ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ชุดที่ 6 เรื่อง ผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ...ยุทธศาสตร์สำคัญบริหารโรงเรียน เรื่อง 2. ท่านางแนวบริหารอย่างมืออาชีพ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ชุดที่ 6 เรื่อง ผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ...ยุทธศาสตร์สำคัญบริหารโรงเรียน เรื่อง 2. ท่านางแนวบริหารอย่างมืออาชีพ

VCD01068A1C1

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ชุดที่ 6 เรื่อง ผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ...ยุทธศาสตร์สำคัญบริหารโรงเรียน เรื่อง 2. ท่านางแนวบริหารอย่างมืออาชีพ

16 110

เผยแพร่เมื่อ 17-02-2020 ผู้ชม 110

ผู้กำกับ/นักแสดง : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

เนื้อหา :

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ชุดที่ 6 เรื่อง ผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ...ยุทธศาสตร์สำคัญบริหารโรงเรียน เรื่อง 2. ท่านางแนวบริหารอย่างมืออาชีพ

เวลา : 53 นาที

คำสำคัญ : ผู้บริหารสถานศึกษา - การบริหาร โรงเรียน - การบริหาร

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1883&code_db=61008