ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา




สำหรับบุคลากร




สารคดีชุดที่สุดแห่งเครื่องประดับ “พลอย”

สารคดีชุดที่สุดแห่งเครื่องประดับ “พลอย”

DVD00335A1C1

สารคดีชุดที่สุดแห่งเครื่องประดับ “พลอย”

8

เผยแพร่เมื่อ 01-07-2020 ผู้ชม 8

ผู้กำกับ : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เนื้อหา :

แร่หรือหินบางชนิด เป็นอินทรียวัตถุธรรมชาติที่นำมาเจียระไน ตกแต่ง หรือแกะสลัก มีความงาม ทนทาน และหายาก นำมาเพื่อใช้เป็นเครื่องประดับ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ พลอยมีหลายชนิด เช่น สีแดงเรียกว่าทับทิม สีน้ำเงินเรียกว่าไพลิน สีเหลืองเรียกว่าบุษราคัม สีเขียวเรียกว่าอินทนิล ฯลฯ เหมืองพลอยในเมืองไทยที่มีชื่อเสียงคือจังหวัดกาญจนบุรี และจันทบุรี

เวลา :

คำสำคัญ : พลอย พลอย - เครื่อประดับ อัญมณีและเครื่องประดับ

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2211&code_db=61013