ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
ระบบฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

เจ้าของ


โสตทัศนวัสดุ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


วัตถุประสงค์


1. เพื่อรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศมัลติมิเดีย ของโสตทัศนวัสดุ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

2. เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่สารสนเทศมัลติมิเดียให้แพร่หลาย

3. เพื่อเป็นแหล่งสารสนเทศ ประกอบการศึกษาค้นคว้า ทางวิชาการและงานวิจัย


ที่ปรึกษา


รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์

ผู้อำนวยการโสตทัศนวัสดุ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


บรรณาธิการ


นายวิรุฬ เมฆา

พนักงานพิมพ์ ส.4

นายนฤเบศร์ กลัดภิบาล

นักวิชาการโสตทัศนวัสดุ

นายภูเบศ ละอินทร์

นักวิชาการโสตทัศนวัสดุ


คณะบรรณาธิการ


นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิทยบริการและหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

นายวิรุฬ เมฆา

พนักงานพิมพ์ ส.4

นายนฤเบศร์ กลัดภิบาล

นักวิชาการโสตทัศนวัสดุ

นายภูเบศ ละอินทร์

นักวิชาการโสตทัศนวัสดุ


ออกแบบ


นายวิรุฬ เมฆา

พนักงานพิมพ์ ส.4

นายนฤเบศร์ กลัดภิบาล

นักวิชาการโสตทัศนวัสดุ

นายภูเบศ ละอินทร์

นักวิชาการโสตทัศนวัสดุ

นายวิจิตร โภคากร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


กราฟิกดีไซน์


นายนฤเบศร์ กลัดภิบาล

นักวิชาการโสตทัศนวัสดุ

นายภูเบศ ละอินทร์

นักวิชาการโสตทัศนวัสดุ


ผู้พัฒนาระบบ


นายอนุชา พวงผกา

บรรณารักษ์

นายวิจิตร โภคากร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์