ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
วิธีสอนแบบสาธิต

วิธีสอนแบบสาธิต

VCD00249A1C1

วิธีสอนแบบสาธิต

16 103

เผยแพร่เมื่อ 29-10-2021 ผู้ชม 103

ผู้กำกับ/นักแสดง : เทคโนโลยีทางการศึกษา

เนื้อหา :

สื่อวีดิทัศน์สาธิตการเรียนการสอนของครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วิธีสอนแบบสาธิต The Demonstration Method เรื่อง การรีดผ้า วิธีขั้นตอนการสาธิต 1. ขั้นเตรียมอุปกรณ์ 2. ขั้นสาธิต การมีส่วนร่วม 3. ขั้นสรุป 4. ขั้นวัดผล  (ม้วนวีดิโอเทปแปลงซีดี [253-])

เวลา : 36 นาที

คำสำคัญ : วิธีการสอน การสอนแบบสาธิต การเรียนการสอนแบบสาธิต การรีดผ้า

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2479&code_db=61008