ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ชุดที่ 6 เรื่อง ผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ...ยุทธศาสตร์สำคัญบริหารโรงเรียน 1. ไผทอุดมศึกษา...แบบอย่างโรงเรียนปฏิรูป

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ชุดที่ 6 เรื่อง ผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ...ยุทธศาสตร์สำคัญบริหารโรงเรียน 1. ไผทอุดมศึกษา...แบบอย่างโรงเรียนปฏิรูป

VCD01067A1C1

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ชุดที่ 6 เรื่อง ผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ...ยุทธศาสตร์สำคัญบริหารโรงเรียน 1. ไผทอุดมศึกษา...แบบอย่างโรงเรียนปฏิรูป

14 93

เผยแพร่เมื่อ 18-02-2020 ผู้ชม 93

ผู้กำกับ/นักแสดง : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

เนื้อหา :

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ชุดที่ 6 เรื่อง ผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ...ยุทธศาสตร์สำคัญบริหารโรงเรียน 1. ไผทอุดมศึกษา...แบบอย่างโรงเรียนปฏิรูป

เวลา : 53 นาที

คำสำคัญ : โรงเรียน - การบริหาร ผู้บริหารศึกษาต้นแบบ - การบริหาร

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1887&code_db=61008