ศิลปะการแทงหยวก

ศิลปะการแทงหยวก

เผยแพร่เมื่อ 27-04-2020 ผู้ชม 573

[16.4446775, 99.7288487, ศิลปะการแทงหยวก]

การแทงหยวก เป็นศิลปะอย่างหนึ่งซึ่งแสดงถึงภูมิปัญญาของคนไทยที่รู้จักประยุกต์นำสิ่งของใกล้ตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ การแทงหยวกจะใช้ในงานพิธีต่างๆ เช่น งานบวช งานศพ หรือการตกแต่งประดับประดาขบวนรถในประเพณีสำคัญๆ โดยใช้ประกอบการตกแต่งสถานที่ อาสนะ เสา ให้สวยงาม สำหรับอำเภอไทรงาม ยังคงมีผู้สืบทอดการแทงหยวก คือนายเฉลิม จางวางเลี้ยง อยู่บ้านเลขที่ 302 บ้านหนองไม้กอง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม นายเฉลิมกล่าวว่า ถึงแม้ว่าศิลปะการแทงหยวกเป็นงานที่ต้องอาศัยความละเอียดอ่อน ความอดทน และการแทงหยวกแต่ละครั้งจะใช้เวลานานก็ตาม ตนมีความต้องการจะถ่ายทอดวิธีการเทงหยวกนี้ให้แก่เด็กรุ่นหลังและไม่ต้องการให้การแทงหยวกนี้สูญหายไป

คำสำคัญ : ศิลปะการแทงหยวก

ที่มา : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร. (2549). วัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมินามอำเภอไทรงาม. กำแพงเพชร: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร.

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2563). ศิลปะการแทงหยวก. สืบค้น 19 พฤษภาคม 2567, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1445&code_db=610007&code_type=04

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1445&code_db=610007&code_type=04

Google search

Mic

กลุ่มผลิตผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ

กลุ่มผลิตผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ

ด้วยความเป็นผู้มีเชื้อสายจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงทำให้มีความสามารถด้านการทอผ้าเป็นอย่างดี เป็นเหตุให้ในปี 2525 มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่หมู่ที่ 6 บ้านโนนใหญ่ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไทรงาม และมีส่วนร่วมทำให้ชนะการประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาป้องกันตนเอง (อพป.) ระดับภาค จึงได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานราชการต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง

เผยแพร่เมื่อ 27-04-2020 ผู้เช้าชม 961

ศิลปะการแทงหยวก

ศิลปะการแทงหยวก

การแทงหยวก เป็นศิลปะอย่างหนึ่งซึ่งแสดงถึงภูมิปัญญาของคนไทยที่รู้จักประยุกต์นำสิ่งของใกล้ตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ การแทงหยวกจะใช้ในงานพิธีต่างๆ เช่น งานบวช งานศพ หรือการตกแต่งประดับประดาขบวนรถในประเพณีสำคัญๆ โดยใช้ประกอบการตกแต่งสถานที่ อาสนะ เสา ให้สวยงาม สำหรับอำเภอไทรงาม ยังคงมีผู้สืบทอดการแทงหยวก คือนายเฉลิม จางวางเลี้ยง อยู่บ้านเลขที่ 302 บ้านหนองไม้กอง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม

เผยแพร่เมื่อ 27-04-2020 ผู้เช้าชม 573

กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 7 บ้านไทรงามใต้

กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 7 บ้านไทรงามใต้

กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 7 บ้านไทรงามใต้ ตำบลไทรงาม มีผลิตภัณฑ์ คือกล้วยกวน และขนมกง จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2543 มีจำนวนสมาชิก 56 คน โดยนางคำพอง พลีสัตย์ ที่ตั้งกลุ่ม เลขที่ 88 หมู่ที่ 7 ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์กล้วยกวน เคยประกวดจนได้รับรางวัล ประเภทอาหาร ในการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 27-04-2020 ผู้เช้าชม 502

กลุ่มปุ๋ยน้ำสูตรใหม่ ปุ๋ยเม็ดอินทรีย์ ของบ้านหนองไม้แดง

กลุ่มปุ๋ยน้ำสูตรใหม่ ปุ๋ยเม็ดอินทรีย์ ของบ้านหนองไม้แดง

ปุ๋ยน้ำดี-โมลาสซ์ คือ ธาตุอาหารพืชสูตรเข้มข้นพิเศษชนิดน้ำ ประกอบด้วยธาตุอาหารหลัก อาหารรองและธาตุสารอาหารเสริม ซี่งอยู่ในรูปที่พืชดูดซึมน้ำเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ทันที กระตุ้นการเจริญเติบโตทางราก กิ่งไม้และลำต้นได้อย่างสมดุล สร้างตาดอก ป้องกันดอกและผลร่วง ผลโตเร็ว ป้องกันแมลง ป้องกันเชื้อรา ปุ๋ยสูตรใหม่นี้ สามารถใช้ได้ดีกับพืชสวนครัว

เผยแพร่เมื่อ 27-04-2020 ผู้เช้าชม 509