วัดวังไคร้

วัดวังไคร้

เผยแพร่เมื่อ 17-08-2018 ผู้ชม 903

[17.2167642, 99.0749866, วัดวังไคร้]

 พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบต่ำอยู่ริมแม่น้ำวังทางฝั่งตะวันออก อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี ศาลาการเปรียญกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๔ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๑๐ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง เป็นอาคารไม้ สำหรับปูชนียวัตถุ พระประธานจำนวน ๔ องค์ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น

         วัดวังไคร้ สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๒๔๕๐ มีนามตามชื่อหมู่บ้านประชาชนร่วมใจกันจัดสร้างวัดนี้ เดิมบริเวณเป็นป่ามีหนองคลองบึง และมีสัตว์ป่าสัตว์น้ำมากมายหลายชนิด ประชาชนได้อพยพมาจากถิ่นฐานต่าง ๆ เมื่อมีจำนวนมากพอสมควรแล้วจึงได้ดำเนินการวัดสร้างวัดนี้ขึ้นมา มีพระภิกษุอยู่ประจำ ๒ รูป สามเณร ๓ รูป

คำสำคัญ : วัดวังไคร้

ที่มา : http://tak.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=252:2012-05-11-06-27-05&catid=59:2012-04-26-03-31-07&Itemid=120

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2561). วัดวังไคร้. สืบค้น 7 ธันวาคม 2566, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=845&code_db=610009&code_type=TK006

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=845&code_db=610009&code_type=TK006

Google search

Mic

วัดพระธาตุลอย

วัดพระธาตุลอย

พระบรมธาตลอยตั้งอยู่ฝั่งซ้ายหรือตะวันออกของลําแม่ปิง หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งจ๊ะ ตําบลบ้านนา อําเภอสามงา จังหวัดตาก องค์พระธาตุลอยเจดีย์ก่อด้วยอิฐโบกปูนตอนขันหงายขึ้นไปหุ้มด้วยแผ่นทองจักโก ลงรักปิดทองยอดฉัตร องค์เจดีย์สูง 35 ศอก ฐานกว้างด้านละ 4 วามีเวียงแก้ว (กําแพง) ล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน ด้านใต้และด้านตะวันออกมีวิหารด้านละ 1 หลัง ด้านตะวันตกมีพระพุทธ ไสยาสน์ 1 องค์ มีกําแพงล้อมรอบชั้นนอก 4 ด้านมีซุ้มประตูด้านใต้และด้านตะวันตก นอกกำแพงมีที่พัก 3 หลัง

เผยแพร่เมื่อ 21-12-2020 ผู้เช้าชม 840

 วัดวังไคร้

วัดวังไคร้

วัดวังไคร้ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๒ บ้านวังไคร้ หมู่ที่ ๓ ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๖ ไร่ ๑ งาน ๙๓ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกับที่ดินนางนำ คล่องแคล่ว ทิศใต้ติดต่อกับที่ดินนางผัน ดำดิบ ทิศตะวันออกติดต่อกับถนนสาธารณะ ทิศตะวันตกติดต่อกับแม่น้ำวัง โดยมี ส.ค. ๑ เลขที่ ๓๐๑ และมีที่ธรณีสงฆ์ ๒ แปลง เนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๑ งาน ๑๐ ตารางวา ตาม น.ส. ๓ เลขที่ ๒๑๔,๒๓๒/๒๑๔

เผยแพร่เมื่อ 17-08-2018 ผู้เช้าชม 903

วัดท่าปุย

วัดท่าปุย

วัดท่าปุย ตั้งอยู่เลขที่ 119 บ้านท่าปุย หมู่ที่ 5 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 8 ไร่ 1 งาน 63 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือยาว 65 วา ติดต่อกับที่ดินนางเมือง ทิศใต้ยาว 50 วา ติดต่อกับแม่น้ำ ทิศตะวันออกยาว 70 วา ติดต่อกับถนนสาธารณะ ทิศตะวันตกยาว 48 วา 2 ศอก ติดต่อกับถนนสาธารณะ

เผยแพร่เมื่อ 17-08-2018 ผู้เช้าชม 865