ของดีของมอกล้วยไข่จังหวัดกำแพงเพชร

ของดีของมอกล้วยไข่จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 13-06-2022 ผู้ชม 5,031

[16.3836651, 99.5259605, ของดีของมอกล้วยไข่จังหวัดกำแพงเพชร]

บทนำ
         มอกล้วยไข่เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากกล้วยไข่และพืชผักผลไม้ ตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินสายเอเชียหมายเลข 1 สายกำแพงเพชร – นครสวรรค์ กิโลเมตรที่ 343 ที่อยู่ห่างจากตัวเมืองกำแพงเพชร ประมาณ 10 กิโลเมตร มีร้านขายวางเรียงรายยาวประมาณ 200 เมตร ซึ่งสินค้าในตลาดมอกล้วยไข่เป็นแหล่งภูมิปัญญารวมสินค้าของคนในชุมชน ประกอบไปสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูป ร้านค้า ในตลาดเปิดให้บริการตลอดทั้งวันแต่ปัจจุบันภายใต้สถานการณ์โควิด19 ทำให้มีการปรับเปลี่ยนเวลาปิดเป็นเวลาประมาณ 21.00 น. ตามมาตรการของภาครัฐ ทั้งนี้การศึกษาเรื่อง “ของดีของมอ กล้วยไข่จังหวัดกำแพงเพชร” จึงมีความสำคัญกับระบบเศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของคนในชุมชนอย่างยืน บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ประวัติความเป็นมา 2) ประเภทผลิตภัณฑ์และขั้นตอนกระบวนการผลิต

ประวัติความเป็นมา
         ตลาดเป็นศูนย์กลางการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าที่สำคัญของชุมชนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตลาดส่วนใหญ่สร้างขึ้นตามความต้องการของประชาชนที่อาศัยอยู่รอบชุมชนนั้น แม้ว่าสภาพของชุมชนและการดำรงชีวิตของคนในชุมชนหรือสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใดก็ตาม ตลาดยังคงมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนในชุมชน โดยเฉพาะแหล่งชุมชนที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น ตามนโยบายของรัฐบาล  ที่ส่งเสริมให้คนไทยอยู่เย็นเป็นสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและอายุยืนยาว มีสัมมาอาชีพและรายได้ทั่วถึง จึงกำหนดนโยบายความปลอดภัยด้านอาหารขึ้นเพื่อรณรงค์และเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานอาหารไทยให้เป็นที่แพร่หลาย ตลอดจนเพื่อให้คนไทยบริโภคอาหารที่ถูกสุขอนามัย (ประพล  จิตคติ, การันต์  เจริญสุวรรณ, สุภาภรณ์  หมั่นหา และยุชิตา  กันหามิ่ง, 2558, หน้า 237) สรุปได้ว่า ตลาดเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนสินค้า ปัจจุบันตลาดส่วนใหญ่ดูจากความต้องการของชุมชนนั้น ตามสภาพแวดล้อมและการดำรงชีวิตในชุมชน ส่งผลให้คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชุมชนได้ร่วมมือตามนโยบายความปลอดภัยด้านอาหารให้คนดำรงชีวิตตามมาตรฐานและสุขอนามัย
         จังหวัดกำแพงเพชรมีชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นชุมชนโบราณขนาดใหญ่ที่มีผู้คนอาศัยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบันจึงทำให้ชุมชนเหล่านั้นมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ยังเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นทางศิลปะวิทยาการที่ได้รับอิทธิพลจากเมืองสุโขทัยเข้ามาสู่ จังหวัดกำแพงเพชร ที่ยังคงความงดงามของโบราณสถานที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก อีกทั้ง ชุมชนโบราณ ที่ยังคงเอกลักษณ์ของชุมชนไว้คือ ตลาดย้อนยุคนครชุม ที่เป็นตลาดที่สะท้อนความ เป็นวัฒนธรรมของชุมชนในจังหวัดกำแพงเพชรเป็นอย่างดีทั้งวัฒนธรรมอาหารคาว อาหารหวาน อีกทั้งจังหวัดกำแพงเพชรยังมีชื่อเสียงเกี่ยวกับสินค้าการเกษตร คือ กล้วยไข่ซึ่งเป็นพืช เศรษฐกิจประจำจังหวัดกำแพงเพชรนอกจากนี้ยังมีตลาดริมทางมอกล้วยไข่ที่เป็นแหล่งรวมสินค้าแปรรูปจากกล้วยไข่ของคนในชุมชน (ประพล  จิตคติ และคนอื่น ๆ, 2558, หน้า 237) สรุปได้ว่า กำแพงเพชรมีความหลากหลายของวัฒนธรรมเป็นชุมชนโบราณตั้งแต่สมัยสุโขทัยและมีวัฒนธรรมที่โดดเด่นด้านศิลปะอีกทั้งยังมีชุมชนโบราณที่คงเอกลักษณ์ของชุมชนและสะท้อนความเป็นวัฒนธรรมของชุมชนในจังหวัดกำแพงเพชรได้ดี
         ‘ตลาดมอกล้วยไข่’กำแพงเพชร – ตลาดริมทาง ‘ตลาดมอกล้วยไข่’ จ.กำแพงเพชร เป็นอีกหนึ่งตลาดสำคัญที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เลือกมาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้เป็น ‘ตลาดริมทาง’ ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็งจากชุมชนและท้องถิ่นฐานตลาดริมทาง ‘ตลาดมอกล้วยไข่’ จ.กำแพงเพชร เป็น 1 ใน 5 ตลาดริมทาง บนถนนสายหลักของประเทศขึ้นภาคเหนือที่ผ่านแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งหลายจังหวัด นับเป็นจุดซื้อขายสินค้าที่น่าแวะในจังหวัดกำแพงเพชร กระทั่งช่วงปี พ.ศ.2516-2520 กลุ่มชาวบ้านได้นำผลผลิตพืชไร่ที่เหลือจากการบริโภค มาตั้งแผงขายกันบริเวณริมทางเพียง 4-5 ร้าน และนำ ‘กล้วยไข่’ มาวางขายเป็นเครือก่อน หลังจากนั้นจึงเริ่มนำกล้วยมาแปรรูป แสดงให้เห็นว่า การนำพืชจากไร่จากสวนที่เหลือสามารถนำมาแปรรูปเพื่อจำหน่ายเป็นของฝากและสามารถเก็บไว้ได้นาน สำหรับตลาดริมทาง ‘ตลาดมอกล้วยไข่’ ตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินสายเอเชียหมายเลข 1 สายกำแพงเพชร – นครสวรรค์ กิโลเมตรที่ 343 มีร้านขายวางเรียงรายยาวประมาณ 200 เมตร จากตลาดมอกล้วยไข่สามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ๆ ใน จ.กำแพงเพชร ได้ง่าย เช่น อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ที่องค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนเป็น ‘มรดกโลก’ เมื่อปี 2534 หรือจะไปสักการะวัดพระบรมธาตุ เจดียาราม นครชุม ที่อยู่คู่เมืองนครชุมมายาวนานกว่า 600 ปี ปัจจุบันตลาดมอกล้วยไข่เป็นตลาดริมทางหลวงที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากล้วยหลายชนิด ได้แก่ กล้วยน้ำว้า กล้วยไข่ เผือก มัน ฯลฯ ร้านค้าในตลาดเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้มีลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง (ข่าวสดออนไลน์, 2562) สรุปได้ว่า ตลาดมอกล้วยไข่เป็น 1 ใน 5 ของตลาดริมทาง ตลาดริมทาง มอกล้วยไข่เป็นหนึ่งตลาดที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชนให้เข้มแข็ง
         นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ มอบนโยบายให้กระทรวงพาณิชย์ ส่งเสริมยกระดับพัฒนาตลาดชุมชนให้เพิ่มจำนวนมากขึ้น และทำให้เกิดความเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในจังหวัดนั้นๆการเข้ามาส่งเสริมพัฒนาตลาดมอกล้วยไข่ ของกรมการค้าภายใน เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย ช่วยให้เกิดกิจกรรมการค้าขายและการท่องเที่ยวควบคู่กันไป ทำให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในชุมชน เป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างโอกาส และช่องทางการกระจายสินค้าเกษตร และสินค้าอื่นๆ แก่ผู้ค้าของชุมชน และสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าดีมีคุณภาพ มาตรฐาน ราคาเป็นธรรมแสดงให้เห็นว่า นายสมคิดเป็นตัวต้นคิดช่วยหารายได้ให้กับชุมชนและชาวบ้านแถวนั้นได้มีอาชีพไม่ว่าจะเป็นการเกษตรหรือผู้ว่างงาน ได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์และเลี้ยงชีพตนและครอบครัว (ข่าวสดออนไลน์, 2562)
         จากผลการสำรวจตลาดมอกล้วยไข่ ขอยกตัวอย่าง 2 ร้าน คือ 1) ร้านยายเหรียญ เป็นร้านขายของฝากได้แก่ กล้วยอบเนยน้ำผึ้ง เผือกอบเนย กล้วยปาปริก้า กล้วยเบรคแตก เผือกเส้นเค็ม รายได้เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ประมาณ 2,000 ถึง 3,000 บาท โดยทางร้านมีทั้งการขายหน้าร้าน และทางเพจบนเฟซบุ๊ค โดยส่วนใหญ่ ลูกค้าที่สั่งเข้ามาจะเป็นลูกค้าจากต่างจังหวัด จอดรถซื้อติดไม้ติดมือกลับจากเที่ยวในเทศกาลต่าง ๆ จากนั้นก็แชร์ ๆ ต่อ ๆ กัน ทำให้ทางร้านมีรายได้ 2 ทางแต่เนื่องด้วยปัจจุบันทำให้พบปัญหาโควิด ทำให้รายได้ลดลง 2) ร้านป้าเลี่ยม ร้านป้าเลี่ยมตลาดมอกล้วยไข่ ขายของฝาก signature ของร้านคือ กล้วยฉาบ กล้วยปาปริก้า มันเส้นเค็ม รายได้เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 3,500 ถึง 4,000 เนื่องจากเจอสถานการณ์โควิดเข้ามา ทำให้รายได้และลูกค้าที่มาซื้อหน้าร้านลดลงทางร้านจึงปรับตัวร่วมกับขายของออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นทางเพจเฟซบุ๊ค หรือทางช้อปปี้ ทำให้มีลูกค้าสั่งเข้ามาทางออนไลน์และมีรายได้เพิ่มขึ้น สรุปได้ว่า จากการสำรวจทั้ง 2 ร้าน มีค่าเฉลี่ยต่อวัน 2,000 ถึง 4,000 เนื่องเจอสถานการณ์โควิดเข้ามาทำให้รายได้และลูกค้าที่มาซื้อหน้าร้านลดลงทางร้านจึงปรับตัวร่วมกับขายของออนไลน์
         สินค้าในตลาดมอกล้วยไข่เป็นแหล่งรวมสินค้าแปรรูปของคนในชุมชนมอกล้วยไข่มีสินค้าหลากหลายและของใช้ในครัวเรือน อาทิเช่น กล้วยอบเนย, เผือกทอดเค็ม, กล้วยเบรกแตก, ไม้กวาดดอกหญ้า, ตะกร้าสาน ฯลฯ มีราคาประหยัดและมีคุณภาพ อีกทั้งยังเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดใกล้เคียง
         สินค้าและมอกล้วยไข่ สามารถหาซื้อได้ที่ ตลาดมอกล้วยไข่ จังหวัดกำแพงเพชร สถานที่ ตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินสายเอเชียหมายเลข 1 สายกำแพงเพชร – นครสวรรค์กิโลเมตรที่ 343 มีร้านขายวางเรียงรายยาวประมาณ 200 เมตร ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000 ผู้เขียนสรุปได้ว่า ตลาดเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนสินค้า ปัจจุบันตลาดส่วนใหญ่ดูจากความต้องการของชุมชนนั้น ตามสภาพแวดล้อมและการดำรงชีวิตในชุมชน ส่งผลให้คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชุมชนได้ร่วมมือตามนโยบายความปลอดภัยด้านอาหารให้คนดำรงชีวิตตามมาตรฐานและสุขอนามัยกำแพงเพชรมีความหลากหลายของวัฒนธรรมเป็นชุมชนโบราณตั้งแต่สมัยสุโขทัยและมีวัฒนธรรมที่โดดเด่นด้านศิลปะอีกทั้งยังมีชุมชนโบราณที่คงเอกลักษณ์ของชุมชนและสะท้อนความเป็นวัฒนธรรมของชุมชนในจังหวัดกำแพงเพชรได้ดีตลาดมอกล้วยไข่เป็น 1 ใน 5ตลาดริมทาง ตลาดริมทางมอกล้วยไข่เป็นหนึ่งตลาดที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชนให้แข็งแรง ในปี 2516-2520 มีการริเริ่มจาการนำกล้วยที่เป็นผลิตภัณฑ์จากการสำรวจทั้ง 2 ร้าน มีค่าเฉลี่ยต่อวัน 2000-4000 เนื่องเจอสถานการณ์โควิดเข้ามาทำให้รายได้และลูกค้าที่มาซื้อหน้าร้านลดลงทางร้านจึงปรับตัวร่วมกับขายของออนไลน์

ประเภทผลิตภัณฑ์และขั้นตอนกระบวนการผลิต

         จากการสัมภาษณ์ เสนอ จำเรียง (การสัมภาษณ์, 26 ตุลาคม 2564) อายุ 65 ปี เจ้าของร้านมอกล้วยไข่ พบว่า ประเภทผลิตภัณฑ์ในตลาดมอกล้วยไข่ จังหวัดกำแพงเพชรเพชร มีผลิตภัณฑ์จากกล้วยและพืชผักผลไม้ที่หลากหลาย ประกอบด้วย 1.กล้วยอบเนย 2.กล้วยเบรกแตก (กล้วยสุกทอด) 3.กล้วยน้ำว้าตาก 4.เผือกเส้นเค็ม 5.เผือกทอดเค็ม 6.ฝักทองอบเนย 7.มันสีม่วงอบเนย 8.ไม้กวาดดอกหญ้า ฯลฯ
         1. กล้วยอบน้ำผึ้ง
             ส่วนผสม
                  1. กล้วยน้ำว้าดิบ 5 กิโลกรัม
                  2. น้ำตาลปิ๊ป 600 กรัม
                  3. เกลือป่น 1 ช้อนโต๊ะ
                  4. มาการีน 400 กรัม
                  5. น้ำมันพืชสำหรับทอด
            วิธีทำ
                  1. ล้างกล้วยน้ำว้าให้สะอาด ปอกเปลือกแช่ในน้ำเกลือ 5 นาที จากนั้นฝานเป็นชิ้น ๆ ผึ่งในตะแกรงพอหมาด นำใส่ถุงพลาสติกพักไว้ 10 ชั่วโมง
                  2. นำกล้วยในถุงมาแกะออกเป็นชิ้น ๆ ไม่ให้กล้วยเกาะติดกัน
                  3. ผสมน้ำตาล มาการีน เกลือ ให้เข้ากัน
                  4. ตั้งกะทะเทน้ำมันลงไปให้ร้อน
                  5. ชั่งกล้วย 2.5 กิโลกรัม ส่วนผสมน้ำตาล มาการีน 500 กรัม รวมกัน เทลงไปในกระทะที่น้ำมันร้อนทอดจนกล้วยเหลือง ตักออก ใส่ตะแกรงให้สะเด็ดน้ำมัน (คมสัน เงินกระแชง, 2556)

          2. กล้วยเบรกแตก
              ส่วนผสม
                  1. กล้วยน้ำว้าสุกเหลืองแก่จัด
                  2. น้ำมันพืช
              วิธีทำ
                  1. ปอกกล้วย และใช้เครื่องไสแล้วลองด้วยภาชนะพลาสติก
                  2. กระทะเบอร์ใหญ่และใส่น้ำมันตั้งให้ร้อน
                  3. เทกล้วยที่ไสแล้วลงในกระทะใช้ไม้ปลายแหลมคอยคนกล้วย จนกว่ากล้วยจะสุกเหลืองได้ที่
                  4. ใช้ตะแกงตักกล้วยขึ้นแล้วพักทิ้งไว้
                  5. เกลี่ยกล้วยให้กระจายและทิ้งไว้เย็น
                  6. บรรจุลงในถุงพลาสติกไม่ให้อากาศเข้า (อภัย นามเพ็ง, 2560)

          3. กล้วยน้ำว้าตาก
              ส่วนผสม
                  1. กล้วยน้ำว้าแก่
                  2. เกลือป่น
                  3. น้ำ
              วิธีทำ
                  1. เตรียมวัตถุดิบ และอุปกรณ์สำหรับการทำกล้วยตาก โดยวัตถุดิบหลักก็คือ กล้วยน้ำว้าสุก ปริมาณตามความต้องการ ถาด หรือกระจาดสำหรับใช้จัดเรียงวางกล้วยตาก
                  2. เตรียมกล้วย โดยการปอกเปลือกออก
                  3. นำกล้วยที่ปอกแล้ววางบนเขียงพลาสติกหรือใช้ถุงพลาสติกรอง ใช้ขวดแก้วสะดวกกลิ้งกดกล้วยให้แบน
                  4. นำกล้วยที่กดแบนแล้วเรียงใส่ถาด เมื่อเรียงจนเต็มถาดแล้ว ใช้แผ่นพลาสติกแรปอาหาร หรือถุงพลาสติกใบใหญ่ๆ คลุมเพื่อกันฝุ่นและแมลง
                  5. นำไปตากแดดจัด ๆ พอครึ่งวันให้กลับด้านกล้วย ตากแดดและกลับกล้วยอย่างนี้ 2 วัน เมื่อกล้วยแห้งได้ที่แล้วเก็บใส่ภาชนะพร้อมรับประทานได้เลย (Peeranat, 2563)

          4. เผือกเส้นเค็ม
              ส่วนผสม
                  1. เผือกหอม ½ กิโลกรัม
                  2. น้ำมันพืช ½ ขวด
                  3. เกลือป่น 1 ช้อนชา
                  4. น้ำปูนใส
              วิธีทำ
              เผือกปอกเปลือกหั่นเป็นชิ้นๆพยายามให้หนาเท่า ๆ กันนำไปทอดในน้ำมันใช้ไฟปานกลางจนเหลืองกรอบ ตักขึ้นพักไว้ ตั้งกระทะใช้ไฟอ่อน ๆ ใส่น้ำเปล่า น้ำตาล เกลือ และวนิลา เคี่ยวจนเดือด นำเผือกทอดลงไปคลุกน้ำตาลเบา ๆ ซักพักปิดไป คลุกต่อจนน้ำตาลเกาะเป็นเกร็ดขาว ตักขึ้นผึ่งจนเย็นพร้อมเสริฟหรือเก็บใส่ภาชนะที่ปิดมิดชิด (KHANKRADI, 2563)

         5. เผือกทอดเค็ม
             ส่วนผสม
                 1. เกลือครึ่งกก.
                 2. น้ำ 3 ลิตร
            วิธีการทำ
                 1. ใช้น้ำเกลือ 1 ทัพพี ต่อ การทอด 1 กระทะ โดยค่อย ๆ เติมลงไปตอนที่ทอดเผือก-มันสุกแล้ว ซึ่งสังเกตได้จากที่เผือก-มันเริ่มแข็งตัวและลอยขึ้นมา เมื่อเติมน้ำเกลือแล้วทอดต่อไปอีกประมาณ 5 นาที แล้วตักขึ้นได้เลย
                 2. การเติมน้ำเกลือลงไปขณะทอดจะช่วยให้เผือก-มันที่ฉาบบรรจุถุงไว้ กรอบและไม่ชื้น ซึ่งจะทำให้สามารถรักษาความกรอบไว้ได้นานกว่าการโรยเกลือเม็ดปกติ (รักบ้านเกิด, 2556)

          6. ฟักทองอบเนย
              ส่วนผสม
                  1. ฟักทองแก่ ½ กิโลกรัม
                  2. น้ำตาลทราย 1 ถ้วยตวง
                  3. เกลือป่น 1 ช้อนโต๊ะ
                  4. น้ำสะอาด ½ ถ้วยตวง
                  5. น้ำปูนใส 2 ถ้วยตวง
              วิธีทำ
                  1. ล้างฟักทองให้สะอาด และผึ่งให้แห้ง
                  2. หั่นฟักทองให้เป็นแผ่นบางๆ
                  3. นำฟักทองไปแช่น้ำปูนใส 30 นาที
                  4. นำฟักทองขึ้นผึ่งให้สะเด็ดน้ำ ผึ่งให้แห้ง
                  5. นำฟักทองไปทอด ใช้ไฟร้อนจัด คนให้ให้ความร้อนกระจายได้อย่างทั่วถึง ทอดจนให้สีของฟักทองเป็นสีเหลืองทอง และกรอบ
                  6. ตักฟักทองที่ได้แล้วใส่ตะแกรงให้สะเด็ดน้ำมัน
                  7. นำน้ำตาลไปต้มกับน้ำ แล้วเคี่ยวจนแห้งลงไปเรื่อยๆ จนเริ่มรู้สึกว่าใกล้จะเป็นเม็ด
                  8. ใส่ฟักทองลงไปคลุกเคล้าได้เลย (Chandra, 2564)

          7. มันม่วงอบเนย
              ส่วนผสม
                  1. น้ำเปล่า 1 ลิตร
                  2. น้ำปูนใส 2 ช้อนโต๊ะ
                  3. น้ำมันรำข้าว 200 มิลลิลิตร
                  4. มันม่วงสไลด์ 500 กรัม
              ส่วนผสมน้ำตาลเคลือบมันม่วง
                  1. น้ำเปล่า ¼ ส่วน
                  2. น้ำตาลทราย ½ ถ้วย
                  3. เกลือ ½ ช้อนชา
              วิธีทำ
                  1. ปอกเปลือกมันม่วงแล้วนำมาสไลค์ให้บางแช่น้ำเปล่าและน้ำปูนใสแช่ประมาณ 10 นาทีแล้วเทน้ำทิ้ง
                  2. ตั้งน้ำมันให้ร้อนเสร็จก็นำมันม่วงฉาบลงไปทอดจนแห้งกรอบจากนั้นก็สะเด็ดน้ำมันแล้วซับน้ำมันให้แห้ง
                  3. ตั้งกระทะ ใส่น้ำเปล่าเล็กน้อยจากนั้นก็ใส่น้ำตาลและเกลือ กวนจนน้ำตาลลายเสร็จแล้วก็นำมันม่วง (monkeytan, 2562)

          8. ไม้กวาดดอกหญ้า
              ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์
                  1. เตรียมดอกหญ้า จะเป็นดอกหญ้าตองกง ดอกอ้อ หรือดอกแขมก็ได้
                  2. ไม้ไผ่ความยาวประมาณ 80-28 เซนติเมตร หรือเอาตามที่เราคิดว่าจับแล้วถนัดมือที่สุด
                  3. เชือกฟางแนะนำเกรดที่ดี ๆ หน่อย เพื่อความคงทน
                  4. เข็มเย็บกระสอบ
                  5. ตะปู
              วิธีทำไม้กวาด
                  1. ขั้นตอนแรกในการทำไม้กวาดดอกหญ้า คือ นำดอกหญ้ามาทำความสะอาดและตากให้แห้งสนิท ก็จะได้ไม้กวาดที่แข็งแรง คงทน และไม่หลุดง่ายเมื่อนำไปใช้งาน
                  2. จากนั้นจึงนำดอกหญ้าประมาณ 1 กำมือมามัดรวมกันเป็นวงกลม
                  3. นำเข็มเย็บกระสอบที่ร้อยเชือกฟางแล้วแทงกลางช่อดอกหญ้าที่มัดรวมไว้ แล้วถักขึ้น-ลงแบบหางปลาให้ได้ 3 ชั้น พร้อมจัดดอกหญ้าให้แบน
                  4. เมื่อได้ทรงเรียบร้อยก็ตัดโคนดอกหญ้าให้เสมอกัน จากนั้นนำด้ามไม้ไผ่เสียบลงตรงกลางมัดดอกหญ้า แล้วนำเชือกฟางมามัดไว้ด้วยกัน
                  5. จากนั้นก็ตอกตะปูยึดดอกหญ้ากับด้ามไม้ไผ่ให้แน่น เพื่อให้ไม้กวาดมีความแข็งแรงมากขึ้น (Dot Property, 2560)

บทสรุป
         การศึกษาเรื่อง “ของดีของมอ กล้วยไข่จังหวัดกำแพงเพชร” วัตถุประสงค์ 1) ประวัติความเป็นมา พบว่า ตลาดมอกล้วยไข่’กำแพงเพชร – ตลาดริมทาง ‘ตลาดมอกล้วยไข่ จ.กำแพงเพชร เป็น 1 ใน 5 ตลาดริมทาง บนถนนสายหลักของประเทศขึ้นภาคเหนือที่ผ่านแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งหลายจังหวัด นับเป็นจุดซื้อขายสินค้าที่น่าแวะ เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนสินค้าของชุมชนในจังหวัดกำแพงเพชร จุดเปลี่ยนที่สำคัญ คือ ช่วงประมาณปี พ.ศ.2516-2520 กลุ่มชาวบ้านได้นำผลผลิตพืชไร่ที่เหลือจากการบริโภค มาตั้งแผงขายกันบริเวณริมทางเพียง 4-5 ร้าน และนำ ‘กล้วยไข่’ มาวางขายเป็นเครือก่อน หลังจากนั้นจึงเริ่มนำกล้วยมาแปรรูป และขยายไปยังผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย จนกระทั่งเป็นพื้นที่สำคัญในขับเคลื่อนเศรษฐกิจและวิถีชีวิตชุมชนอย่างยั่งยืน วัตถุประสงค์ 2) ประเภทผลิตภัณฑ์และขั้นตอนกระบวนการผลิต พบว่ากระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ มีขั้นตอนการที่ซับซ้อนและภูมิปัญญาส่วนใหญ่ได้นำกล้วยหรือพืชผักผลไม้มาแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ในชุมชนทำให้เกิดมูลค่า และสามารถสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่ได้

คำสำคัญ : ของดีเมืองกล้วยไข่ ตลาดมอกล้วยไข่ ของฝากมอกล้วยไข่

ที่มา : https://acc.kpru.ac.th/KPPStudies/index.php?title=ของดีของมอกล้วยไข่จังหวัดกำแพงเพชร

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2565). ของดีของมอกล้วยไข่จังหวัดกำแพงเพชร. สืบค้น 21 พฤษภาคม 2567, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=2093&code_db=620001&code_type=01

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=2093&code_db=620001&code_type=01

Google search

Mic

ผลิตภัณฑ์เฉาก๊วยชากังราว ของชาวจังหวัดกำแพงเพชร

ผลิตภัณฑ์เฉาก๊วยชากังราว ของชาวจังหวัดกำแพงเพชร

เฉาก๊วยชากังราว มีโรงงานผลิตอยู่ที่ ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร แต่ผู้อ่านทุกๆ ท่านไม่จำเป็นต้องลำบากไปชิมเฉาก๊วยถึงกำแพงเพชรเนื่องจากทางโรงงานมีการจัดส่งจำหน่ายไปทั่วประเทศ รสชาติของเฉาก๊วยถือได้ว่ายอดเยี่ยม เหนียวหยุ่นและมีกลิ่นหอมอ่อนๆ ของเฉาก๊วยแท้อบอวลอยู่ในปากยามกิน เป็นเฉาก๊วยที่อร่อยที่สุดเท่าที่ทีมงานเคยได้ลิ้มลองมา แม้ว่าเวลาไปซื้อคุณอาจรู้สึกแปลกๆ เพราะคนขายจะนำเฉาก๊วยพร้อมน้ำเชื่อมซึ่งอยู่ในถุงสำเร็จรูปมาตัดถุงเทใส่ชามใส่น้ำแข็งแล้วก็นำมาให้คุณรับประทาน 

เผยแพร่เมื่อ 27-01-2021 ผู้เช้าชม 2,832

กระยาสารทแม่ฉลอง

กระยาสารทแม่ฉลอง

กระยาสารทแม่ฉลอง” ของอร่อย ของดี จากจังหวัดกําแพงเพชร ขนมที่ชาวบ้านนิยมทําในช่วงเทศกาลสารทเดือนสิบ จนเป็นของฝากจากจังหวัดกําแพงเพชร ขนมที่คนทั่วไปสามารถหาซื้อมารับประทานได้ตลอดปี

เผยแพร่เมื่อ 27-01-2021 ผู้เช้าชม 1,333

ผลิตภัณฑ์กล้วยกวนตองแก้ว

ผลิตภัณฑ์กล้วยกวนตองแก้ว

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเกาะน้ำโจนสามัคคี จัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ วันที่ 23 ธันวาคม 2543 ซึ่งมีจำนวนสมาชิก 30 คน โดยการรวมตัวกันเองของชาวบ้านในหมู่บ้านเกาะน้ำโจน เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่ในชุมชนประกอบอาชีพทำนา ทำไร่ และมีเวลาว่างหลังจากการทำไร่ทำนาเลยรวมตัวกัน เพื่อปรึกษาหารือเพื่อประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

เผยแพร่เมื่อ 27-01-2021 ผู้เช้าชม 1,150

ของดีของมอกล้วยไข่จังหวัดกำแพงเพชร

ของดีของมอกล้วยไข่จังหวัดกำแพงเพชร

มอกล้วยไข่เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากกล้วยไข่และพืชผักผลไม้ ตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินสายเอเชียหมายเลข 1 สายกำแพงเพชร – นครสวรรค์ กิโลเมตรที่ 343 ที่อยู่ห่างจากตัวเมืองกำแพงเพชร ประมาณ 10 กิโลเมตร มีร้านขายวางเรียงรายยาวประมาณ 200 เมตร ซึ่งสินค้าในตลาดมอกล้วยไข่เป็นแหล่งภูมิปัญญารวมสินค้าของคนในชุมชน ประกอบไปสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูป ร้านค้า ในตลาดเปิดให้บริการตลอดทั้งวันแต่ปัจจุบันภายใต้สถานการณ์โควิด19 ทำให้มีการปรับเปลี่ยนเวลาปิดเป็นเวลาประมาณ 21.00 น. ตามมาตรการของภาครัฐ ทั้งนี้การศึกษาเรื่อง “ของดีของมอ กล้วยไข่จังหวัดกำแพงเพชร” จึงมีความสำคัญกับระบบเศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของคนในชุมชนอย่างยืน บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ประวัติความเป็นมา 2) ประเภทผลิตภัณฑ์และขั้นตอนกระบวนการผลิต

เผยแพร่เมื่อ 13-06-2022 ผู้เช้าชม 5,031

พุดดิ้งชากังราว

พุดดิ้งชากังราว

ของฝากจากเมืองกำแพงเพชร นอกจากจะมีเฉาก๊วยชากังราวแล้ว เรายังมีพุดดิ้งชากังราวที่รสชาติหอมและหวานน้อย ตัวพุดดิ้งเนื้อนุ่มแถมมีมะพร้าวมชิ้นใหญ่อีกด้วย กินพุดดิ้งชากังราวเย็นๆ สามารถดับร้อนได้ดีเลยทีเดียว ร้านจะอยู่แถววงเวียนต้นโพธิ์ในตัวเมืองกำแพงเพชรอยู่ฝั่งเดียวกับธนาคารกรุงไทยสาขาต้นโพธิ์ ใครที่ได้ผ่านมาแถวเมืองกำแพงของเรา สามารถซื้อพุดดิ้งชากังราวไปฝากเพื่อนและครอบครัวได้

เผยแพร่เมื่อ 30-09-2022 ผู้เช้าชม 1,093

โป่งข่าม เมืองกำแพงเพชร

โป่งข่าม เมืองกำแพงเพชร

โป่งข่าม หรือ แก้วโป่งข่าม เป็นแร่ตระกูลควอทซ์ (Quartz) เป็นแร่รัตนชาติ มีค่าความแข็งอยู่ในอันดับที่ 7 ตามมาตรความแข็งของโมส์ (Moh’s scale of hardness) ลักษณะของแก้วโป่งข่ามมีตั้งแต่โปร่งใสไปจนถึงทึบแสงและมีสีที่หลากหลาย แก้วโป่งข่ามถือเป็นหินแก้วใสตามธรรมชาติ ก่อตัวขึ้นเป็นผลึกอยู่ใต้ดินหรือในถ้ำที่มีความเย็น ซึ่งสามารถเติบโตขึ้นได้คล้ายกับต้นไม้และจะห่อหุ้มสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ใกล้ทำให้เกิดรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละชิ้น ทั้งนี้คำว่า “โป่ง” หมายถึงความกลวงใสซึ่งหรือลักษณะโปร่งใส และคำว่า “ข่าม” หมายถึงความศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นไปตามความเชื่อของคนโบราณที่ถือว่า “แก้วโป่งข่าม” เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถคุ้มภัยให้คุณในทางดี สามารถดูดซับพลังงานจากธรรมชาติได้ และยังสามารถแสดงพลังงานออกมาในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งนี้ โป่งข่ามสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภทตามลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏในรูปแบบของแก้วโป่งข่ามแต่ละชนิด

เผยแพร่เมื่อ 27-06-2022 ผู้เช้าชม 331

เมี่ยงชากังราว

เมี่ยงชากังราว

เมี่ยง หรือเมี่ยงชากังราว ชาวจังหวัดกำแพงเพชร มีวัฒนธรรมในการอมเมี่ยง หรือกินเมี่ยง มาตั้งแต่สมัยโบราณ เพราะใบเมี่ยงจะมีคาเฟอินเล็กน้อย โดยส่วนมากมักจะพบในงานศพ ซึ่งชาวกำแพงเพชรจะต้อนรับผู้ที่มาร่วมงานด้วยเมี่ยง เพื่อให้แขกได้อมเมี่ยงไปพลาง ๆ ก่อน ภูมิปัญญาด้านเมี่ยงของกำแพงเพชร ได้แก่ นางกิมเฮียะ ปิยะพงษ์ เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 3 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร และหาซื้อได้ที่ร้านของฝาก ร้านเมี่ยงชากังราว(เจ๊ม่วย) ข้างวัดบาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร ซึ่งดำเนินการโดยนางกิมเฮียะ ปิยะพงษ์(เจ๊ม่วย) และครอบครัว

เผยแพร่เมื่อ 07-11-2023 ผู้เช้าชม 144

กล้วยไข่

กล้วยไข่

กล้วยไข่เป็นสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดกำแพงเพชร นิยมรับประทานกับกระยาสารท กล้วยไข่ปลูกกันมากในจังหวัดกำแพงเพชร จากงานวิจัยของสำนักโภชนาการ กรมอนามัย พบว่า มีประโยชน์สูง โดยมีวิตามินอี เบตาแคโรทีน และวิตามีนซี ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง หรือทำให้เกิดการอักเสบ การทำลายเนื้อเยื่อ รวมทั้งโรคตาต้อกระจกได้

เผยแพร่เมื่อ 27-01-2021 ผู้เช้าชม 3,139

กล้วยตากแดดดี

กล้วยตากแดดดี

คุณธีรพัฒน์ ปานสุด ผู้บุกเบิกผลิตภัณฑ์กล้วยตากแบรนด์ “กล้วยตากแดดดี” และผลิตภัณฑ์อื่นอย่างกล้วยกรอบไส้มะขาม ที่บรรจุอยู่ในแพ็คเกจที่มีสีสัน สดใส น่ารับประทาน จะขอนำเสนอสินค้าจากชุมชนที่มีวัตถุดิบมาจาก “กล้วย” ซึ่งไม่ใช่กล้วยไข่ แต่เป็นกล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่อง ที่มีลักษณะเฉพาะ คือ ไส้จะมีสีเหลืองขนาดเล็ก เหนียวนุ่ม รสชาติหวานจัด เมื่อนำมาแปรรูปจะได้กล้วยแปรรูปที่มีรสชาติหวานแบบธรรมชาติ แบบที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลมารบกวนผู้ที่รักสุขภาพด้วย

เผยแพร่เมื่อ 07-11-2023 ผู้เช้าชม 168