,232/214

เผยแพร่เมื่อ 17-08-2018 ผู้เช้าชม 1,070

วัดท่าปุย

วัดท่าปุย

วัดท่าปุย ตั้งอยู่เลขที่ 119 บ้านท่าปุย หมู่ที่ 5 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 8 ไร่ 1 งาน 63 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือยาว 65 วา ติดต่อกับที่ดินนางเมือง ทิศใต้ยาว 50 วา ติดต่อกับแม่น้ำ ทิศตะวันออกยาว 70 วา ติดต่อกับถนนสาธารณะ ทิศตะวันตกยาว 48 วา 2 ศอก ติดต่อกับถนนสาธารณะ

เผยแพร่เมื่อ 17-08-2018 ผู้เช้าชม 1,049