พิพิธภัณฑ์เรือนไทย

พิพิธภัณฑ์เรือนไทย

เผยแพร่เมื่อ 25-02-2017 ผู้ชม 2,151

[16.4874574, 99.5224037, พิพิธภัณฑ์เรือนไทย]

       พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำเมืองกำแพงเพชร เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ทางจังหวัดกำแพงเพชร กรมศิลปากร กรมสามัญศึกษา และมูลนิธิปริยัติศึกษา ญสส.ในสังฆราชูปถัมภ์ จึงร่วมกันจัดสร้างพิพิธภัณฑ์นี้ขึ้น ในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดกำแพงเพชร
       ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์เป็นเรือนไทยหมู่แบบเรือนไทยภาคกลาง ซึ่งจัดวางผังตำแหน่งพิพิธภัณฑ์ตามอย่างเรือนไทยโบราณ ประกอบด้วยใต้ถุนโล่ง สูง ด้านล่างจัดวางโต๊ะแสดงขนบประเพณีวิถีไทย เช่น ขนมไทย ตุ๊กตาไทย ส่วนด้านบน ทำเรือนชานกว้าง แต่ละห้องบนพิพิธภัณฑ์เป็นที่รวบรวมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและจัดแสดงงานศิลปหัตถกรรม อันแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของบรรพชนในท้องถิ่น แหล่งข้อมูลด้านมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ  ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัด
       การจัดแสดงแบ่งเป็น 5 ส่วน คือ
       1. ประวัติศาสตร์และโบราณคดีทั่วไปเกี่ยวกับความเป็นมาของจังหวัด ซึ่งสันนิษฐานว่ามีมาก่อนกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ประกอบด้วยเมืองโบราณที่บ้านคลองเมือง เมืองนครชุม เมืองเทพนคร เมืองบางพาน และเมืองกำแพงเพชร
       2. ประวัติศาสตร์เมืองกำแพงเพชรทั้งธรณีวิทยา ดินฟ้าอากาศ เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
       3. ชาติพันธุ์วิทยาแสดงเรื่องราวสภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี และการอพยพเคลื่อนย้ายต่าง ๆ ได้แก่ พม่า ไต ลาวโซ่ง ชาวล้านนา ฯลฯ
       4. มรดกดีเด่นของกำแพงแพชรทั้งมรดกธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม เริ่มตั้งแต่พัฒนาการของพระเครื่องเมืองกำแพง พระเครื่องที่สำคัญ ๆ ได้แก่ พระนางพญากำแพงเพชร พระกำแพงซุ้มกอ พระกำแพงกลีบบัว เป็นต้น กล้วยไข่และประเพณีกล้วยไข่  ผลไม้ที่มีชื่อเสียงของจังหวัด พัฒนาการทางอุตสาหกรรมและศิลปหัตถกรรม เมืองกำแพงเพชร
       5. การจัดแสดงความเป็นมาของเมืองในรูปแบบของภาพสี ภาพโปร่งใส แผนผัง แผนที่ หุ่นจำลอง และเทคนิคพิเศษในรูปแบบของมัลติมีเดีย  เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดกำแพงเพชร 
       สถานที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์  อยู่ต่อเนื่องกับที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร  ภายในเขตเมืองเก่าของกำแพงเพชร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 
       นอกจากจัดแสดงนิทรรศการวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของชาวกำแพงเพชรแล้ว บริเวณด้านหลังของพิพิธภัณฑ์ยังนำเสนอพันธุ์กล้วยสายพันธุ์ต่างๆ มากกว่า 200 สายพันธุ์ ที่หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อน และไม่เคยเห็น อาทิ กล้วยลังกา หรือเรียกในชื่ออื่นๆ เช่น กล้วยจีน กล้วยนครสวรรค์ กล้วยน้ำนมราชสีห์ กล้วยส้ม กล้วยเปรี้ยว รสชาติจะแปลก ผลดิบแก่จัดฝานเป็นแผ่นทอดน้ำมัน รสชาติใกล้เคียงมันฝรั่งทอด 
       กล้วยพม่าแหกคุก พบที่ จ.อ่างทอง เมื่อปี 2534 ในขณะใกล้จะสูญพันธุ์   กล้วยเทพรส หรือเรียกกันในชื่ออื่นๆ ว่า กล้วยปลีหลุด  กล้วยปลีหาย  กล้วยสิ้นปลี  กล้วยทิพย์รส  กล้วยพาโล กล้วยตีนเต่า  ผลค่อนข้างเหลี่ยมมนสีเขียวม่น เปลือกหนา  ผลดิบเผาหรือต้มเป็นอาหารของชาวกะเหรี่ยง  นอกจากนี้ยังมี กล้วยไข่พระตะบอง  กล้วยตานี  กล้วยคุนหมิง  กล้วยน้ำหว้าลูกไส้ดำ  กล้วยน้ำหมาก และสายพันธุ์อื่นๆ อีกมากมายที่หาชมได้ยาก
       นอกจากนี้ยังมีศูนย์จริยศึกษา ที่ทำงานการอบรมศิลปะและจริยธรรมแก่เด็กนักเรียนและเยาวชนทั่วไปด้วย
       พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2538 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี (เมื่อ พ.ศ. 2539) และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เมื่อ พ.ศ. 2540
       ภายในพิพิธภัณฑ์ จะมีการจัดแสดง นิทรรศการไว้ 4 ส่วน คือ
           - ประวัติศาสตร์เมืองกำแพงเพชร
           - กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดกำแพงเพชร
           - ธรรมชาติวิทยา แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด
           - มรดกดีเด่นของจังหวัด
       มีพื้นที่ทั้งหมด 25ไร่ ด้านในมีที่จอดรถ  กล้วยหลากหลายสาวยพันธุ์ หลังอาคารเรือนไทย

คำสำคัญ : สายพันธ์กล้วย เรือนไทย

ที่มา : http://sadoodtakamphaengphet.com/content/พิพิธภัณฑ์เรือนไทย-หรือ-พิพิธภัณฑสถานกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ

รวบรวมและจัดทำข้อมูล :


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2560). พิพิธภัณฑ์เรือนไทย. สืบค้น 18 พฤษภาคม 2567, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=231&code_db=610002&code_type=03

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=231&code_db=610002&code_type=03

Google search

Mic

พิพิธภัณฑ์เรือนไทย

พิพิธภัณฑ์เรือนไทย

พิพิธภัณฑ์เรือนไทย หรือ พิพิธภัณฑสถานกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่อยู่ติดกับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกำแพงเพชร ภายในประกอบด้วยหมู่เรือนไทยไม้สักทองขนาดใหญ่ หลายหลัง บรรยากาศภายในร่มรื่น ที่สำคัญด้านหลังอาคารเรือนไทย มีกล้วยสายพันธุ์แปลกๆ ให้ชมกว่า 200สายพันธุ์ทีเดียว เรียกว่าเป็นศูนย์รวมสายพันธุ์กล้วย

เผยแพร่เมื่อ 25-02-2017 ผู้เช้าชม 2,151

ริมฝั่งแม่น้ำสองสี

ริมฝั่งแม่น้ำสองสี

ริมฝั่งแม่น้ำสองสี เป็นบริเวณที่เกิดจากแม่น้ำปิงและลำคลองขลุงไหลมาบรรจบกันทำให้เกิดเป็นแม่น้ำสองสี และมีเกาะเป็นแหลมยื่นออกมาในแม่น้ำ

เผยแพร่เมื่อ 26-02-2017 ผู้เช้าชม 773

ศาลเจ้าแม่ทอฮูก

ศาลเจ้าแม่ทอฮูก

จากประวัติที่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าขานต่อ ๆ กันมา เมื่อประมาณ 50 ปีที่ผ่านมามีองค์ของเจ้าแม่ ซึ่งเป็นองค์ไม้แกะสลักลอยตามน้ำมาโผล่ขึ้นที่บ้านศาลเจ้าแม่ ชาวบ้านได้ร่วมใจกันอัญเชิญองค์เจ้าแม่ขึ้นไว้ที่ศาลเจ้าที่ชาวบ้านช่วยสร้างขึ้นที่ริมฝังแม่น้ำปิงฝั่งบ้านแม่ลาดน้อย ครั้งแรกไม่รู้จะตั้งชื่ออะไร เหตุที่เรียกเจ้าแม่ทอฮูกนั้น จากคำเล่าขานต่อกันมามาเมื่อถึงวันดีคืนดีชาวบ้านในละแวกนั้นได้ยินการทอผ้า ซึ่งดังมาจากทางศาลเจ้า ชาวบ้านจึงตั้งชื่อศาลเจ้านั้นว่า "เจ้าแม่ทอฮูก" นั่นเอง

เผยแพร่เมื่อ 24-05-2022 ผู้เช้าชม 12,451

ฟาร์มกล้วยไม้

ฟาร์มกล้วยไม้

สวนกล้วยไม้ภัสนันท์ เป็นฟาร์มกล้วยไม้ที่มีชื่อเสียงในเขตจังหวัดกำแพงเพชร ผลิตและจำหน่ายกล้วยไม้ตัดดอก กล้วยไม้หายาก เป็นแหล่งผลิตกล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือตอนล่าง และเป็นศูนย์รวมพันธุ์กล้วยไม้กว่า 50 สายพันธุ์

เผยแพร่เมื่อ 26-02-2017 ผู้เช้าชม 1,160

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดจันทาราม หมู่ที่ 1 ตำบลลวังแขม จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 26-02-2017 ผู้เช้าชม 1,147

พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชรมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งที่วางไว้คือ เพื่อให้คนตระหนักถึงมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น สังคม การละเล่นพื้นบ้าน ภูมิปัญญาของคนเฒ่าคนแก่ นำไปสู่เศรษฐกิจพอเพียง สนองปรัชญาโรงเรียน ที่มุ่งเน้นความกตัญญูต่อโรงเรียนและท้องถิ่น

เผยแพร่เมื่อ 25-02-2017 ผู้เช้าชม 1,451

นมัสการองค์หลวงพ่อโต

นมัสการองค์หลวงพ่อโต

พระที่ศักดิ์สิทธิ์และประชาชนให้ความเคารพศรัทธาเป็นที่เลื่องลือทั้งใกล้และไกล ชาวบ้านเล่าขานกันมามากต่อมากว่าท่านศักดิ์สิทธิ์

เผยแพร่เมื่อ 26-02-2017 ผู้เช้าชม 896

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวลาวครั่งโค้งวิไล

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวลาวครั่งโค้งวิไล

ผ้าทอไทครั่ง คือ ผลผลิตที่เกิดจากการรังสรรค์ของช่างทอผ้า ที่ได้อาศัยองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษมาเป็นเวลาหลายชั่วอายุคน โดยแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นความภาคภูมิใจของชุมชน ผ้าซิ่นของชาวไทครั่งมักต่อตีนซิ่นด้วยฝ้ายหรือไหม ตีนซิ่นทอเป็นพื้นสีแดงใช้เทคนิคการจกด้วยฝ้ายหรือไหม สีเหลือง ส้ม น้ำเงิน ขาว เขียว ให้เกิดลวดลายโดยทิ้งพื้นสีแดงไว้ด้านล่างของตีนซิ่น การทอตัวซิ่นนิยมทอด้วยเทคนิคมัดหมี่เส้นพุ่ง ด้วยการย้อมสีเดียวและใช้วิธีการแต้มสีอื่นๆเพิ่มเติม หรือภาษาท้องถิ่นเรียกว่า “แจะ” เป็นการให้ลวดลายหมี่มีสีสันเพิ่มขึ้น 

เผยแพร่เมื่อ 02-04-2019 ผู้เช้าชม 815

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดปราสาท

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดปราสาท

พิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดปราสาท ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 บ้านโคนใต้ ตำบลคณฑี ระยะห่างจากตัวเมืองกำแพงเพชร ประมาณ 22 กิโลเมตร ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ เก็บรวบรวมพระพุทธรูปปางต่างๆ สมัยสุโขทัย อยุธยา และเครื่องสังคโลกจำพวก ถ้วย ชาม เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีอาคารสำหรับเก็บอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ และวิถีชีวิตของชาวกำแพงเพชรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ เครื่องมือหาปลา เครื่องจักสาน ตำรายาสมุนไพรไทย

เผยแพร่เมื่อ 25-02-2017 ผู้เช้าชม 805

บ้านปางมะนาว

บ้านปางมะนาว

บ้านปางมะนาว (โครงการคลองลาน 2) หมู่ 11 ตำบลปางมะค่า ห่างจากศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดกำแพงเพชร 25 กิโลเมตร ประกอบด้วย ชนเผ่าที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมต่างจากคนพื้นราบ มีพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดบ้านพักแบบโฮมสเตย์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของหมู่บ้านชาวเขา

เผยแพร่เมื่อ 25-02-2017 ผู้เช้าชม 2,284