วัดพระธาตุลอย

วัดพระธาตุลอย

เผยแพร่เมื่อ 21-12-2020 ผู้ชม 1,053

[17.5836138, 97.4887682, วัดพระธาตุลอย]

ชื่อวัด : 
     
   พระบรมธาตุลอย

สถานที่ตั้ง :
       
 หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งจ๊ะ ตําบลบ้านนา อําเภอสามงา จังหวัดตาก

ประวัติความเป็นมา : 
       
         พระบรมธาตุลอยตั้งอยู่ฝั่งซ้ายหรือตะวันออกของลําแม่ปิง องค์พระธาตุลอยเจดีย์ก่อด้วยอิฐโบกปูนตอนขันหงายขึ้นไปหุ้มด้วยแผ่นทองจักโก ลงรักปิดทองยอดฉัตร องค์เจดีย์สูง 35 ศอก ฐานกว้างด้านละ 4 วามีเวียงแก้ว (กําแพง) ล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน ด้านใต้และด้านตะวันออกมีวิหารด้านละ 1 หลัง ด้านตะวันตกมีพระพุทธ ไสยาสน์ 1 องค์ มีกําแพงล้อมรอบชั้นนอก 4 ด้านมีซุ้มประตูด้านใต้และด้านตะวันตก นอกกำแพงมีที่พัก 3 หลัง         
         พระบรมธาตุลอยนี้เป็นที่สักการะบูชาเคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนมาแต่โบราณและถือเป็นประเพณีนมัสการพระบรมธาตุลอย ในวันเพ็ญเดือน 8 เป็นประจําทุกปี มีทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ไปชุมนุมกันเป็นจํานวนมาก เริ่มตั้งแต่ขึ้น 15 ค่ำถึงแรม 1 ค่ำ เดือน 6 วัดพระบรมธาตุลอยนี้ไม่มีพระสงฆ์อยู่ประจํา แต่มีพระสงฆ์เจ้าอาวาสวัดหลวง วัดดอนแก้ว วัดท่าเดือ วัดศรีแท่น อุบาสก อุบาสิการ ตําบลบ้านนาเป็นผู้ดูแลปัฏฐาก รักษาปฏิสังขรณ์ตลอดมา มีทั้งสมณะและคฤหัสถ์ได้พยายามค้นหาประวัติพระบรมธาตุลอยแต่ก็หาไม่ได้ จากคําบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่สืบทอดกันมา พระบรมธาตุลอยนี้เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่างก็บูชาสักการะกราบไหว้เคารพนับถือเป็นปูชนียวัตถุที่ศักดิ์สิทธิ์ ตั้งแต่บรรพบุรุษสืบต่อกันมา ครั้นเมื่อ พุทธศักราช 2542 หลวงพ่อครูบาแก้ว วัดทุ่งจ๊ะได้ซ่อมฐานเจดีย์ที่ชํารุด รื้อด้านทิศตะวันออกเพื่อซ่อมใหม่ ได้อิฐมาก้อนหนึ่งมีอักษรล้านนา เขียนไว้ว่า "เมื่อจุลศักราช 1080 ปางเมื่อพระกะโมลงมาปั้นดิน (อิฐ) ก่อเจดีย์วัดเกาะทรายงาม" ตามจารึกนี้ได้ว่าพระเจดีย์พระบรมธาตุลอยนี้ได้สร้างขึ้นเมื่อ พุทธศักราช 1080 เป็นเวลา 280 กว่าปีแล้ว         
         เมื่อปรากฏแจ้งเมื่อ พุทธศักราช 2496 กรมชลประทานได้สร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำปิงที่ยันฮีใต้ (เขื่อนภูมิพลทางใต้) ตําบลบ้านนาเพื่อใช้น้ำหมุนเครื่องกําหนดไฟฟ้า ที่ดินรอมแม่น้ำปิงเหนือที่สร้างเขื่อนขึ้นไปจะถูกน้ำท่วมถึง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ องค์พระเจดีย์และวัดพระบรมธาตุลอยก็จะถูกน้ําท่วมด้วย         
         เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2501 นายกฤษณ์ อินทโกศัย รองอธิบดีกรมศิลปากรกับนายช่างพร้อมด้วยนายอําเภอสามงา กํานันผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรตําบลบ้านนาให้นายช่างเจาะองค์พระธาตุเจดีย์ตอนบน ได้โถโบราณใบหนึ่งโตประมาณ 1 กําครึ่ง ส่งประมาณ 12 นิ้ว โถมีผอบเงินโตเท่ากับผลทับทิมขนาดใหญ่ ในผอบเงินมีผอบแก้วในผอบแก้วมีพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สันฐานเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาด 2 องค์ สี่ดอกพิกล 1 องค์ จึงได้มอบให้แก่พระสงฆ์บ้านนา รักษาไว้ถึงเดือนมิถุยายน 2503 พระภิกษุสามเณรตําบลบ้านนาได้อพยพมาอยู่ที่ดินจัดสรรที่กรมชลประทานสร้างให้ในที่ดินจัดสรร พระบรมสารีริกธาตุพระบรมธาตุลอยก็ถูกอัญเชิญมาประดิษฐาน ณ วัดชลประทานรังสรรค์ด้วย ครั้นถึงพุทธศักราช 2506 ท่านครูบาอภิชัยขาวปีซึ่งเป็นนักบุญแห่งล้านนาได้มาอํานวยการก่อสร้างพระเจดีย์ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดชลประทานรังสรรค์ ได้ลงมือวางอิฐเป็นปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พุทธศักราช 2506 โดยฐานกว้างข้างละ 4 วาสูง 38 ศอก เดือนกรกฎาคม 2506 ได้ทําพิธีอาราธนาอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ขึ้นประดิษฐานไว้ในองค์พระเจดีย์พร้อมด้วยฉัตรของเดิมที่นํามาจากตําบลบ้านนาประดิษฐานไว้บนยอดพระเจดีย์ แล้วให้นายช่างฉาบปูนองค์พระเจดีย์จนเป็นที่เรียบร้อย การสร้างพระเจดีย์ครั้งนี้สิ้นอิฐ 1,328,000 ก้อน รวมค่าใช้จ่าย 65,764 บาท กําลังทรัพย์ที่ได้มาก็อาศัยพุทธศาสนิกชนหลายบ้าน หลายเมือง หลายจังหวัด ช่วยกันบริจาคจนสร้างแล้วเสร็จ

คำสำคัญ : วัดพระธาตุลอย

ที่มา : http://www.danpranipparn.com/web/pratttas/pratta3mini2.html

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2563). วัดพระธาตุลอย. สืบค้น 19 มิถุนายน 2567, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1841&code_db=610009&code_type=TK006

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1841&code_db=610009&code_type=TK006

Google search

Mic

วัดพระธาตุลอย

วัดพระธาตุลอย

พระบรมธาตลอยตั้งอยู่ฝั่งซ้ายหรือตะวันออกของลําแม่ปิง หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งจ๊ะ ตําบลบ้านนา อําเภอสามงา จังหวัดตาก องค์พระธาตุลอยเจดีย์ก่อด้วยอิฐโบกปูนตอนขันหงายขึ้นไปหุ้มด้วยแผ่นทองจักโก ลงรักปิดทองยอดฉัตร องค์เจดีย์สูง 35 ศอก ฐานกว้างด้านละ 4 วามีเวียงแก้ว (กําแพง) ล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน ด้านใต้และด้านตะวันออกมีวิหารด้านละ 1 หลัง ด้านตะวันตกมีพระพุทธ ไสยาสน์ 1 องค์ มีกําแพงล้อมรอบชั้นนอก 4 ด้านมีซุ้มประตูด้านใต้และด้านตะวันตก นอกกำแพงมีที่พัก 3 หลัง

เผยแพร่เมื่อ 21-12-2020 ผู้เช้าชม 1,053

วัดท่าปุย

วัดท่าปุย

วัดท่าปุย ตั้งอยู่เลขที่ 119 บ้านท่าปุย หมู่ที่ 5 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 8 ไร่ 1 งาน 63 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือยาว 65 วา ติดต่อกับที่ดินนางเมือง ทิศใต้ยาว 50 วา ติดต่อกับแม่น้ำ ทิศตะวันออกยาว 70 วา ติดต่อกับถนนสาธารณะ ทิศตะวันตกยาว 48 วา 2 ศอก ติดต่อกับถนนสาธารณะ

เผยแพร่เมื่อ 17-08-2018 ผู้เช้าชม 1,082

 วัดวังไคร้

วัดวังไคร้

วัดวังไคร้ ตั้งอยู่เลขที่ 202 บ้านวังไคร้ หมู่ที่ 3 ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 93 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกับที่ดินนางนำ คล่องแคล่ว ทิศใต้ติดต่อกับที่ดินนางผัน ดำดิบ ทิศตะวันออกติดต่อกับถนนสาธารณะ ทิศตะวันตกติดต่อกับแม่น้ำวัง โดยมี ส.ค. 1 เลขที่ 301 และมีที่ธรณีสงฆ์ 2 แปลง เนื้อที่ 11 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา ตาม น.ส. 3 เลขที่ 214,232/214

เผยแพร่เมื่อ 17-08-2018 ผู้เช้าชม 1,102