กลุ่มผลิตผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ

กลุ่มผลิตผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ

เผยแพร่เมื่อ 27-04-2020 ผู้ชม 962

[16.4446775, 99.7288487, กลุ่มผลิตผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ]

        เริ่มก่อตั้งในหมู่ที่ 6 บ้านโนนใหญ่ ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อปี พงศ. 2525 เริ่มต้นมีสมาชิกก่อตั้ง 43 คน ต่อมาปี 2543 แยกหมู่บ้านเป็นหมู่ที่ 10 บ้านโนนใหญ่พัฒนา และมีสมาชิกจากหมู่ที่ 5 บ้านลานกระดี่ และหมู่ที่ 9 บ้านสมบูรณ์พัฒนามาร่วมกิจกรรมด้วย รวมมีสมาชิกทั้งหมด 4 หมู่บ้าน จำนวน 79 คน
        จุดสำคัญที่ทำให้ผ้าทอมือเป็นที่รู้จักแพร่หลายจากลุ่มทอผ้า หมู่ที่ 6 บ้านโนนใหญ่ ตำบลหนองทอง ได้นำผ้าไหมมัดหมี่ไปเสนอให้มูลนิธิศิลปาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พิจารณา ณ พระราชตำหนักภูพานราชนิเวศน์ ในปี พ.ศ.2525 จึงได้รับความสนใจ จากนั้นมูลนิธิฯ ได้มอบหมายให้กลุ่มดำเนินการผลิตผ้าไหมทอมือตามแบบและลายผ้าที่ต้องการส่งเข้าไปถวาย ณ พระตำหนักสวนจิตรลดา ในนามมูลนิธิศิลปาชีพเรื่อยมา
        ด้วยความเป็นผู้มีเชื้อสายจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงทำให้มีความสามารถด้านการทอผ้าเป็นอย่างดี เป็นเหตุให้ในปี 2525 มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่หมู่ที่ 6 บ้านโนนใหญ่ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไทรงาม และมีส่วนร่วมทำให้ชนะการประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาป้องกันตนเอง (อพป.) ระดับภาค จึงได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานราชการต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปี 2543 ได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนกลุ่มอาชีพจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทอง หมู่ละ 50,000 บาท เป็นทุนจัดซื้ออุปกรณ์การผลิต เช่น วัตถุดิบ กี่ทอผ้า และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และส่งใช้คืนภายใน 4 ปี ซึ่งปัจจุบันได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมเป็นหมู่บ้านละ 100,000 บาท รายได้โดยเฉลี่ยของสมาชิก 2,000-2,500 บาทต่อเดือน (ขึ้นอยู่กับความสามารถในการผลิต) ปัจจุบันผลิตและจำหน่ายทั่วไปทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด
        ปีพ.ศ. 2544 กลุ่มได้เข้าร่วมโครงการ “ฝ้ายแกมไหม” ภายใต้การสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานหลายแห่ง โดยเน้นการผลิตผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ วัตถุดิบที่ผลิตมีทั้งฝ้ายและไหม
       ปัจจุบันกลุ่มได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายผ้าย้อมสีธรรมชาติของจังหวัดกำแพงเพชรและนางหวาน อ่อนเฉวียง ประธานกลุ่มฯ ได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานเครือข่าย มีสมาชิกเป็นกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ จำนวน 20 กลุ่ม และกำลังขับเคลื่อนเครือข่ายให้เป็นเครือข่ายที่มีคุณภาพ และสร้างรายได้แก่สมาชิกทั้งจังหวัดต่อไป ภายใต้การสนับสนุนส่งเสริมของพัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร (นายณรงค์ ปุยศิริลักษณ์) และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร กิจกรรมระยะแรก คือ การจัดหาวัตถุดิบการผลิตในนามของเครือข่ายสนับสนุนที่เป็นสมาชิก ซึ่งจะลดภาระค่าใช้จ่ายในการลงทุนการผลิตแก่สมาชิกได้อย่างมาก ตลอดจนจัดหาแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในนามของเครือข่ายด้วย
        จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
        1. เป็นผ้าย้อมสีธรรมชาติทอมือ มีเอกลักษณ์ “ชิ้นเดียวในโลก” คือผลิตด้วยมือ (Handmade)
        2. ใช้สีย้อมจากธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ ใบไม้ เปลือกไม้ เป็นต้น
        3. ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิต โดยมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ เกิดจากการสืบสานถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ และคิดค้นขึ้นใหม่ด้วยตนเอง
        4. ผลิตภัณฑ์มีหลากหลายประเภท เช่น ผ้าขาวม้า ผ้าซิ่น ผ้ามัดหมี่ ผ้าฝ้ายแกมไหม โสร่ง เป็นต้น

คำสำคัญ : ผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ

ที่มา : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร. (2549). วัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมินามอำเภอไทรงาม. กำแพงเพชร: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร.

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2563). กลุ่มผลิตผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ. สืบค้น 21 พฤษภาคม 2567, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1446&code_db=610007&code_type=04

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1446&code_db=610007&code_type=04

Google search

Mic

กลุ่มผลิตผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ

กลุ่มผลิตผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ

ด้วยความเป็นผู้มีเชื้อสายจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงทำให้มีความสามารถด้านการทอผ้าเป็นอย่างดี เป็นเหตุให้ในปี 2525 มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่หมู่ที่ 6 บ้านโนนใหญ่ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไทรงาม และมีส่วนร่วมทำให้ชนะการประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาป้องกันตนเอง (อพป.) ระดับภาค จึงได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานราชการต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง

เผยแพร่เมื่อ 27-04-2020 ผู้เช้าชม 962

ศิลปะการแทงหยวก

ศิลปะการแทงหยวก

การแทงหยวก เป็นศิลปะอย่างหนึ่งซึ่งแสดงถึงภูมิปัญญาของคนไทยที่รู้จักประยุกต์นำสิ่งของใกล้ตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ การแทงหยวกจะใช้ในงานพิธีต่างๆ เช่น งานบวช งานศพ หรือการตกแต่งประดับประดาขบวนรถในประเพณีสำคัญๆ โดยใช้ประกอบการตกแต่งสถานที่ อาสนะ เสา ให้สวยงาม สำหรับอำเภอไทรงาม ยังคงมีผู้สืบทอดการแทงหยวก คือนายเฉลิม จางวางเลี้ยง อยู่บ้านเลขที่ 302 บ้านหนองไม้กอง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม

เผยแพร่เมื่อ 27-04-2020 ผู้เช้าชม 574

กลุ่มปุ๋ยน้ำสูตรใหม่ ปุ๋ยเม็ดอินทรีย์ ของบ้านหนองไม้แดง

กลุ่มปุ๋ยน้ำสูตรใหม่ ปุ๋ยเม็ดอินทรีย์ ของบ้านหนองไม้แดง

ปุ๋ยน้ำดี-โมลาสซ์ คือ ธาตุอาหารพืชสูตรเข้มข้นพิเศษชนิดน้ำ ประกอบด้วยธาตุอาหารหลัก อาหารรองและธาตุสารอาหารเสริม ซี่งอยู่ในรูปที่พืชดูดซึมน้ำเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ทันที กระตุ้นการเจริญเติบโตทางราก กิ่งไม้และลำต้นได้อย่างสมดุล สร้างตาดอก ป้องกันดอกและผลร่วง ผลโตเร็ว ป้องกันแมลง ป้องกันเชื้อรา ปุ๋ยสูตรใหม่นี้ สามารถใช้ได้ดีกับพืชสวนครัว

เผยแพร่เมื่อ 27-04-2020 ผู้เช้าชม 511

กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 7 บ้านไทรงามใต้

กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 7 บ้านไทรงามใต้

กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 7 บ้านไทรงามใต้ ตำบลไทรงาม มีผลิตภัณฑ์ คือกล้วยกวน และขนมกง จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2543 มีจำนวนสมาชิก 56 คน โดยนางคำพอง พลีสัตย์ ที่ตั้งกลุ่ม เลขที่ 88 หมู่ที่ 7 ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์กล้วยกวน เคยประกวดจนได้รับรางวัล ประเภทอาหาร ในการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 27-04-2020 ผู้เช้าชม 503