ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
eDLRU : การศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ รายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูอนุบาล แผ่น 3

eDLRU : การศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ รายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูอนุบาล แผ่น 3

DVD00762A1C1

eDLRU : การศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ รายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูอนุบาล แผ่น 3

14 100

เผยแพร่เมื่อ 23-06-2020 ผู้ชม 100

ผู้กำกับ/นักแสดง : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

เนื้อหา :

โครงการ eDLRU : Electronic Distance learning Rajabhat University คือ โครงการเครือข่าย เผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาการใช้สื่อการเรียนการสอนสำหรับการศึกษาแก่เยาวชน ในรูปแบบของ video on demand : การศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ รายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูอนุบาล แผ่น 3 : 1. เรื่องการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กสร้างความรู้ ด้วยตนเอง 2. เรื่องการจัดทำป้ายนิเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 3. เรื่องการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางคณิต 4. เรื่องการผลิตและเลือกใช้สื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด 5. เรื่องเทคนิคการจัดทำแฟ้มผลงาน 6. เรื่องการจัดทำหน่วยการเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ

เวลา : 55 นาที

คำสำคัญ : การศึกษาระดับปฐมวัย - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาปฐมวัย - การศึกษาและการสอน ครูอนุบาล

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2201&code_db=61008