พระสมัครสรรพการ

พระสมัครสรรพการ

เผยแพร่เมื่อ 21-12-2020 ผู้ชม 541

[16.7555144, 98.5736416, พระสมัครสรรพการ]

          พระสมัครสรรพการ (ช่วง ทัศนียานนท์) เป็นบุตรหลวงบำรุ่งอุทัยสถาน (พลอย ทัศนียานนท์) ต้นตระกูลทัศนียานนท์ ได้รับพระราชทานนามสกุลจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เม่อวันที่ 29 กันยายน 2457  สมรสกับนางสาวฟู อัมนะเศวต บุตรีพระยาชัยนฤนาถ ผู้ว่าราชกาลเมื่องชัยนาท มีบุตรรวมกัน 11 คน เสียชีวิตตั้งแต่ยังเยาว์ 2 คน

    เมื่อจบการศึกษาระดับชั้นประโยคแล้ว พระสมัครสรรพการได้สมัครเข้ารับราชการเป็นเสมียนมหาดไทยได้เป็นเสมียนตราอักษรเลขที่เมืองอุทัยธานี ด้วยความเป็นผู้ขยันขันแข็งในการทำงาน มีความกระตือรือร้น และความริริ่มสร้างสรรค์ จึงได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นไป จนได้บรรดาศักดิ์เป็น ขุนสมัครสรรพการ และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอแม่สอดเป็นครั้งแรกระหว่าง พ.ศ. 2464 ถึง 2467 เป็นนายอำเภอชายแดนติดกับประเทศพม่า

           พ.ศ. 2467 – พ.ศ. 2469 พระสมัครสรรพการได้ไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอพยุหะคีรี เมืองนครสวรรค์พร้อมกับย้ายมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอแม่สอดอีกครั้ง ด้วยแม่สอดเป็นด่านติดต่อการค้าขายกับอังกฤษ ซึ่งปกครอมงพม่าในขณะนั้น การเจรจาในเรื่องต่างๆ ต้องอยู่ในระดับของเจ้าเมืองที่เสมอกัน ประกอบกับการเดินทางระหว่างตาก – แม่สอด ลำบากมากทางราชการจึงเลื่อนตำแหน่งนายอำเภอเป็นผู้ว่าราชการอำเภอเทียบเท่าผ็ว่าราชการจังหวัด ท่านได้ดินทางไปเจรจากับฝ่ายอังกฤษหลายครั้งที่เมืองกรุงกริกประเทศพม่า ในฐานะผู้ว่าราชการอำเภอแม่สอด การเจรจาสำเร็จไปได้ด้วยดีทุกครั้งนับว่าท่านเป็นผู้ว่าราชการคนแรกและคนเดียวเท่านั้น เพราะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 ทางราชการได้มีการยกเลิกตำแหน่งผู้ว่าราชการอำเภอ พระสมัครสรรพการจึงกลับมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอแม่สอดเหมือนเดิม

          ในระหว่างดำรงตำแหน่งนายอำเภอแม่สอดทั้ง 2 สมันยนั้น พระสมัครสรรพการได้พยายามสร้างความเจริญในเรื่องต่างๆ ให้แก่ท้องถิ่น เช่น สร้างสร้างถนนไปยังตำบลต่างๆ ออกเยี่ยมเยียน ราษฎรตลอดเวลา ทำให้รู้ถึงความเป็นอยู่และความต้องการของราฎรเป็นอย่างดี จึงพยายามสร้างและส่งเสริมในเรื่องต่าง ๆ  ดดยเฉพาะในด้านศึกษา ท่านพยายามส่งเสริมให้ราษฎรได้รับการศึกษามากขึ้น  ท่านได้ดำเนินการของบประมาณจากกระทรวงการศึกษาธิการมาสร้างอาคารเรียนในที่ราชพัสดุ ริมถนนประสาทวิถี ขยายการสอนให้ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในพ.ศ. 2478 ทำให้การศึกษาของอำเภอแม่สอดเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับที่อื่นๆ ชาวอำเภอแม่สอดจึงให้เกียรติลัยกย่องท่านในฐานะผู้ก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอแม่สอด  โดยขออนุญาตตั้งชื่อโรงเรียนตามราชทินนามของท่านว่า โรงเรียนสรรพวิทยาคม

         พ.ศ. 2489 ถึง พ.ศ. 2498 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายยกเทศมนตรีตำบลแม่สอดถึง 2 สมัย ท่านได้ทำนุบำรุ่งท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นอันมาก โยเฉพาะด้านการสร้างถนนติดต่อกับตำบลต่างๆ เป็ยผลให้เศรษฐกิจของอำเภอแม่สอดเจรอญขึ้นเป็นอันมาก ความเป็นอยู่ของประชากรดีขึ้น มรสิ่งอำนวยความสะดวกมากขึ้นอีกมาก เช่น ศาลจังหวัดแม่สอด เปิดทำการเมื่อ พ.ศ. 2478 ทำให้การทำคดีต่าง ๆ สะดวกและรวดเร็วขึ้น บริษัทเดินอากาศ เปิดทำการในปี พ.ศ. 2480 ทำให้การค้าขายสะดวกรวดเร็วมากขึ้น เป็นที่นิยมของคนในอำเภอแม่สอด เพราะยังไม่มีทางรถยนต์ การไฟฟ้า เปิดทำการเมื่อ พ.ศ. 2497 ทำให้คนในแม่สอดมีไฟฟ้าใช้ สถานีวิทยุโทรเลข เปิดทำการเมื่อ พ.ศ. 2495 ทำให้การติดต่อส่งข่าวรวดเร็วขึ้นนอกจากนั้นได้ปรับปรุงอาคารสถานที่ทำงานและสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สอดขึ้นใหม่ที่ถนนปราสาทวิถี ตรงข้าวกับโรงเรียนสรรพวิทยาคม

คำสำคัญ : พระสมัครสรรพการ, บุคคลสำคัญ

ที่มา : วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และถูมิปัญาจังหวัดตาก. (2542). ม.ป.ท.: สถาบัน.

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2563). พระสมัครสรรพการ. สืบค้น 23 พฤษภาคม 2565, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1829&code_db=610003&code_type=TK007

Facebook Twitter LINE Linkedin

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1829&code_db=610003&code_type=TK007

Google : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

วีรบุรุษพระวอ

วีรบุรุษพระวอ

พะวอ เป็นชื่อของชนชาติกะเหรี่ยง คำนำหน้าว่า พะ ก็คือ นาย คำว่า วอ อาจจะแผลงมาจาก วา แปลว่า ขาว หรือ นายขาว พะวา อาจจะเพี้ยนเสียงมาเป็น พะวอ เมา เป็นขุนเขาที่มีรูโหว่เป็นโพลง รูปจำลองของท่านเจ้าพ่อพะวอ บ่งบอกถึงลักษณะของชายชาตินักรบ ชุดแต่งกายที่สมเกียรติศักดิ์ศรี จากบุคลิกภาพของท่าน แสดงถึงเอกลักษณ์ของนักรบโบราณ ใบหน้าเครียดขึงขังดุดัน เรือนกายกำยำสูงใหญ่ ถือง้าวเป็นอาวุธคู่กาย แต่แววตาแฝงด้วยความเมตตาปรานี ด้วยเหตุที่ท่านเป็นนักรบโบราณ จึงชอบเสียงปืนและประทัดมาก จึงมีผู้ยิงปืนและจุดประทัดถวายทุกครั้ง หรือไม่ก็จะบีบแตร แสดงความคารวะเมื่อสัญจรผ่านไปมา

เผยแพร่เมื่อ 21-12-2020 ผู้เช้าชม 519

ศาสเจ้าขุนสามชน

ศาสเจ้าขุนสามชน

ศาสเจ้าขุนสามชน กล่าวกันว่าเหตุที่สร้างศาลแห่งนี้สืบเนื่องจากคหบดีผู้หนึ่งได้เจ็บป่วยด้วยโรคอัมพาตมาช้านาน จนมีผู้มาเข้าฝันบอกให้สร้างศาลแห่งนี้ขึ้นตรงพื้นที่ในปัจจุบัน ท่านจึงได้สร้างศาลถวาย และเรียกว่าศาลเจ้าพ่อขุนสามชน นับแต่นั้นมา อาการของคหบดีผู้นั้นก็หายเป็นปลิดทิ้ง เมื่อเรื่องราวนี้ได้แพร่กระจายออกไป ชาวบ้านจึงพากันเดินทางเข้ามาสักการะ และให้ความเคารพศาลนี้กันอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง อย่างไรก็ตาม ศาลเจ้าพ่อขุนสามชนแห่งนี้ มีที่มาที่เกี่ยวพันกับตำนานพ่อขุนสามชน เจ้าเมืองฉอดในอดีตซึ่งก็คืออำเภอแม่ระมาดในปัจจุบัน 

เผยแพร่เมื่อ 21-12-2020 ผู้เช้าชม 262

พระเทพวัชราภรณ์

พระเทพวัชราภรณ์

พระราชวัชราภรณ์(หลวงพ่อต้าน) อายุ 85 พรรษา สถานะเดิมชื่อต้าน นามสกุล ธรรมยศ เกิดวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2455 บิดา ชื่อนายเอี่ยม มารดาชื่อนางดาว บ้านเสากระโจง หมู่ที่ 4 ตำบลขนอนหลวง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อุปสมบทเมื่อวันอังคาร แรม 3 ค่ำ ปีมะเส็ง วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2484 วัดทองบ่อ ตำบลขนอนหลวง อำเภอบางปะอิน จ้งหวัดพระนครศรีอยุธยา ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสองค์ที่ 11 วัดศรีตลาราม และดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดตาก-กำแพงเพชร-สุโขทัย-พิษณุโลก-อุตรดิตถ์(ธรรมยุต)และเป็นพระอุชฌายะ

เผยแพร่เมื่อ 21-12-2020 ผู้เช้าชม 262

พระสมัครสรรพการ

พระสมัครสรรพการ

พระสมัครสรรพการ (ช่วง ทัศนียานนท์) เป็นบุตรหลวงบำรุ่งอุทัยสถาน (พลอย ทัศนียานนท์) ต้นตระกูลทัศนียานนท์ ได้รับพระราชทานนามสกุลจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เม่อวันที่ 29 กันยายน 2457  สมรสกับนางสาวฟู อัมนะเศวต บุตรีพระยาชัยนฤนาถ ผู้ว่าราชกาลเมื่องชัยนาท มีบุตรรวมกัน 11 คน เสียชีวิตตั้งแต่ยังเยาว์ 2 คน

เผยแพร่เมื่อ 21-12-2020 ผู้เช้าชม 541