ผ้าปักชาวเขา (ผ้าตกแต่ง)

ผ้าปักชาวเขา (ผ้าตกแต่ง)

ผ้าปักชาวเขา (ผ้าตกแต่ง)

เผยแพร่เมื่อ 26-02-2017 ผู้ชม 133

[16.385216, 99.5252776, ผ้าปักชาวเขา (ผ้าตกแต่ง)]

กระบวนการผลิต 

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

1. ผ้า ต้องเป็นผ้าที่มีความละเอียด มีตาผ้าที่เท่ากัน
2. ด้าย
3. เข็ม
4. กรรไกร 

ขั้นตอนการผลิต

1. เลือกผ้า และด้าย ที่มีสีตามต้องการ
2. เมื่อได้ผ้าและด้าย ตามต้องการแล้ว
นำผ้ามาตัดให้ได้ขนาดที่ต้องการว่า
จะนำผ้าชิ้น นั้นไปทำอะไร เช่น กระเป๋า
เสื้อ ผ้าตกแต่ง ฯลฯ

3. ปักลวดลายที่ต้องการลงบนผืนผ้า
ตามตาผ้าซึ่งมีขนาดเท่า ๆ กัน ตามรูปแบบ
หรือลวดลายที่ต้องการ

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

ผลิตด้วยมือทุกขั้นตอน โดยใช้ความประณีต ผ้าที่ใช้ต้องเลือกที่มีตาสม่ำเสมอกัน เมื่อปักลวดลายลงไปแล้วจะเกิดความสม่ำเสมอกัน สีของด้ายต้องเลือกให้กลมกลืน ผ้าและด้ายต้องมีความคงทนและสีไม่ตก ผู้ปักต้องดึงด้ายให้กระชับสม่ำเสมอกัน

http://www.otoptoday.com/wisdom

คำสำคัญ : ผ้าปักชาวเขา

ที่มา : 77/7 ม.9 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : นางสาวปัทมา รังษี


https://arit.kpru.ac.th/ap/local/?nu=pages&page_id=460&code_db=DB0005&code_type=B002

Google-Scholar : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อ เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลในจังหวัดกำแพงเพชร

ผ้าปักชาวเขา (ผ้าตกแต่ง)

ผ้าปักชาวเขา (ผ้าตกแต่ง)

ประวัติความเป็นมา

เป็นอำเภออีกทีมีราษฎร อพยพมาจากหลากหลายพื้นที่ หลากหลายวัฒนธรรม และประเพณี โดยเฉพาะบ้านอุดมทรัพย์ หมู่ที่ 8 ตำบลหินดาต จะมีราษฎรเป็นชาวเขาเผ่าเย้าหรือเผ่าอิวเมี่ยน ซึ่งอพยพมาจากบ้านปากคลองลาน หมู่ที่ 4 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ชนเผ่าอิวเมี่ยน ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยที่อพยพยมาจากทางตอนใต้ของประเทศจีน มีบันทึกหลักฐานไว้ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย ปัจจุบันเรียกว่าเผ่าเย้ามีงานฝีมือผ้าปักซึ่งเป็นงานฝีมือและเป็นเอกลักษณ์ประจำเผ่า


เผยแพร่เมื่อ 26-02-2017 ผู้เช้าชม 133