ประวัติอำเภอแม่สอด

ประวัติอำเภอแม่สอด

เผยแพร่เมื่อ 15-08-2018 ผู้ชม 1,635

[16.7557014, 98.4335232, ประวัติอำเภอแม่สอด]

 คำขวัญจังหวัด                                                                                           

ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม

คำขวัญอำเภอ                                                                                             

เจ้าพ่อพะวอ องอาจ ธรรมชาติแสนสวย ร่ำรวยอัญมณี ชมของดีริมเมย

ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ                                                                                     

ถนนปราสาทวิถี อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

หมายเลขโทรศัพท์     0-5553-1077 ต่อ 13

หมายเลขโทรสาร      0-5553-1077 ต่อ 11

 

ข้อมูลทั่วไป

1.ประวัติความเป็นมา                                                                                      

มีหลักฐานว่า เมื่อประมาณ 140 ปีที่ล่วงมา บริเวณที่ตั้งตัวอำเภอแม่สอดปัจจุบันนี้ ได้มีชาวกระเหรี่ยงมาตั้งภูมิลำเนาอยู่เรียกชื่อหมู่บ้านว่า "หมู่บ้านพะหน่อเก" ต่อมามีคนไทยจากจังหวัดต่าง ๆ ในภาคเหนือพากันอพยพมา

ทำมาหากินในบริเวณนี้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ส่วนชาวกะเหรี่ยงเจ้าของถิ่นเดิมได้อพยพไปอยู่ที่อื่น เพราะไม่ชอบอยู่ปะปนกับชนเผ่าอื่นนาน ต่อมาเมื่อประชาชนเพิ่มขึ้นจำนวนมากและมีความเจริญตามลำดับ ทางราชการจึงได้มาตั้งด่านเก็บภาษีอากรขึ้นที่หมู่บ้านพะหน่อเกนี้       โดยย้ายมาจากหมู่บ้านแม่ละเมาซึ่งเป็นเป็นด่านเก็บภาษีดั้งเดิม

       เมื่อปี พ.ศ.2441 ทางราชการจึงได้ยกฐานะหมู่บ้านขึ้นเป็นอำเภอเรียกว่า

"อำเภอแม่สอด" ให้อยู่ในเขตปกครองของมณฑลนครสวรรค์  ต่อมาเมื่อมีการแก้ไขการปกครองใหม่ อำเภอแม่สอดจึงได้เปลี่ยนมาขึ้นกับจังหวัดตาก อำเภอแม่สอดจึงเป็นอำเภอหนึ่งในจำนวน 8 อำเภอ กับ 1 กิ่งอำเภอ

        สำหรับประวัติความเป็นมาของชื่ออำเภอแม่สอดนั้น สันนิษฐานไว้เป็น 3 นัย คือ

  1. กล่าวกันว่า อำเภอแม่สอด เป็นเมืองเดียวกับ "เมืองฉอด" ที่เป็นเมืองหนึ่งซึ่งยังประชิดชายแดนราชอาณาจักรสุโขทัย เมืองฉอดมีเจ้าเมืองปกครองชื่อ "พ่อขุนสามชน" คำว่าเมืองฉอดเรียกกันมานานเข้าอาจกลายมาเป็น "แม่สอด" ก็เป็นได้
  2. อำเภอแม่สอดอาจได้ชื่อมาจากลำห้วยสายสำคัญคือ "ห้วยแม่สอด" ที่ไหลคดเคี้ยว (สอดไปสอดมา) ผ่านหมู่บ้านนี้
  3. แม่สอด อาจมาจากคำว่า "เหม่ช็อค" ในภาษามอญ ซึ่งแปลว่าพม่าตาย

2.เนื้อที่/พื้นที่                                                                                              

1,986.116 ตร.กม.

3.สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป                                                                       

มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และ ฤดูหนาว (อยู่ในเขตอิทธิพลมรสุมเขตร้อนจากทะเลอันดามัน)

 ข้อมูลการปกครอง                                                                                     

1.ตำบล.......10.... แห่ง                                                                                 3.เทศบาล..3.....แห่ง

2.หมู่บ้าน....88.... แห่ง                                                                                 4.อบต........9 ... แห่ง

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ                                                                                    

1.อาชีพหลัก ได้แก่  ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง ค้าขาย ทำสวน

2.อาชีพเสริม ได้แก่-หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

3.จำนวนธนาคาร

 มี 10 แห่ง ได้แก่

ธนาคารกรุงไทย  จำกัด (มหาชน) โทร.055-531193,055-531600

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด โทร.055-531870

ธนาคารออมสิน โทร.055-531084

ธนาคารนครหลวงไทย  จำกัด (มหาชา) โทร.055-533311,055-533320

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร.055-531088,055-531639

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร.055-531020,055-531860

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร.055-531212

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด  (มหาชน) โทร.055-533781-82

ธนาคารทหารไทย จำกัด  (มหาชน) โทร.

4.จำนวนห้างสรรพสินค้า  มี 4 แห่ง

 ด้านสังคม                                                                                                   

1.โรงเรียนมัธยม ได้แก่                                                                               

 - สรรพวิทยาคม

 - แม่ปะวิทยาคม

 - แม่กุวิทยาคม

2.มหาวิทยาลัย ได้แก่                                                                                 

มหาลัยราชภัฎกำแพงเพชรศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด โทร.055-531061

วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด

ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ                                               

มีแร่สังกะสี 

ด้านประชากร                                                                                             

1.จำนวนประชากรทั้งสิ้น                                                                            รวม 71,522  คน

2.จำนวนประชากรชาย                                                                                รวม 36,881  คน

3.จำนวนประชากรหญิง                                                                              รวม 34,641 คน

4.ความหนาแน่นของประชากร                                                                   คน/ตร.กม.

ด้านการคมนาคม                                                                                        

1.ทางบก                                                                                                    

- รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  105 /

- สถานีขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์  055-533920,055-532864

- สถานีรถไฟ  หมายเลขโทรศัพท์  -

2.ทางน้ำ                                                                                                     

- ท่าเรือขนส่งโดยสาร 

- ท่าแพขนานยนต์       

3.ทางอากาศ  หมายเลขโทรศัพท์  055 - 563620

ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม                                                                

1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่                                                      

ข้าว/อ้อย/ข้าวโพด/ถั่ว

2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่

(แม่น้ำ/บึง/คลอง)                                                                                         -

 แม่น้ำเมย / ห้วยแม่สอด / ห้วยแม่ปะ / ห้วยหินฝน

3.โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่                                                         

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สำนักงานเหมืองแม่สอด

 

คำสำคัญ : ประวัติอำเภอแม่สอด

ที่มา : http://www.amphoe.com/menu.php

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2561). ประวัติอำเภอแม่สอด. สืบค้น 3 กรกฎาคม 2565, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=669&code_db=610001&code_type=TK007

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=669&code_db=610001&code_type=TK007

Google search

Mic

ประวัติอำเภอแม่สอด

ประวัติอำเภอแม่สอด

อำเภอแม่สอดเป็นอำเภออยู่ทางซีกตะวันตก (ของแม่น้ำปิง) ของจังหวัดตาก ประวัติความเป็นมามีหลักฐานว่าเมื่อประมาณ 120 ปีที่ล่วงมา (ประมาณปี พ.ศ. 2404 – 2405) บริเวณที่ตั้งอำเภอหรือชุมชนใหญ่ของอำเภอในปัจจุบันนี้ ได้มีชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงตั้งถิ่นฐานทำมาหากิจอยู่ เรียกชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านพะหน่อแก” ต่อมามีคนไทยจากถิ่นอื่นหลายท้องที่ทางภาคเหนือ พากันอพยพลงมาทำมาหากิจในบริเวณหมู่บ้านนี้เป็นจำนวนมาก และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ชาวกะเหรี่ยงเจ้าของถิ่นฐานเดิมซึ่งไม่ชอบอยู่ปะปนกับชนเผ่าอื่นต้องพากันอพยพไปอยู่ที่อื่น หมู่บ้านแห่งนี้ได้เจริญขึ้นตามลำดับ จนทางราชการได้ย้ายด่านเก็บภาษีอากรจากบ้านแม่ละเมา มาอยู่ที่หมู่บ้านพะหน่อแกแห่งนี้ จนถึงปี พ.ศ. 2441 ทางราชการจึงได้ยกฐานะหมู่บ้านขึ้นเป็นอำเภอ เรียกชื่อว่า “อำเภอแม่สอด” ให้อยู่ในเขตปกครองของมณฑลนครสวรรค์ ต่อมาเมื่อมีการมีการ ปรับปรุงแก้ไขระบบบริหารราชการส่วนภูมิภาค อำเภอแม่สอดจึงได้เปลี่ยนมาขึ้นกับจังหวัดตาก

เผยแพร่เมื่อ 15-08-2018 ผู้เช้าชม 1,635

มะหน่อ ดรุณีแห่งลุ่มน้ำสาละวิน

มะหน่อ ดรุณีแห่งลุ่มน้ำสาละวิน

จังหวัดตากมีพื้นที่ติดต่อกับประเทศพม่า ทางด้านอำเภอฝั่งตะวันตกของเมือง และมีการติดต่อสังพันธ์กันมายาวนานทั้งในด้านการค้ากองคาราวาน และเมืองตากยังตั้งอยู่ใกล้เมืองมะละแหม่ง ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สำคัญของรัฐมอญในอดีตอีกด้วย จึงทำให้คนตากใกล้ชิดกับชาวพม่ามากทีเดียว โดยเฉพาะในช่วงหลังมานี้ ชาวพม่าทยอยอพยพเข้ามาเป็นแรงงานในตัวอำเภอแม่สอด และยังลงมายังตัวเมืองตากอีกด้วย คนตากมักเรียกสาว ๆ ดรุณีชาวเมียวดี ที่เข้ามาเป็นลูกจ้างทำงานในเมืองตาก ด้วยสรรพนามเฉพาะถิ่นว่า มะหน่อ บ้าง หน่อบ้าง ซึ่งคำสรรพนามนี้ไม่เห็นเมืองอื่นเขาใช้กันนอกจากที่บ้านเรา นี้อาจจะเป็นเอกลักษณ์ทางภาษาถิ่นก็เป็นไปได้

เผยแพร่เมื่อ 03-02-2022 ผู้เช้าชม 59