พระเทพวัชราภรณ์

พระเทพวัชราภรณ์

เผยแพร่เมื่อ 21-12-2020 ผู้ชม 1,090

[16.7555144, 98.5736416, พระเทพวัชราภรณ์]

     พระราชวัชราภรณ์(หลวงพ่อต้าน) อายุ 85 พรรษา สถานะเดิมชื่อต้าน นามสกุล ธรรมยศ เกิดวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2455 บิดา ชื่อนายเอี่ยม มารดาชื่อนางดาว บ้านเสากระโจง หมู่ที่ 4 ตำบลขนอนหลวง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อุปสมบทเมื่อวันอังคาร แรม 3 ค่ำ ปีมะเส็ง วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2484 วัดทองบ่อ ตำบลขนอนหลวง อำเภอ บางปะอิน จ้งหวัดพระนครศรีอยุธยา ปัจจุบันเป็นเจ้า อาวาสองค์ที่ 11 วัดศรีตลาราม และดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดตาก-กำแพงเพชร-สุโขทัย-พิษณุโลก-อุตรดิตถ์(ธรรมยุต)และเป็นพระอุชฌายะ

เกียรติคุณที่ได้รับ

     สมณศักดิ์ พ.ศ. 2497 เป็นพระครูสงฆ์วิจิตร ฐานานุกรมของท่านเจ้าคุณ พรหมมุนี(ผิน สุขใส) วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร- พ.ศ.2498 เป็นพระครูสัญญบัตรชั้เอกมีนามว่า "พระครูสีตตลาภิร์ต"- พ.ศ.2502 ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นชั้นพิเศษ (ในนามเดิม)- พ.ศ.2508 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่า"พระวัชรบุราจารย์"- พ.ศ.2530 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชมีนามว่า "พระราชวัชรภรณ์"- พ.ศ.2539 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพมีนามว่า"พระเทพวัชราภรณ์"

คำสำคัญ : พระเทพวัชราภรณ์ บุคคลสำคัญ

ที่มา : https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1828&code_db=610003&code_type=TK007

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2563). พระเทพวัชราภรณ์. สืบค้น 14 เมษายน 2567, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1828&code_db=610003&code_type=TK007

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1828&code_db=610003&code_type=TK007

Google search

Mic

พระเทพวัชราภรณ์

พระเทพวัชราภรณ์

พระราชวัชราภรณ์(หลวงพ่อต้าน) อายุ 85 พรรษา สถานะเดิมชื่อต้าน นามสกุล ธรรมยศ เกิดวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2455 บิดา ชื่อนายเอี่ยม มารดาชื่อนางดาว บ้านเสากระโจง หมู่ที่ 4 ตำบลขนอนหลวง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อุปสมบทเมื่อวันอังคาร แรม 3 ค่ำ ปีมะเส็ง วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2484 วัดทองบ่อ ตำบลขนอนหลวง อำเภอบางปะอิน จ้งหวัดพระนครศรีอยุธยา ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสองค์ที่ 11 วัดศรีตลาราม และดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดตาก-กำแพงเพชร-สุโขทัย-พิษณุโลก-อุตรดิตถ์(ธรรมยุต)และเป็นพระอุชฌายะ

เผยแพร่เมื่อ 21-12-2020 ผู้เช้าชม 1,090

พระสมัครสรรพการ

พระสมัครสรรพการ

พระสมัครสรรพการ (ช่วง ทัศนียานนท์) เป็นบุตรหลวงบำรุ่งอุทัยสถาน (พลอย ทัศนียานนท์) ต้นตระกูลทัศนียานนท์ ได้รับพระราชทานนามสกุลจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เม่อวันที่ 29 กันยายน 2457  สมรสกับนางสาวฟู อัมนะเศวต บุตรีพระยาชัยนฤนาถ ผู้ว่าราชกาลเมื่องชัยนาท มีบุตรรวมกัน 11 คน เสียชีวิตตั้งแต่ยังเยาว์ 2 คน

เผยแพร่เมื่อ 21-12-2020 ผู้เช้าชม 1,392