ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
ระบบฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

ระเบียบการใช้


1. ผู้ใช้ต้องแสดงตัวตนหรือสิทธิ์การใช้งาน ผ่าน Username และ Password

2. ไม่อนุญาตให้นำ Username และ Password ของผู้อื่นมาใช้

3. อนุญาตให้ นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้คัดลอกหรือนำมาดัดแปลงไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น