วัดทุ่งกระเชาะ

วัดทุ่งกระเชาะ

เผยแพร่เมื่อ 17-08-2018 ผู้ชม 1,294

[16.9737526, 98.8974128, วัดทุ่งกระเชาะ]

ชื่อวัด :
         วัดทุ่งกระเซาะ

สถานที่ตั้ง : 
         ตั้งอยู่เลขที่ 135 บ้านทุ่งกระเชาะ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

ประวัติความเป็นมา :
         เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือยาว 43 วา 3 ศอก ติดต่อกับถนนสาธารณะ ทิศใต้ยาว 46 วา 1 ศอก ติดต่อกับห้วยตาก ทิศตะวันออกยาว 32 วา ติดต่อกับถนนสาธารณะ ทิศตะวันตกยาว 28 วา ติดต่อกับธรณีสงฆ์ โดยมีโฉนดเลขที่ 1379 และที่ธรณีสงฆ์ 1 แปลง เนื้อที่ 2 ไร่
         พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี อุโบสถกว้าง 7.18 เมตร ยาว 11.82 เมตร สร้าง พ.ศ.2490 ศาลาการเปรียญกว้าง 10.27 เมตร ยาว 14.40 เมตร สร้าง พ.ศ.2525 กุฏิสงฆ์ จำนวน 2 หลัง เป็นอาคารไม้ 1 หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ 1 หลัง สำหรับปูชนียวัตถุ พระประธานในอุโบสถและพระมหากัจจายน์
         วัดทุ่งกระเชาะ สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2203 มีนามตามชื่อบ้าน หมู่บ้านนี้เดิมได้มีชาวเวียงจันทร์อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นส่วนมาก หมู่บ้านที่วัดตั้งอยู่นี้มีต้นไม้ใหญ่เรียก ต้นทุ่งกระเชาะ ชาวบ้านได้อาศัยเป็นที่พักเดินทาง หรือพักรอคอยกันเป็นประจำ ต่อมาจึงได้เรียกชื่อบ้านตามชื่อต้นไม้นี้ด้วย เมื่อปี พ.ศ. 2488 ได้มีการรวมวัดร้องที่นา และวัดห้วยแม่ไข่ เข้ากับวัดทุ่งกระเชาะ หรือวัดทุ่งกระเชา นี้ด้วย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2440 มีพระภิกษุอยู่จำพพรรษา 5 รูป สามเณร 4 รูป ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2487 มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสำนักงานเกษตรตำบลตั้งอยู่ในที่วัดนี้ด้วย

คำสำคัญ : วัดทุ่งกระเชาะ

ที่มา : http://tak.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=218:2012-05-10-07-39-35&catid=59:2012-04-26-03-31-07&Itemid=120

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2561). วัดทุ่งกระเชาะ. สืบค้น 24 มิถุนายน 2567, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap/local/?nu=pages&page_id=792&code_db=610009&code_type=TK005

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=792&code_db=610009&code_type=TK005

Google search

Mic

วัดเด่นไม้ซุง

วัดเด่นไม้ซุง

วัดเด่นไม้ซุง ตั้งอยู่ที่บ้านเด่นไม้ซุง หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 3 ไร่ อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกับที่ดินของนายทรง ทิศใต้และทิศตะวันออกติดต่อกับทางเดินสาธารณะ ทิศตะวันตกติดต่อกับลำคลองสาธารณะ

เผยแพร่เมื่อ 17-08-2018 ผู้เช้าชม 969

วัดน้ำปุ

วัดน้ำปุ

วัดน้ำปุ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๗ บ้านน้ำปุ หมู่ที่ ๗ ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๑ งาน ๖๓ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกับที่ดินของ ด.ต.ทอง กรพาหา ทิศใต้ติดต่อกับทางสาธารณะ ทิศตะวันออกติดต่อกับถนนและแม่น้ำปิง ทิศตะวันตกติดต่อกับที่ดิน นายเฮียง และนายศูน

เผยแพร่เมื่อ 16-08-2018 ผู้เช้าชม 1,418

วัดดงยาง

วัดดงยาง

วัดดงยาง ตั้งอยู่เลขที่ 100 บ้านดงยาง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือ 36 วา ติดต่อกับที่ดินของนายยอง ใจวงษา ทิศใต้ยาว 36 วา ติดต่อกับถนนหลวง ทิศตะวันออกยาว 65 วา ติดต่อกับที่ตั้งโรงเรียน ทิศตะวันตกยาว 65 วา ติดต่อกับห้วยแม่ใข โดยมี น.ส. 3 ก. เลขที่ 1401 เป็นหลักฐาน และมีที่ธรณีสงฆ์ 2 แปลง เนื้อที่ 6 ไร่ ตาม ส.ค. 1 เป็นหลักฐาน

เผยแพร่เมื่อ 16-08-2018 ผู้เช้าชม 1,055

วัดเกาะลาน

วัดเกาะลาน

วัดเกาะลาน ตั้งอยู่ที่บ้านเกาะลาน หมู่ที่ 3 ตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 6 ไร่ 39 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือยาว 46วา ติดต่อกับถนนสาธารณะ ทิศใต้ยาว 53 วา 3 ศอก ติดต่อกับที่ตั้งโรงเรียน ทิศตะวันออกยาว 45 วา 1 ศอก ติดต่อกับทุ่งนา ทิศตะวันตกยาว 46 วา 3 ศอก ติดต่อกับถนนสาธารณะ โดย น.ส. 3 ก. เลขที่ 111 เป็นหลักฐาน

เผยแพร่เมื่อ 15-08-2018 ผู้เช้าชม 1,343

วัดแม่ยะ

วัดแม่ยะ

วัดแม่ยะ ตั้งอยู่ที่บ้านแม่ยะ หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๓ ไร่ ๒๐ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกับหมู่บ้าน ทิศใต้ติดต่อกับที่ดินของประชาชน ทิศตะวันออกติดต่อกับแม่น้ำ ทิศตะวันตกติดต่อกับถนนสาธารณะ และมีที่ธรณีสงฆ์ ๑ แปลง เนื้อที่ ๓ งาน ๔๖ ตารางวา

เผยแพร่เมื่อ 16-08-2018 ผู้เช้าชม 1,152

วัดทุ่งยั้ง

วัดทุ่งยั้ง

วัดทุ่งยั้ง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๓ บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๕ ไร่ ๒ งาน ๑๒๐๔๐ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือยาว ๓๙ วา ๒ ศอก ติดต่อกับถนนสาธารณะ ทิศใต้ยาว ๕๐ วา ติดต่อกับถนนสาธารณะ ทิศตะวันออกยาว ๔๖ วา ติดต่อกับที่ตั้งบ้านของนายจวน วงษ์อินทร์ ทิศตะวันตกยาว ๔๖ วา ๒ ศอก ติดต่อกับถนนสาธารณะ โยมี น.ส. ๔ ง เลขที่ ๒๐๑๖ เป็นหลักฐาน

เผยแพร่เมื่อ 16-08-2018 ผู้เช้าชม 1,048

วัดบ้านปูน

วัดบ้านปูน

วัดบ้านปูน ตั้งอยู่ที่บ้านปูน หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๔ ไร่ ๑ งาน ๓๐ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกับหมู่บ้านประชาชน ทิศใต้ตืดต่อกับหม่าบ้านประชาน ทิศตะวันออกติดต่อกับถนนริมแม่น้ำปิง ทิศตะวันตกติดต่อกับถนนสาธารณะ

เผยแพร่เมื่อ 16-08-2018 ผู้เช้าชม 1,258

วัดน้ำล้อม

วัดน้ำล้อม

วัดน้ำล้อม ตั้งอยู่บ้านปากร้องห้วยจี้ หมู่ที่ ๑ ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๔ ไร่ ๓ งาน ๘๐ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกับที่ดินนายห้วน บุญส่ง ทิศใต้ติดต่อกับที่ดินนางทา เขียวไสว ทิศตะวันออกติดต่อกับที่ดินนายห้วน บุญส่ง ทิศตะวันตกติดต่อกับที่ดินนางจีน มีลาน

เผยแพร่เมื่อ 16-08-2018 ผู้เช้าชม 1,072

วัดทุ่งกระเชาะ

วัดทุ่งกระเชาะ

วัดทุ่งกระเชาะ ตั้งอยู่เลขที่ 135 บ้านทุ่งกระเชาะ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือยาว 43 วา 3 ศอก ติดต่อกับถนนสาธารณะ ทิศใต้ยาว 46 วา 1 ศอก ติดต่อกับห้วยตาก ทิศตะวันออกยาว 32 วา ติดต่อกับถนนสาธารณะ ทิศตะวันตกยาว 28 วา ติดต่อกับธรณีสงฆ์ โดยมีโฉนดเลขที่ 1379 และที่ธรณีสงฆ์ 1 แปลง เนื้อที่ 2 ไร่

เผยแพร่เมื่อ 17-08-2018 ผู้เช้าชม 1,294

โองโมงค์ธรรมศุทธิ

โองโมงค์ธรรมศุทธิ

อุโมงเนินธรรมศุทธิ (ชาวบ้าน เรียกว่า โองโมงค์) อยู่ในความดูแลของวัดเกาะลาน ตั้งอยู่ที่ตำบลสมอโคน หมู่ 3 อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก  ปัจจุบันเป็นสถานที่พักชั่วคราวของพระสงฆ์ที่ธุดงค์ผ่านมา และชาวบ้านได้ร่วมใจกันรื้อฟื้นประเพณีเข้าปริวาสกรรม เพื่อให้อยู่คู่กับสถานที่แห่งนี้ตลอดไปลักษณะของโองโมงค์ธรรมศุทธิ เป็นสิ่งก่อสร้างทำด้วยอิฐ และฉาบด้วยดินเผามีรูปร่างคล้ายอุโมงค์สูงประมาณ 1.50 เมตร กว้างประมาณ 1.20 เมตร และยาวประมาณ 2.40 เมตร มีช่องทางเข้าออกด้านหน้าด้านเดียว ด้านหลังก่ออิฐทึบมีช่องระบายอากาศ เป็นสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ 1 ช่อง บนหลังคาก่อเป็นรูปทรงใบเสมาเป็นเหลี่ยมและตกแต่งลวดลายประดับไว้ทั้งหมด 25 หลัง ระยะห่างกันประมาณ 0.80 เมตร สร้างในแนวลักษณะของครึ่งวงกลมบนเนินธรรมศุทธิภายในโองโมง มีพื้นที่เหมาะสำหรับบุคคลที่จะอาศัยได้เพียงคนเดียว

เผยแพร่เมื่อ 15-08-2018 ผู้เช้าชม 1,077